به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علم ی پرستار ی ایران دوره دوم – شماره 3 – بهار 1392

صاحب امتیاز: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر فاطمه الحانی
مدی ر اجرایی: دکتر مجتبی ویس مرادی
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامی: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بین المللی: 2322-3812
شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: 4428-2322 e-ISSN

شورای نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گیلان
دکتر فاطمه الحانی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره پارسا یکتا، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمید پیروی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی چراغی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی حسینی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا حیدری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر ناهید دهقان نیری، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ناهید رژه، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر نعیمه سیدفاطمی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آذر طل، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس عبادی، استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ
دکتر عباس عباسزاده، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی فخرموحدی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان
دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی محمدی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن ناوی پور، استادیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی
حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مشاوران علمی این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی دکتر محمدرضا حیدری دکتر شراره خسروی دکتر ناهید رژه محمدعلی سلیمانی دکتر رضا ضیغمی دکتر آذر طل دکتر طاهره طولابی دکتر علی فخرموحدی دکتر فرشته مجلسی دکتر بهرام محبی رضا مسعودی بتول نحریر رقیه نظری پوران فراهانی دکتر مجتبی ویس مرادی دکتر مجیده هروی دکتر معصومه همتی مسلک پاک دکتر فریده یغمایی
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 2 شماره 3 بهار 1392، 26-16
بررسی تأثیر آموزش به بیمار و پیگیر ی تلفنی توسط پرستار بر میزان امیدوار ی بیماران نارسایی قلبی

اسماء شجاعی1، بتول نحریر2، نسیم نادری3، آرمین زارعیان4
چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش به بیمار و پیگیری تلفن ی توسط پرستار بر میزان ام یدواری د ر بیمـاراننارسایی قلبی انجام شد.
روش: در ا ین پژوهش 189 ب یمار مبتلا به نارسایی قلب ی به روش نمونهگیری مبتن ی بر هدف انتخاب و به طور تـصادفی در 3 گروه شاهد و یا آزمون قرار گرفتند. گروه شاهد فقط مراقبتهای روت ین ب یمارستانی را دریافت کرد. گروه آزمـون اول حـین ترخیص به مدت یک ساعت آموزش حضوری و یک کتابچه آموزشی محقق ساخته دریافت کـرد. گـروه آزمـون دوم عـلاوه بـر دریافت آموزش حضوری و کتابچه آموزش ی حین ترخیص، 3 ماه پیگیر ی تلفنی توسط پرستار را بعد از تـرخ یص دریافـت کردنـد .
ابزار جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامههای جمع یت شناختی و امیدواری م یلر (Miller) بودند. تجزیه و تحلیـ ل اطلاعـات بـااستفاده از آزمو نها ی آماری و نرم افزار SPSS v.18 صورت گرفت.
یافتهها: قبل از انجام مداخله اختلاف معناداری بین م یـانگین هـای ام یـدواری سـه گـروه مـورد مطالعـه وجـود نداشـت
(354/0=p). بعد از انجام مداخله اختلاف معنادار ی بین میانگین ها ی امیدواری هر سه گروه وجود داشت (004/0=p).
نتیجهگیری: آموزش به بیمار همراه با پیگیر ی تلفنی بعد از ترخیص توسط پرسـتار بـه طـور معنـاداری باعـث افـزایش امیدواری بیماران نارسا یی قلب ی می شود و این نوع مداخله کم هز ینه می تواند جهت ارتقای ام یدواری بیماران نارسا یی قلب ی بعد ازترخی ص مؤثر باشد.

کلید واژه ها: نارسایی قلبی، آموزش حین ترخیص، پیگیر ی تلفنی توسط پرستار، امیدواری

تاریخ دریافت: 1/12/1391 تاریخ پذیرش: 21/2/1392

– دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ (عج)، تهران، ایران
– دانشجوی دکترای پرستاری، مربی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ (عج)، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)
[email protected] :پست الکترونیکی
– مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی مرکز آموزشی تحقیقاتی- درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
– دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
مقدمه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیشرفت تکنولوژی و مراقبتهای پزش کی منجـر بـهتغییر مراقب تهای سلامت ی از افـراد بـا بیمـاریهـای حـاد وعفونی به سمت بیماران با بیماریهای مزمن شده است (1). شمار افراد مبتلا به یک یا چند بیماری مزمن در سال 2005 حدود 133 م یلیون نفر در آمریکا تخم ین زده شد که یکـی ازاین بیماریهای مزمن نارسایی قلبـی مـی باشـد . علـی رغـمپیشرفتهای درمان ی م یزان مرگ و میـ ر و نـاتوانی ناشـی ازنارسایی قلبی همچنان بالا باقیمانده است (2). میزان شـیوع و بروز این بیماری افزا یش قابل توجـهای در طـول 5 سـالگذشته داشته است (3و4). به طور کلی انتظار می رود کـ ه بـامـسن شـدن جمعیـت و بهبـود میـزان بقـا بیمـاران بعـد از انفارکتوس میوکـ ارد شـمار افـراد مبـتلا بـه نارسـایی قلبـی افزایش یابد (5). م یزان مرگ و میـ ر ناشـی از عـوارض ایـ ن بیماری که شا یعترین علت بـستری شـدن افـراد بـالای 65 است، سال یانه 300000 نفر در آمر یکا می باشد که این م یـ زان افزایش 145 در صدی را در 2 دهه گذشته نشان می دهد (5).
هزینههای مستق یم و غی رمـستقیم ناشـی از ا یـن بی مـاری درکشور آمر یکا سال یانه 2/33 میلیارد دلار تخمین زده می شـود (6). نارسا یی قلب ی مانند سا ی ر بیماری های مزمن قابل درمـاننیست و جهت بیشتر درما نهـ ا بـه سـمت مـدیریت فرآینـد بیماری و امر مراقبت از خود می باشـد . طبـق مطالعـات امـر خودمراقبتی و تمکین بیماران نارسـایی قلبـی، همچنـان بـهعنوان یک مش کل مطرح می باشد و نیاز است کـ ه پرسـتاراندر ارتباط با فاکتورهای تأثیرگذار بر امـر مراقبـت از خـود دربیماران نارسا یی قلبـی اطلاعـات کـافی جهـت ارایـ ه بهتـرمراقبت داشته باشند (1و7). به طور کلی اطلاعـات ک مـی دررابطه با جنبههای روانشناسی مـؤثر بـر خطـر ، پیـ شرفت ودرمان بیماری نارسـایی قلبـی وجـود دارد. طبـق مطالعـاتامی دواری یک ی از فاکتوره ای روان شناس ی مه م در ام ر مراقبت از خود می باشد (8). امـر مراقبـت از خـود بـه منـابعبیرونی و درونی موجود در افراد در مـرتبط مـی باشـد . وجـود امیدواری به عنوان یک منبع درونی روان ی کـ ه بـا اهـداف و انتظارات آینده در ارتباط می باشد مم کن است بـر رفتارهـای شخص نیز تأثیرگذار باشد . بیش از 20 سـال مـی باشـد کـ ه تـأثیر فوایـد امیـدوار ی روی وضـعیت سـلامتی و بهبـودی شناخته شده است. ام یـدواری یکـی از مـسایل روانشناسـی است که گفته شده با مـواردی نظ یـ ر امـر مراقبـت از خـود،سازگاری با بیماری و رفتارهـای مثبـت سـلامتی در ارتبـاطمی باشد. همچنین مطالعات زیادی نشان دادهاند کـ ه ارتبـاطمثبتی ب ین کیفیت زندگ ی، ام یدواری، حما یت اجتماعی و امـرمراقبت از خود وجود دارد. از آنجا یی که نارسایی قلبـی یـک بیماری مزمن و غیرقابل درمان مـیباشـد لـذا ا یـن بیمـارانممکن است احساس ناامیدی را به علت کاهش توانایی هـای فیزیکی، تغ ییردر عملکردها و نقش اجتمـاعی داشـته باشـند (1و4). ناام یدی حالت تکاندهندهای اسـت کـ ه بـا احـساسعدم امکانات، ناتوانی و بیعلاقگی آشکار می شود و فـرد دراثر ناام یدی به شدت غیر فعال شده و نمیتواند موقعیت هـای زندگی را بسنجد و در نتیجه ا ین مشکلات قدرت تطب یـق بـاتغییـرات زنـدگی را نـدارد (9). ثابـت شـده اسـت کـه بـین خوشبینی، ام ید و سلامتی همبستگ ی معناداری وجـود دارد. افراد خوشبین و امیدوار با بهـرهگ یـری از راهب ردهـای ک نـار آمـدن م ؤثرتر ماننـد ارزی ابی مج دد و مـسأله گ شایی ب ا فشارهای روان ی بهتر کنـار مـی آینـد و سـبک هـای ز یـستی سالم تری دارند (10و11). مطالعات ک مـی در زمینـه بررسـی امیدواری در افراد با بیماریها مزمن وجود دارد. در مطالعـاتپزشکی امید به عنوان یک سـاختار پو یـا کـه مم کـ ن اسـتتحت تـأثیر متغ یر هـای خـارجی و یـا تغ ییـر شـرایطی مثـلفازهای بیماری باشد در نظر گرفته شـده اسـت و ام یـدواری اغلب به عنوان یک حالت مهم ذهنی تأثیرگذار بـر عملکـ رد افراد و نگـرش آن هـا بـه زنـدگی لحـاظ گردیـ ده اسـت. در پرستاری امیدواری اغلب به عنوان یک سـاختار یکپارچـه یـا حالت ذهنی و ن یـز بـه عنـوان یـک مفهـوم چنـد بعـدی بـاپاسخ های رفتار ی، شناخت ی و احـساسی تع یـین شـده اسـت. یکی از مسؤولیتهای مهم تعریف شده پرسـتاری نیـ ز ایـ ن است که پرستار باید چگونگ ی پاسخ روانی بیماران به بیماری مزمن که مم کن است بر امر مراقبت از خود تأثیرگـذار باشـدرا بداند. ارتقا حس کنترل شخصی و فهم و درک از بی مـاری می تواند باعث افزایش ام یـدواری و امـر مراقبـت از خـود دربیماران نارسایی قلب ی شـود امـا آمـوزش بـه تنهـایی بـرای افزایش رفتارهای خـودمراقبتی کـافی ن مـی باشـد (12و13).
ثابت شده است که بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان دچارمشکلات متعددی از جملـه مـشکلاتی در رابطـه بـا نحـوهفعالیتهای روزانـه، عـدم اطمینـان و اضـطراب، مـشکلات عاطفی و احساسی، کمبود دانش و آگـاهی، داروهـا و رژیـ م غذایی می شوند. در سال هـای اخ یـر تمر کـز اکثـر پـروژه هـا معطوف به برنامـه هـای بعـد از تـرخیص بـا هـدف کـ اهش
عوارض بعد از ترخیص می باشد (14). مراقبت پیگیـ ر سـریعاً بعد از ترخیص یکـی از مهـم تـرین را ههـ ا بـرای ک مـک بـهبیماران نارسایی قلبی جهت پیشگیری از بدتر شدن بی مـاری می باشد. هرچند آموزش دادن و یا نوشتن دسـتورالعمل هـا وموارد آموزشی در طول بستری در بیمارستان و حین ترخ یص به بیمار و همراهـان آنهـا بـه عنـوان اولـین قـدم اساسـی محسوب می شود اما اینها کافی ن یست و بیمار با یـد پ یگ یـری شود (16-14). در ا ین میان پیگیری تلفن ی به عنوان یکی ازشاخههای پرستاری از راه دور میتواند مف ید باشد. پرسـتاری از راه دور خود یکی از شاخههای پزشـکی از راه دور اسـت وبه ص ورت برآوردن نیاز هـای سـلامتی بیمـاران ، همـاهنگی، مــدیریت و ارایــه خــدمات مراقبتــی از طریــق تکنولــوژی ارتباطات و اطلاعات علی رغـم موانـع فرهنگـی، اجتمـاعی، زمانی و جغرافیایی تعریف شده است. در پرسـتاری از راه دوراز ابزارها ی ارتباطی ز یادی استفاده می شود که یکـی از ایـ ن ابزارهای ارتباط ی تلفن می باشد (17). مطالعات ز یـادی مـؤثر بود تلـه مانیتورینـگ و پیگ یـری تلفنـی سـاختار یافتـه را دربیمــاران نارســا یی قلبــی نــشان دادنــد (2،6،14و20-17). پیگیری تلفن ی توسط پرستار به عنوان ابزاری مناسـب بـرای تبادل اطلاعات، دادن آموزشها و آگاهیهای سلامت ی، اداره کردن علایم و نشانههای بیماری، تشخیص سر یع عـوارضو اطمینان بخش یدن به بیمار و خانواده بیمار به کار مـی رود و سبب افزا یش ارتباط بین بیمار و مراقبین سـلامتی مـی شـود (14). Clark و همکـاران در یـک مطالعـه کـه شـامل 14 مطالعه از مداخلات تلفنی در زمینه نارسا یی قلب ی بود کاهش کل ی 21 درص دی را در پ ذیر شه ا مج دد و ک اهش 20 درصدی را در میزان مرگ و میر بیماران نشان دادند و فوایـ د ای ن ن وع م داخلات را ب رروی کیفی ت زن دگی و ک اهش هزینهها نیز گزارش کردند. هر دو نوع مـداخلات در مطالعـهClark هــم پیگیــری تلفنــ ی ســاختار یافتــه و هــم تلــهمانیتورینگ اثرات یکسانی را داشـتند (17). فـراهمکننـدگانمراقبت سلامت ی با ید بیماران نارسـایی قلبـی را در تنظـیم و رسیدن به اهداف و نیز شر کت کردن در امر مراقبت از خـوددر زم ینههای داشتن امید و مثبت نگـری، کـ اهش اسـترس،رژیم دارو یـی ، محـدودیت دریافـت مایعـات، رژ یـم غـذایی، برنامههای ورزش ی و قطع سـیگار تـشویق کننـد (1). طبـقنظریهMiller در رابطه با سازگاری با بیماریهای مـزمن،گفته شده بین ام یدواری، سلامت ی و بهبـودی ارتبـاط وجـوددارد. همچنینMiller بیان می کند بـین بـی حرک تـی کـ ه منجر بـه نـاتوانی در حـل مـشکل، تنظـیم اهـداف و اقـداممناست شود با ضعف و ناتوانی و کاهش اعتمـاد بـه نفـس و
ناامیدی ارتباط وجـود دارد و اینهـا نهایتـاً منجـر بـه ندیـ دن علایم بهبود ی و یأس و نومید شدن مـی شـوند (21). ثابـتشده اقدامات پرستاری نظ یر آموزش، مشاوره، مزاح کردن بـابیمار، کمک به بیمار برا ی رس یدن به حداکثر فعال یت، تشو یق به اجتماع ی شدن و تکنیکهای ر یلکسیش، تقو یت معنو یـ ت بیمار، ارتباط با خـانواده بیمـار، دوسـتان و سـایر همراهـان،احساس وصل بـودن بـه یـک منبـع عظـیمتـر در افـزایش امیدواری مؤثر هستند (12و22). تا الان مطالعهای در ارتبـاطبا تـأثیر پیگ یـری تلفنـی بـرروی م یـ زان ام یـدوار ی بیمـارانصورت نگرفت ه است . انتظار می رود که با بـه کـارگیری روشپیگیری تلفن ی بعد از ترخیص بیماران نارسا یی قلبـی، بتـوانامر مراقبت از خود و امیدواری ا یـن بیمـاران را افـزایش داد . همان طور که اشاره شد دو عامـل خـودمراقبتی و ام یـدواری اثرات تعامل ی با هم دارند و می توان با داشـتن ارتبـاط مـداوم با بیمار بعد از ترخیص و حمایت او باعث افزایش ام یدواری ودر نت یجه آن افزایش امر مراقبت از خود شد و از طرف دیگـر ه م ب ا پیگی ر ی بیم ار بع د از ت رخیص و اف زایش ت وان خودمراقبتی بیمـار شـاهد افـزایش ام یـدواری آنهـا باشـیم. مطالعات ز یادی در زمینـه آمـوزش بـر جنبـه هـای مختلـف بیم اری نارس ایی قلب ی ص ورت گرفت ه ام ا هن وز ش اهد مطالعهای در راستای بررس ی تأثیر آموزش و پیگ یـری تلفنـی بر پیامدهای این بیماری نبود هایم. لذا مطالعه حاضر با هـدفتأثیر آمـوزش و پیگ یـری تلفنـی توسـط پرسـتار بـر میـ زان امیدواری بیماران نارسا یی قلبی انجام شده است.

روش مطالعه

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجرب ی می باشد. جامعه پژوهش شامل افرادی بودند کـ ه بـا تـشخیص نارسـایی قلبـی توسط 3 تن از فلوش یپهای نارسا یی قلب ی در بیمارسـتان مرکـ ز قلب شه ید رجا یی در سال 1390 بستری شدند . پـس از کـ سب مجوزهای لازم از معاونـت پژوهـشی دانـشگاه علـوم پزشـکی بقیه اﷲ (عج) و هماهنگی با مـسؤولین بیمارسـتان مر کـز قلـبشهید رجا یی از طریق نمون هگ یـری مبتنـی بـر هـدف بیمـاراننارسایی قلب ی مراجعه کننده به این بیمارستان کـ ه واجـد شـرایط ورود به مطالعه بودند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به صورتتصادفی در سه گروه شاهد یا آزمون قرار گرفتند . در این مطالعه3 گروه (یک گروه شاهد و دو گروه آزمون) وجود داشـت. کـ ل نمونهها 189 نمونه، و در هر گروه 63 نمونه بـه طـور تـصادفی قرار گرفتند. شرایط ورود بـه مطالعـه شـامل (سـن 20 سـال وبالاتر، تشخ یص نارسا یی قلب ی توسط تیم مشتر ک فلوش یپ های نارسایی قلب ی، بیماران کلاس دو و سه قلبی، فارسی زبان بودنبیمار، داشتن حداقل مدرک تحص یلی س یکل، داشتن هوشـیاری کامل، داشتن تلفن در منزل، نداشتن مـشکل تکلـم و شـنوایی شناخته شده، عدم ابتلا به فرم پیشرونده بیماری اعضا ی ح یاتی) بودند و عدم تما یل بیمار به ادامه شرکت در مطالعـه بـه عنـوانمعیار خـروج از مطالعـه در نظـر گرفتـه شـد. ابـزار جمـع آوری اطلاعـات شـامل پرسـشنامه جمعیـت شـناختات ی و پرسـشنامه امیدواری Miller بود. پرسشنامه امیدواری Miller اولین بار، جهت سنجش امیدواری بیماران قلبی در آمریکا به کـار رفـت .
آزمونMiller شامل 40 جنبه (سؤال) از حالـت هـای امیـد و درماندگی می باشـد و ارزش نمـره هـر سـؤال از 1 تـا 5 متغیـرمی باشد. نمره کل این آزمون 200 است که نشا ندهنده حدا کثر امیدواری و حداقل نمره این آزمون 40 است کـ ه نـشاندهنـدهکمترین م یزان ام یدواری می باشـد . در مطالعـهای کـ ه روایـی وپایایی این پرسشنامه و نیز مناسـب بـودن آن جهـت سـنجشامیدواری در جمعیت ای رانـی، مـورد بررسـی قـرار گرفـت ایـ ن پرسشنامه به عنـوان بهتـرین پرسـشنامه بـا (81/0=alpha و43/0=r) جهت سنجش امیدواری بیماران ایرانی مورد تأیید قرار گرفت (23). نحوه جمع آوری اطلاعات به این صورت بـود کـ ه بعد از وارد شدن بیماران واجد شرا یط براساس مع یارهای ورود بهمطالعه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی توسط پژوهشگر بهانجام مصاحبه با بیمار تکمیل می شد و سپس 2 عدد پرسشنامهامیدواری Miller به بیماران داده می شد که بیمـاران یکـی از این پرسشنام هها را ح ین ترخیص پر می کردند و پرسشنامه دیگر را 3 ماه بعد از ترخیص (بعد از انجام مداخلـه) پـر مـی کردنـد و برای پژوهشگر ارسال می نمودند. روش انجام مداخلـه بـه ایـ ن صورت بود که در گروه شاهد هیچگونه مداخل های وجود نداشتو بیم اران تنه ا مراقب ت ه ای روت ین بیمارس تان را دریاف ت می کردند. در گروه آزمـون اول بـه بیمـار حـین تـ رخیص یـک ساعت آموزش حضوری توسط محقق در خـصوص مراقبـت ازخود و تغییرات مربوط به سبک زندگ ی و همچنین یک کتابچـهآموزشی محقق ساخته داده می شد. مدت زمان آموزش بسته بهسؤالات بیماران مم کن بود بیشتر از یک ساعت باشد و حتماً بـاحضور یکی از همراهان بیماران بود . در گروه آزمون دوم عـلاوهبر آموزش حضوری به مـدت یـک سـاعت و دریافـت کتابچـهآموزشی، بیماران به مدت 3 ماه توسط پژوهشگر مورد پیگ یـری تلفنی قرار می گرفتند. تعداد تما سهای گرفته شده با بیمار بعد از ترخیص به این صورت بود که طـی مـاه اول بعـد از تـرخیص هفتهای سه تماس، ماه دوم بعد از ترخیص هفت های دو تماس وماه سوم بعد از ترخیص هفت های یک تماس برقرار می شد. مدت زمان تما سهای تلفن ی با بیمار 20 دق یقه در نظر گرفته شد کـ ه این مدت زمـان نیـ ز مم کـ ن بـود براسـاس نیازهـا و سـؤالا ت آموزشی بیماران متفاوت باشد. در مجموع 24 تماس در طول 3 ماه با بیمار برقرار می شد که زمان برقرای اول ین تماس سـه روزبعد از ترخیص از بیمارستان بود . برنامه زمانبندی تما سها ح ین ترخیص به بیمار و همراهـان آنهـا بـه صـورت مکتـوب دادهمی شد. محتوی م کالمات تلفن ی شامل (موارد آموزش داده شـدهحین ترخ یص و آورده شـده در کتابچـه آموزشـی، پیگ یـری پـرکـردن چـ ک لیـست هـای خـودمراقبتی داده شـده بـه آن هـا، پاسخگویی بـه سـؤالا ت بیمـاران و همراهـان آنهـا براسـاس نیازهای خاص آنهـا ، تجز یـ ه و تحلیـ ل دلا یـ ل عـدم تمکـی ن بیماران، ارا یه راه حل به بیمار جهت کمک به حل مش کل) بـود . در ضمن بیماران یا همراهان آنها می توانستند با شماره تلفنـی که محقق جهت پیگ یـری بیمـاران قـرار داده بـود، در صـورتداشتن هر گونه مشکل یا سؤالی به صورت شـبانه روزی تمـاسبرقرار کنند. تمامی تما سهای پیگیری بیماران توسط پژوهشگرانجام شد . محتوی هر جلسه م کالمه تلفن ی در فرم تنظـیم شـدهمکتوب گرد ید. لازم به ذکر می باشد که موارد آموزش داده شدهبه بیمار ح ین ترخ یص شامل (آشنایی با فرآیند بیماری، اهم یـ ت دارو درمانی و آشنایی با داروها، طریقه مصرف و عوارض ناشـی از آنها، رژ یم غذا یی، محدود یت مصرف مایعـات ، کنتـرل وزن روزانه، فعال یت ف یزیکی، نحـوه کنتـرل علایـ م ح یـاتی، اهم یـ ت واکسیناسیون، راه های مقابله با اضطراب و افسردگی، آشـنایی با علا یم به وجود آورنده بیماری، اهم یت تر ک سـیگار و یـک سری آموز شهای عموم ی) بود که در کتابچـه آموزشـی دادهشده به بیمار نیز به طور کامـل توضـیح داده شـده بودنـد. در گروه پیگیری تلفن ی نیز تأکید محقق بر تقویت مواد آموزشـی داده شده ح ین ترخ یص و آورده شده در کتابچه آموزش ی بـود. در نهایــت اطلاعــات بــه دســت آمــده از پرســشنامه هــای جمعیت شناختی و دو پرسشنامه امیدواری Miller قبل و بعداز مداخله با استفاده از نرم افزار SPSS v.18 مورد تجزیه و تحلی ل ق رار گرفتن د. جه ت تجزی ه و تحلی ل اطلاع ات آزمونهای آمار ی آنال یز وار یانس یـک طرفـه و کـای اسـکوئر مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها

ویژگیهای جمع یت شناختی در جدول شماره 1 آمدهاست. بـرای تمـام متغی رهـای آورده شـده آزمـون آمـاری کای اسکوئر استفاده شده که این آزمون تفاوت معناداری رابین سه گروه از نظر متغیرهای آورده شده در جدول شماره1 گــزارش نکــرد. بنــابراین واحــدهای پــژوهش از نظــر متغیرهای آورده شده یکسان بودند.

آزمون آنالیز وار یانس یک طرفه تفاوت معنـاداری رابین م یانگینهای ام یدواری سه گروه قبل از مداخله نـشاننمی دهـد (354/0=p). امـا تفـاوت م یـانگینهـ ا را بعـد ازمداخله معن ادار گزارش کـ رد (000/0=p). آزمـون تعقی بـی شفه نشان داد که تنها بـین گـرو ه هـای آزمـون دوم و اول(044/0=p)، و نیز گروه آزمون دوم و شـاهد (006/0=p)، ارتباط معنا داری وجود داشت. ولی بین گر وه آزمـون اول وشاهد ارتباط معناداری وجود نداشت (765/0=p).
جدول 1- توزیع فراوانی مطلق و نسب ی واحدهای پژوهش برحسب متغیرها ی دموگرافیک در سه گروه

192789203501

امی
دواری
مداخله

از

بعد

امی
دواری
مداخله

از

قبل

مع

انحراف
یار

می
انگی
ن

مع

انحراف
یار

می
انگی
ن

می
انگی
مع

انحراف

و

ن
ی
ام

ار
یدوار
یقبل

و

مداخله

از

بعد

گروه

3
/
18

2
/
162

1
/
19

4
/
144

دوم

آزمون

گروه

2
/
17

5
/
154

1
/
20

7
/
146

اول

آزمون

گروه

15

3
/
152

2
/
19

4
/
149

شاهد

7

/
5
=
f

004
/
0
=
p

04
/
1
=
f

354
/
0
=
p

آنالی
وار

ز
ی

انسیک
طرفه

بحث

ب

از
ی

ن

مار

یـ
شـد

مطـرح

ز
)

26
.(
Fischer

همکـاران

و

بـا

امی

دواری

مداخله


دیدگاهتان را بنویسید