به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علم ی پرستار ی ایران دوره دوم – شماره 3 – بهار 1392

صاحب امتیاز: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر فاطمه الحانی
مدی ر اجرایی: دکتر مجتبی ویس مرادی
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامی: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بین المللی: 2322-3812
شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: 4428-2322 e-ISSN

شورای نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گیلان
دکتر فاطمه الحانی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره پارسا یکتا، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمید پیروی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی چراغی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی حسینی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا حیدری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر ناهید دهقان نیری، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ناهید رژه، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر نعیمه سیدفاطمی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آذر طل، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس عبادی، استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ
دکتر عباس عباسزاده، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی فخرموحدی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان
دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی محمدی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن ناوی پور، استادیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مشاوران علمی این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی دکتر محمدرضا حیدری دکتر شراره خسروی دکتر ناهید رژه محمدعلی سلیمانی دکتر رضا ضیغمی دکتر آذر طل دکتر طاهره طولابی دکتر علی فخرموحدی دکتر فرشته مجلسی دکتر بهرام محبی رضا مسعودی بتول نحریر رقیه نظری پوران فراهانی دکتر مجتبی ویس مرادی دکتر مجیده هروی دکتر معصومه همتی مسلک پاک دکتر فریده یغمایی
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 2 شماره 3 بهار 1392، 70-66
طراحی دستگاه ماساژور تقویت کننده انقباضات مثانه و کاهش دهنده حجم باقیمانده ادرار

زینب هدایت1، جواد شیخی آهنگرکلایی2

چکیده

افزایش حجم باقیمانده ادرار در مثانه بسیاری از بیماران نورولوژیک موجب مشکلات متعـدد ادراری نظیـر کـاهش حجـمکارای مثانه و به دنبال آن تکرر ادرار و عدم توانایی نگه داشتن ادرار و عفونتهای مکرر ادراری و افت عملکرد کلیهها شود . این دستگاه ماساژور با همکاری مشترک گروهی از پزشکان و مهندسین مکانیک و برق طراحـی و بـه شـیوه ای بـسیار سـاده و کـمهزینه برای تقویت بازتوانی عضلات مثانه ساخته شده است. سیـستم پیـشنهاد شـده دارای دو قـسمت مکـانیکی و الکترونیکـیمی باشد و انتظار می رود با توجه به موج جهتدار طراحی شده برای این دستگاه که از بالا به پایین و خارج به داخل است مستقلاز تقویت قدرت انقباض عضلات مثانه با ایجاد یک موج رو به پایین به تخلیه مؤثرتر ادرار کمک کند . دستگاه ماساژور قید شـدهدر حال حاضر در مرحله ساخت دستگاه می باشد و در فاز بعدی قرار است براساس مطالعات مداخلهای کارآزمایی بالینی طبق نظرمتخصصین ارولوژی برروی بیماران مناسب آزمایش شده و با مقایسه تغییرات حجم باقیمانده ادرار قبل و بعـد از اسـتفاده از ایـندستگاه به بررسی دقیقتر به میزان اثربخشی این دستگاه پرداخته شود.

تاریخ دریافت: 5/12/1391 تاریخ پذیرش: 24/2/1392

– دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات اورولوژی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– فوق لیسانس دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ص نعتی شریف، تهران، ایران
مقدمه

بیشتر افرادی که مـشکلات نورولوژیـک دارنـد بـهدلایل مختلفـی نظیـر کـاهش قـدرت انقباضـی عـضلاتدترسور مثانه و یا دیسینرژی اسفنگتری نمـی تواننـد مثانـهخود را به طور کامل تخلیه کنند. افزایش حجـم باقیمانـده ادرار در مثانه این بیماران موجب مـشکلات متعـدد ادرارینظیر کاهش حجم کارای مثانه و به دنبال آن تکـرر ادرار وعدم توانایی نگه داشتن ادرار می شـود . همچنـین افـزایشحجم باقیمانده ادراری می تواند موجب عفونتهـ ای مکـررادراری و افت عملکرد کلیهها شود (1و2). در حـال حاضـرروشهای مختلفی برای کمک به تخلیه مثانه وجـود دارد. اما بیشتر این روشها مشکلات بسیاری به همراه دارند. به طــور مثــال روش هــایی نظیــر تخلیــه ادرار بــه وســیلهســونداژگذاری هــای مکــرر یــا CISC= Clean intermittent self catheterization (3) کــه گرچه امروزه کاتترهـا و سـوندهای ویـژه و پیـشرفتهتـریوجود دارد ولی همه روشهای تهاجمی هستند و به دلیـلورود مکـرر جـسم خـارجی بـه مجـاری ادراری فـرد را در معرض ریـسک عفونـتهـ ای ادراری قـرار مـی دهـد (4). همچنــین بــسیاری از روش هــای نــوین نظیــر تحریــک الکتریکی عظلات مثانه نیز کـه از طریـق جریـان ضـعیفالکترو مغنـاطیس بـه تحریـک و تقویـت انقباظـات مثانـهمی پردازند تنها در مطب و درمانگاههای تخصصی و توسطافراد مج رب و آموزش دیده قابل انجام است و نیز به دلیلنیاز به دستگاههای حرفه ای هزینه بالایی را برای بیمـار دربر دارد (5). در حـدود 20 سـال قبـل دانـشمندی بـه نـامNathan پیشنهاد داده بود کـه ممکـن اسـت بتـوان بـااستفاده از ویبراتورها به تخلیه مثانه نوروژنیک کمک کـرد(6). حتی مطالع های در سال 1997 در انگلیس با استفاده ازماساژورهای دستی متداول صورت گرفت که تأثیر استفادهاز ویبراتور را در کـاهش حجـم باقیمانـده ادراری گـزارشمی داد (7). اما مطالعات حاضر نشان می دهد تـاکنون هـیجوسیلهای بـه طـور اختـصاصی بـرای تحریـک فیزیکـی وتقویت انقباضات مثانه ابداع نشده است. به همین دلیل بـرآن شدیم تا دستگاه ماساژوری طراحی نماییم که بـه رغـمکم هزینه و در دسترس بودن بتواند تأثیر قابل تـوجهی درکـاهش حجـم باقیمانـده ادراری و پیـشگیری از عـوارض ثانویه آن داشته باشد.
متن اصلی
این دستگاه ماساژور با همکاری مشترک گروهی ازپزشکان و مهندسین مکانیک و برق طراحی و به شـیوهای بسیار ساده و کم هزینه بـرای تقویـت بـازتوانی عـضلاتمثانه ساخته شد ، و با توجـه بـه نبـودن مـدل هـای مـشابهداخلی و خارجی در سازمان رسمی ثبت اختراعات در تاریخ24/7/1391 به شماره ثبت 77198 ثبت شد. این دسـتگاهکه در 3 سایز کوچک، متوسط و بزرگ بسته به جثـه فـرد ساخته شد و به صورت یک کمربند روی شکم بیمار بـستهشد و فرکانس لرزش آن به کمک پیچ روی دسـتگاه و بـاتوجه بـه مقـدار حجـم باقیمانـده ادراری و شـدت ضـعفانقباضات مثانه طبق نظر پزشک متخصص تنظیم شـده ودستگاه روشن می شود. بـرآورد حرکـ ت و یبراتورهـا باعـثایجاد موج حرکتی از بالا به پـایین و از طـرفین بـه مرکـ ز شـده و بـه تخلیـه مـؤثرتر ادرار کمـک مـی کنـد. جهـت به کارگیری این دستگاه کافی اسـت فـردی کـه بـه دلیـلبیماریهای مختلف و با کمک وسایل تشخیصی مختلفـینظیـر VCUG= Voiding Cystourethrography توسط پزشک متخصص مورد شناسایی قرار گرفته و حجمباقیمانده ادراری بیش از حـد نرمـال دارد انتخـاب شـ ده ودستگاه ماساژور برای آن ها توصیه می شود. مهم ترین نکتهدر انتخاب بیماران این است که افرادی انتخاب شـوند کـهبه دلیل بیماریهای مختلـف نورولوژیـک یـا آسـیب هـایمحیطی و نخاعی دچار ضعف در انقباضات عضلات مثانـههستند. همچنین لازم به ذکر اسـت کـه بیمـارانی کـه درمسیر خروجی ادرار نظیر اسفنگترها و مجاری ادراری تنگیاسپاسم و گرفتگی دارند باید از استفاده از این دسـتگاه بـرحذر شوند.
سیستم پیشنهاد شده دارای دو قـسمت مکـانیکی والکترونیک ی م ی باش د. ص فحه ف وم منطب ق ب ا ش کل
بیومکانیـک مثانـه و در 3 سـایز مختلـف بـسته بـه سـن، جنسیت و جثه فرد طراحی شده که به کمک یک کمربنـدروی قسمت سوپراپوبیک بیمار تعبیه می شـود . ویبراتـور ازیک محور محرکه موتور که به کمک بـاطری 12 V و یـاشارژ برقی کار می کند و یک بادامک خارج از مرکز که بـهمحور متصل شده تشکیل شده اسـت. روی وسـیله پیچـیجهت تنظیم فرکانس ویبره دستگاه تعبیه شـده اسـت. بـهوسیله شتابدهنده فرکـانس دسـتگاه در محـدوده 60-80 Hz کــه فرکــانس امــن و بــی خطــر اســتفاده شــده در
ماساژورهای خانگی است تعبیه شده و با توجـه بـه وزن ولایه چربی افراد قابل تنظیم است.
شکل 1- طرح شماتیک جهت موج های ایجاد شده ماساژور روی مثانه

شکل 2- طرح شماتیک از مدل کلی طراحی دستگاه ماساژور مثانه

انتظار می رود با توجه به موج جهتدار طراحی شـدهبرای این دستگاه که از بالا به پایین و خارج به داخل استمستقل از تقویت قدرت انقباض عـضلات مثانـه بـا ایجـادیک موج رو به پایین به تخلیه مؤثرتر مثانه و کاهش حجم باقیمانده ادرار کمک می کنند. فرد هر روز 3 نوبـت صـبح ،ظهـر و شـب و ترجیحـاً قبـل از ادرار کـردن بایـد از ایـن ماساژور استفاده کند و بعد از 30 دقیقه دستگاه را خـاموشو از شکم خود باز کند. توصیه می شود بیمار در زمان تخلیه ادرار جهت کاهش حجـم باقیمانـده ادرار از ایـ ن ماسـاژوراستفاده نماید.

بحث

فرکانس لرزش این دسـتگاه در محـدوده فرکـانسپایین و بی خطر دستگا ههای ماساژور خانگی طراحی شـدهاست و تهاجمی نبوده و تنها از طریق تحریکهای ملایـمو موضعی باعث تقویت قدرت انقبـا ض عـضلات مثانـه وعضلات جدار شکمی می شود. دستگاه ماساژور قید شده در حال حاضر در مرحله سـاخت دسـتگاه مـی باشـد و در فـازبعدی قرار است براسـاس مطالعـات مداخلـه ای کارآزمـاییبالینی طبـق نظـر متخصـصین ارولـوژی بـرروی بیمـارانمناسب آزمایش شده و با مقایسه تغییرات حجـم باقیمانـده ادرار قبل و بعد از استفاده از این دستگاه به بررسی دقیقتر به میزان اثربخشی این دستگاه پرداخته شود.

تشکر و قدردانی

بــا تــشکر از مرکــز تحقیقــات اورولــوژی، اســتاد کجباف زاده که در رونـد طراحـی دسـتگاه مـارا راهنمـاییکردند.
ب ا ت شکر از آقای ان مح سن ن وروزی و مه دی جمشیدی کـه در مراحـل سـاخت دسـتگاه مـا را کمـک نمودند.
منابع

– Tapia CI, Khalaf K, Berenson K, Globe D, Chancellor M, Carr LK. Health-related quality of life
and economic impact of urinary incontinence due to detrusor overactivity associated with a neurologic
condition: a systematic review. Health Qual Life Outcomes. 2013 Jan 31; 11(1): 13.
– Geyer VC, Ebert AK, Rosch WH. Urinary bladder function disorders in childhood, Urologe A. 2013 Jan; 52(1): 15-20.
– Lapides J, Diolmo C, Silber SJ, Lowe BS. Clean intermittent self catheterisation in the treatment of
urinary tract disease. J Urol. 1972; 107: 458-61.
– Kingo PS, Ryhammer AM, Fuglsig S. Clinical Experience With the Swiss Lithoclast Master in Treatment of Bladder Calculi. J Endourol. 2013 Apr 3.
– McKeage K. Review of its use in the treatment of adults and children with overactive bladder
associated with idiopathic or neurogenic detrusor overactivity, and in men with lower urinary tract
symptoms. Clin Drug Investig. 2013 Jan; 33(1): 71-91.
– Nathan P. Emptying the paralysed bladder. Lancet. 1977 Feb 12; 1(8007): 377.
– Dasgupta P, Haslam C, Goodwin R, Fowler CJ. The ‘Queen Square bladder stimulator’: a device for
assisting emptying of the neurogenic bladder. Br J Urol. 1997 Aug; 80(2): 234-7.

Designation of bladder massager and reducer of residual urine

Hedayat1 Z (MD) – Sheikhiahangarkolaei2 J (MSc.).

Patients with neurological diseases are likely to have incomplete bladder emptying either as a result of detrusor hypocontractility or detrusor sphincter dyssynergia. Incomplete emptying of bladder can in turn lead to worsening urinary symptoms.
In this study, the bladder massager as a new patent is invented by a group of doctors and engineers to rehabilitate bladder and help with the voiding process and increase free-flow rates. The massager is consisted of mechanical and electrical parts.
It can strengthen the bladder contractions and help with the voiding process. Patients hold the device on their suprapubic about 2.5 cm above the symphysis pubis while voiding. This study is considered to be the first step for future clinical experiments to determine the effect of such devices on neurogenic patients.

Received: 23 February 2013 Accepted: 14 May 2013

– Corresponding author: Paediatric Urology Research Center, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran e-mail: [email protected]
– MSc. Student, Mechanical Engineering Department, Sharif University of
Technology, Tehran, Iran
٧٠
-137154568

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید