سنجه های کل حاشیه و تراکم حاشـیه رونـد تغییراتـی کـاملاﹰ مشابه دارد و این امر مفسر را از دستیابی سریع به جنبـه هـایمختلف تغییـرات سـیمای سـرزمین بـاز مـیدارد. روشهـایتحلیل عاملی منجر به کاهش حجم دادهها و منجر بـه تعیـین
جدول ۱. خلاصه اطلاعات مربوط به برخی سنجههای محاسبه شده در تحقیق (۱۸) (A:مساحت کل سیمای سرزمین، a: مساحت لکه، k,i:
شماره لکهها، j: شماره کلا سها، n: تعداد لکه، ׳m: کل تعداد لکههای موجود در سیما، cr: ارزش مجاورت،V: مجموع ارزشهای قاب
محیط لکه ها، p: سهم لکه از کل سیما)
واحد دامنه تغییرات
مساحت کلاس هکتار ≤ ۰ بدون محدودیت
-3782-1015637

۳
*
۳

،
e
:
مخفف

سنجه

نام

سنجه

نام

محاسبه

فرمول

CA
Class Area
A

ED
Edge Density

NumP

۳

*

۳

،

e

:

مخفف

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سنجه


دیدگاهتان را بنویسید