sdf274

مراجع 55
Abstract 61

فهرست نمودار ها
TOC \h \z \c "جدول" جدول 1. تشریح یافته های توصیفی و استنباطی متغیرها PAGEREF _Toc432084556 \h 40جدول 2. تشریح یافته های مرتبط با آزمون T-Test PAGEREF _Toc432084557 \h 45
فهرست اشکال
TOC \h \z \c "شکل" شکل 1. نزول طبیعی بیضه ها PAGEREF _Toc432084574 \h 3شکل 2. محل های بیضه نزول نکرده یا اکتوپیک PAGEREF _Toc432084575 \h 4
چکیده
زمینه و هدف: كريپتوركيديسم (بيضه نهفته يا نزول نكرده) شايع‌ترين اختلال سيستم تناسلی مرد است. تا به حال مطالعه ای برای تعیین فراوانی کریپتورکیدیسم و عوامل مؤثر بر آن در سطح شهر تهران انجام نشده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی کریپتورکیدیسم و ریسک فاکتورهای آن در نوزادان پسر متولد شده در سه بیمارستان دانشگاهی تهران بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزاکوچک خان و ضیائیان انجام شد. تمامی نوزادان در روز اول یا دوم پس از تولد مورد معاینه قرار گرفتند. عوارض مادري حاملگي شامل ديابت شيرين حاملگي، پره اکلامسي،اکلامپسي، مال پرزنتاسيون جنين، زايمان زودرس و ديررس، نوع زایمان، وزن هنگام تولد و سن حاملگی با استفاده از کارت مراقبت نوزاد و پرونده بیمارستانی ثبت شد.
یافته ها: در بین 1350 نوزاد پسری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، تعداد 11 نفر (81/0 درصد) مبتلا به بیضه نزول نکرده بودند. بین فشار خون بالا، وجود آنومالی های مادرزادی دیگر، عفونت دوران بارداری، پرزنتاسیون جنین، دوقلویی و روش زایمان با بروز کریپتورکیدیسم در نوزادان پسر همراهی وجود داشت. میانگین وزن هنگام تولد و سن حاملگی در نوزدان مبتلا به کریپتورکیدیسم کمتر از نوزادان سالم بود.
نتیجه گیری: شیوع کریپتورکیدیسم در تهران به مراتب کمتر از مقادیر گزارش شده در نقاط دیگر بود. آنالیز متغیرها نشان داد که که کریپتورکیدیسم با مارکرهای تکامل ضعیف جنینی همراهی دارد.
واژگان کلیدی: کریپتورکیدیسم، عامل خطر، فراوانی، تولد پیش از موعد
مقدمه

بیان مسئله
تعریف
كريپتوركيديسم عبارتست از فقدان بيضه در محل طبيعي آن: بیضه ای که درون اسکروتوم نیست و نمی توان آن را پس از گذشت چند ماه با دستکاری به درون اسکروتوم کشاند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Campbell</Author><Year>2002</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">2</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Campbell, Meredith Fairfax</author><author>Walsh, Patrick C</author><author>Retik, Alan Burton</author></authors></contributors><titles><title>Campbell&apos;s urology</title></titles><volume>2</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>Saunders</publisher><isbn>0721690580</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). بیضه های کریپتورکید یا وجود ندارند و یا نزول نکرده اند. بیضه غایب می تواند به علت آژنزی یا اختلال خونرسانی درون رحم (مانند تورشن) باشد. پسرانی که بیضه آن ها در دو طرف وجود نداشته باشد، آنورکیا دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Burn</Author><Year>1972</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(2)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Burn, Ian</author></authors></contributors><titles><title>Congenital Deformities of the Testis and Epididymis</title><secondary-title>Proceedings of the Royal Society of Medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>Proceedings of the Royal Society of Medicine</full-title></periodical><pages>744</pages><volume>65</volume><number>8</number><dates><year>1972</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(2).
بسیاری از بیضه های کریپتورکید نزول نیافته هستند. اين ناهنجاري زماني اتفاق مي افتد كه فرآيند نزول بيضه ها دچار توقف شود ( REF _Ref430627035 \h \* MERGEFORMAT شکل 1). چون بيضه در ناحيه شكمي شكل مي گيرد (تكامل روياني)، نزول و مهاجرت آن ممكن است در هر جايي از مسير متوقف شود و يا در مسير نزول، به محل غير طبيعي نابجا يا اكتوپي منحرف شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pillai</Author><Year>1998</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Pillai, Srikumar B</author><author>Besner, Gail E</author></authors></contributors><titles><title>Pediatric testicular problems</title><secondary-title>Pediatric Clinics of North America</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatric Clinics of North America</full-title></periodical><pages>813-830</pages><volume>45</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0031-3955</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3).

شکل SEQ شکل \* ARABIC 1. A. بیضه ها در خط اوروژنیتال ظاهر می شوند (دو ماهگی). B. حفره coelomic به درون توده اسکروتال انواژینه شده و پروسس واژینالیس را می سازد (اواسط ماه سوم). C. بیضه ها با هدایت گابرناکولوم شروع به نزول به سمت اسکروتوم می کنند (ماه هفتم). D. پروسس واژینالیس به طور خودبخود مسدود می شود (اندکی بعد از تولد). اقتباس شده از: Langman J. Urogenital Sys--. In: Medical Embryology, 4th ed, Williams and Wilkins, Baltimore 1981. p.263بیضه نزول نیافته واقعی در مسیرش به سمت اسکروتوم دچار توقف شده است. این بیضه ها ممکن است درون شکم باقی بمانند و یا در کانال اینگوینال یا بلافاصله بیرون حلقه خارجی قابل لمس باشند (به ترتیب کانالیکولار و سوپرااسکروتال) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pillai</Author><Year>1998</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Pillai, Srikumar B</author><author>Besner, Gail E</author></authors></contributors><titles><title>Pediatric testicular problems</title><secondary-title>Pediatric Clinics of North America</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatric Clinics of North America</full-title></periodical><pages>813-830</pages><volume>45</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0031-3955</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). در مقابل، بیضه اکتوپیک که کمتر از 1 درصد بیضه های نزول نکرده را شامل می شود، به صورت طبیعی از حلقه خارجی نزول پیدا می کند ولی سپس به موقعیت نابجایی منحرف می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Campbell</Author><Year>2002</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">2</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Campbell, Meredith Fairfax</author><author>Walsh, Patrick C</author><author>Retik, Alan Burton</author></authors></contributors><titles><title>Campbell&apos;s urology</title></titles><volume>2</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>Saunders</publisher><isbn>0721690580</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1). این بیضه ها را ممکن است در کیسه اینگوئینال سطحی (شایع ترین حالت)، ناحیه سوپراپوبیک، کانال فمورال، پرینه یا کمپارتمان اسکروتوال سمت مقابل (نادرترین حالت) قابل لمس باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scorer</Author><Year>1971</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">7</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Scorer, Charles Gordon</author><author>Farrington, Graham H</author></authors></contributors><titles><title>Congenital deformities of the testis and epididymis</title></titles><dates><year>1971</year></dates><publisher>Appleton-Century-Crofts</publisher><isbn>0407138900</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).

شکل SEQ شکل \* ARABIC 2. محل های بیضه نزول نکرده (U) یا اکتوپیک (E). U1: داخل شکمی؛ U2: اینتراکانالیکولار؛ U3: سوپرااسکروتال؛ E1: سوپراپوبیک؛ E2: فمورال؛ E3: پرینه آل؛ E4: سمت مقابل. اقتباس شده از: Pillai SB, Besner GE. Pediatric testicular problems. Pediatr Clin North Am 1998: 45:813. Copyright © 1998 Pediatric Clinics of North Americaگاهی اوقات بیضه ها در اوایل کودکی در موقعیت اسکروتال هستند ولی سپس صعود کرده و ایجاد بیضه نزول کرده می کنند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Eb2NpbW88L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNS03KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj41PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj41PC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Eb2NpbW8sIFN0ZXZlbiBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRlc3RpY3VsYXIgZGVzY2VudCBhbmQg
YXNjZW50IGluIHRoZSBmaXJzdCB5ZWFyIG9mIGxpZmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
VXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlVyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTgtNDYwPC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTY8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDkwLTQyOTU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNjaGlmZmVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4NzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2
dGR4cmYiPjY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNjaGlmZmVy
LCBLZW5uZXRoIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvZ2FuLCBTdGFubGV5IEo8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlJlZGEsIEVkd2FyZCBGPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZXZpdHQsIFNlbHd5biBCPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFjcXVpcmVkIHVuZGVz
Y2VuZGVkIHRlc3RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9m
IGRpc2Vhc2VzIG9mIGNoaWxkcmVuPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBkaXNlYXNlcyBvZiBjaGlsZHJlbjwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwNi0xMDc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQx
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wMDAyLTkyMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkdyYWNpYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT44PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj44PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmFjaWEsIEo8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk5hdmFycm8sIEU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1aXJhZG8sIEY8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlB1ZXlvLCBDPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GZXJyYW5kZXosIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U3BvbnRhbmVvdXMgYXNjZW50IG9mIHRo
ZSB0ZXN0aXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHVyb2xv
Z3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Ccml0
aXNoIGpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEx
My0xMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NjQtNDEwWDwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Eb2NpbW88L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNS03KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj41PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1p
ZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj41PC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Eb2NpbW8sIFN0ZXZlbiBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRlc3RpY3VsYXIgZGVzY2VudCBhbmQg
YXNjZW50IGluIHRoZSBmaXJzdCB5ZWFyIG9mIGxpZmU8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
VXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PlVyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40NTgtNDYwPC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjQ4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTY8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDkwLTQyOTU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNjaGlmZmVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4NzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2
dGR4cmYiPjY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNjaGlmZmVy
LCBLZW5uZXRoIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktvZ2FuLCBTdGFubGV5IEo8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlJlZGEsIEVkd2FyZCBGPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZXZpdHQsIFNlbHd5biBCPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFjcXVpcmVkIHVuZGVz
Y2VuZGVkIHRlc3RlczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9m
IGRpc2Vhc2VzIG9mIGNoaWxkcmVuPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBkaXNlYXNlcyBvZiBjaGlsZHJlbjwv
ZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEwNi0xMDc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTQx
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODc8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wMDAyLTkyMlg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPkdyYWNpYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTc8L1llYXI+PFJlY051bT44PC9SZWNO
dW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj44PC9r
ZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3Jl
Zi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HcmFjaWEsIEo8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk5hdmFycm8sIEU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1aXJhZG8sIEY8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlB1ZXlvLCBDPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GZXJyYW5kZXosIEE8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+U3BvbnRhbmVvdXMgYXNjZW50IG9mIHRo
ZSB0ZXN0aXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHVyb2xv
Z3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Ccml0
aXNoIGpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEx
My0xMTU8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NjQtNDEwWDwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (5-7). بیضه های صعود کننده، نمایانگر بیضه هایی هستند که سستی لازم برای رسیدن به اسکروتوم در اوایل کودکی را داشته اند، ولی با رشد کودک کشیده شده و از اسکروتوم خارج می شوند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Eb2NpbW88L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNSwgNiwgOCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RG9jaW1vLCBTdGV2ZW4gRzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UZXN0aWN1bGFyIGRlc2NlbnQg
YW5kIGFzY2VudCBpbiB0aGUgZmlyc3QgeWVhciBvZiBsaWZlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPlVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Vcm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDU4LTQ2MDwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk2
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA5MC00Mjk1PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TY2hpZmZlcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODc8L1llYXI+
PFJlY051bT42PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBk
NTJ4dnRkeHJmIj42PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TY2hp
ZmZlciwgS2VubmV0aCBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb2dhbiwgU3RhbmxleSBKPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SZWRhLCBFZHdhcmQgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGV2aXR0LCBTZWx3eW4gQjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BY3F1aXJlZCB1
bmRlc2NlbmRlZCB0ZXN0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5h
bCBvZiBkaXNlYXNlcyBvZiBjaGlsZHJlbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgZGlzZWFzZXMgb2YgY2hpbGRy
ZW48L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMDYtMTA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjE0MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg3PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAwMi05MjJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWJpbm93aXR6PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5NzwvWWVhcj48UmVjTnVt
Pjk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4
cmYiPjk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJhYmlub3dpdHos
IFJvbmFsZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVsYmVydCwgV2lsbGlhbSBDPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxhdGUgcHJlc2VudGF0aW9uIG9mIGNy
eXB0b3JjaGlkaXNtOiB0aGUgZXRpb2xvZ3kgb2YgdGVzdGljdWxhciByZS1hc2NlbnQ8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xODkyLTE4OTQ8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
MTU3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTc8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDIyLTUzNDc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Eb2NpbW88L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oNSwgNiwgOCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RG9jaW1vLCBTdGV2ZW4gRzwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UZXN0aWN1bGFyIGRlc2NlbnQg
YW5kIGFzY2VudCBpbiB0aGUgZmlyc3QgeWVhciBvZiBsaWZlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPlVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Vcm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDU4LTQ2MDwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk2
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDA5MC00Mjk1PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TY2hpZmZlcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODc8L1llYXI+
PFJlY051bT42PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj42PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl
aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBk
NTJ4dnRkeHJmIj42PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TY2hp
ZmZlciwgS2VubmV0aCBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb2dhbiwgU3RhbmxleSBKPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SZWRhLCBFZHdhcmQgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGV2aXR0LCBTZWx3eW4gQjwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BY3F1aXJlZCB1
bmRlc2NlbmRlZCB0ZXN0ZXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4gam91cm5h
bCBvZiBkaXNlYXNlcyBvZiBjaGlsZHJlbjwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgZGlzZWFzZXMgb2YgY2hpbGRy
ZW48L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMDYtMTA3PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjE0MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTg3PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAwMi05MjJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWJpbm93aXR6PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5NzwvWWVhcj48UmVjTnVt
Pjk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4
cmYiPjk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJhYmlub3dpdHos
IFJvbmFsZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVsYmVydCwgV2lsbGlhbSBDPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkxhdGUgcHJlc2VudGF0aW9uIG9mIGNy
eXB0b3JjaGlkaXNtOiB0aGUgZXRpb2xvZ3kgb2YgdGVzdGljdWxhciByZS1hc2NlbnQ8L3RpdGxl
PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xODkyLTE4OTQ8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
MTU3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTc8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDIyLTUzNDc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (5, 6, 8). بیضه های رتراکتایل، بیضه های سوپرااسکروتالی هستند که می توان آن ها را به موقعیت اسکروتال کشاند و در صورت غلبه رفلکس کرماستریک در همانجا باقی بمانند.
اپیدمیولوژی
کریپتورکیدیسم می تواند یک یا دو بیضه را تحت تأثیر قرار دهد؛ تقریباً 10 درصد موارد دوطرفه هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ferrer</Author><Year>2000</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(9)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">12</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferrer, FA</author><author>McKenna, PH</author></authors></contributors><titles><title>Current approaches to the undescended testicle</title><secondary-title>CONTEMPORARY PEDIATRICS-MONTVALE-</secondary-title></titles><periodical><full-title>CONTEMPORARY PEDIATRICS-MONTVALE-</full-title></periodical><pages>106-115</pages><volume>17</volume><number>1</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>8750-0507</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(9)؛ در میان موارد یک طرفه، غلبه سمت چپ وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kirsch</Author><Year>1998</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">11</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kirsch, AJ</author><author>Escala, J</author><author>Duckett, JW</author><author>Smith, GH</author><author>Zderic, SA</author><author>Canning, DA</author><author>Snyder 3rd, HM</author></authors></contributors><titles><title>Surgical management of the nonpalpable testis: the Children&apos;s Hospital of Philadelphia experience</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>1340-1343</pages><volume>159</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10). شایع ترین محل برای بیضه نزول نکرده بلافاصله خارج حلقه بیرونی است (سوپرااسکرتال)، پس از آن کانال اینگوئینال و در نهایت شکم جزو محل های شایع هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kirsch</Author><Year>1998</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">11</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kirsch, AJ</author><author>Escala, J</author><author>Duckett, JW</author><author>Smith, GH</author><author>Zderic, SA</author><author>Canning, DA</author><author>Snyder 3rd, HM</author></authors></contributors><titles><title>Surgical management of the nonpalpable testis: the Children&apos;s Hospital of Philadelphia experience</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>1340-1343</pages><volume>159</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10).
تقریباً 20 درصد پسرانی که کریپتورکیدیسم دارند، حداقل یک بیضه غیرقابل لمس دارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaXJzY2g8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk4PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTE8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEwLTEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4xMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTE8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPktpcnNjaCwgQUo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkVzY2FsYSwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RHVja2V0dCwgSlc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNt
aXRoLCBHSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmRlcmljLCBTQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2Fubmlu
ZywgREE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNueWRlciAzcmQsIEhNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN1cmdpY2FsIG1hbmFnZW1lbnQgb2YgdGhlIG5v
bnBhbHBhYmxlIHRlc3RpczogdGhlIENoaWxkcmVuJmFwb3M7cyBIb3NwaXRhbCBvZiBQaGlsYWRl
bHBoaWEgZXhwZXJpZW5jZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1
cm9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEz
NDAtMTM0MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MTk5ODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48
L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+UmVkbWFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+
MTk4MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjEzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndy
ZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlJlZG1hbiwgSkY8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW1wYWxwYWJsZSB0ZXN0ZXM6IG9ic2VydmF0aW9ucyBiYXNlZCBvbiAyMDgg
Y29uc2VjdXRpdmUgb3BlcmF0aW9ucyBmb3IgdW5kZXNjZW5kZWQgdGVzdGVzPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc5LTM4MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4MDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+U21vbGtvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE0PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTQ8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNtb2xrbywgTUo8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkthcGxhbiwgR1c8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJyb2NrLCBXQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb2NhdGlvbiBhbmQgZmF0ZSBvZiB0
aGUgbm9ucGFscGFibGUgdGVzdGlzIGluIGNoaWxkcmVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTIwNC0xMjA2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEyOTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTgzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01
MzQ3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LaXJzY2g8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk4PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTE8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEwLTEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj4xMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTE8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPktpcnNjaCwgQUo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkVzY2FsYSwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RHVja2V0dCwgSlc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNt
aXRoLCBHSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmRlcmljLCBTQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2Fubmlu
ZywgREE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNueWRlciAzcmQsIEhNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlN1cmdpY2FsIG1hbmFnZW1lbnQgb2YgdGhlIG5v
bnBhbHBhYmxlIHRlc3RpczogdGhlIENoaWxkcmVuJmFwb3M7cyBIb3NwaXRhbCBvZiBQaGlsYWRl
bHBoaWEgZXhwZXJpZW5jZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1
cm9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEz
NDAtMTM0MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MTk5ODwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48
L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+UmVkbWFuPC9BdXRob3I+PFllYXI+
MTk4MDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjEzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndy
ZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlJlZG1hbiwgSkY8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRp
dGxlcz48dGl0bGU+SW1wYWxwYWJsZSB0ZXN0ZXM6IG9ic2VydmF0aW9ucyBiYXNlZCBvbiAyMDgg
Y29uc2VjdXRpdmUgb3BlcmF0aW9ucyBmb3IgdW5kZXNjZW5kZWQgdGVzdGVzPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxs
LXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzc5LTM4MTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMjQ8L3Zv
bHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4MDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+U21vbGtvPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE0PC9SZWNOdW0+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTQ8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNtb2xrbywgTUo8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkthcGxhbiwgR1c8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJyb2NrLCBXQTwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Mb2NhdGlvbiBhbmQgZmF0ZSBvZiB0
aGUgbm9ucGFscGFibGUgdGVzdGlzIGluIGNoaWxkcmVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTIwNC0xMjA2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEyOTwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTgzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01
MzQ3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (10-12). در یک مطالعه گذشته نگر بر روی 447 بیضه غیرقابل لمس، در زمان جراحی 40 درصد آتروفیک یا غایب بودند؛ 20 درصد درون شکمی و 40 درصد کانالیکولار، اسکروتال یا اکتوپیک بودند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kirsch</Author><Year>1998</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(10)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">11</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kirsch, AJ</author><author>Escala, J</author><author>Duckett, JW</author><author>Smith, GH</author><author>Zderic, SA</author><author>Canning, DA</author><author>Snyder 3rd, HM</author></authors></contributors><titles><title>Surgical management of the nonpalpable testis: the Children&apos;s Hospital of Philadelphia experience</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>1340-1343</pages><volume>159</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(10).
كريپتوركيديسم (بيضه نهفته يا نزول نكرده) شايع‌ترين اختلال سيستم تناسلی مرد است و بین ۵-2٪ نوزادان پسر ترم و ۳۲-۳۰٪ نوزادان پسری که زودتر از موعد به دنیا آمده اند، دچار آن مي‌شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Scorer</Author><Year>1971</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>(4, 13)</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">7</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Scorer, Charles Gordon</author><author>Farrington, Graham H</author></authors></contributors><titles><title>Congenital deformities of the testis and epididymis</title></titles><dates><year>1971</year></dates><publisher>Appleton-Century-Crofts</publisher><isbn>0407138900</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Barthold</Author><Year>2003</Year><RecNum>15</RecNum><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">15</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Barthold, Julia Spencer</author><author>González, Ricardo</author></authors></contributors><titles><title>The epidemiology of congenital cryptorchidism, testicular ascent and orchiopexy</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>2396-2401</pages><volume>170</volume><number>6</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4, 13). شیوع کریپتورکیدیسم در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است. در اكثر نوزادان در طي چند ماه اول پس از زايمان اين حالت خودبخود اصلاح می‌شود و تنها 5/1 – 8/0 درصد از نوزادان در سن یک سالگی، هنوز دچار بيضه نزول نكرده هستند، که این شیوع مشابه با بالغین است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Berkowitz</Author><Year>1993</Year><RecNum>17</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>17</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">17</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Berkowitz, Gertrud S</author><author>Lapinski, Robert H</author><author>Gazella, Jacqueline G</author><author>Dolgin, Stephen E</author><author>Bodian, Carol A</author><author>Holzman, Ian R</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence and natural history of cryptorchidism</title><secondary-title>Pediatrics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatrics</full-title></periodical><pages>44-49</pages><volume>92</volume><number>1</number><dates><year>1993</year></dates><isbn>0031-4005</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14). به علت اینکه نزول خودبخودی نادر است، در صورت وقوع پس از 6 ماهگی کودک رخ می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Wenzler</Author><Year>2004</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">18</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Wenzler, David L</author><author>Bloom, David A</author><author>Park, John M</author></authors></contributors><titles><title>What is the rate of spontaneous testicular descent in infants with cryptorchidism?</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>849-851</pages><volume>171</volume><number>2</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15) و زمان بهینه برای تصحیح جراحی در اولین فرصت پس از سن 6 ماهگی است.
شیوع کریپتورکیدیسم در بین بیماران با اختلالات مادرزادی ترشح یا فعالیت تستسترون (مانند سندرم کالمن)، اختلالات جدار شکمی، نقائص لوله عصبی، فلج مغزی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rundle</Author><Year>1982</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rundle, JSH</author><author>Primrose, DA</author><author>Carachi, R</author></authors></contributors><titles><title>Cryptorchism in cerebral palsy</title><secondary-title>British journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>British journal of urology</full-title></periodical><pages>170-171</pages><volume>54</volume><number>2</number><dates><year>1982</year></dates><isbn>1464-410X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16) و سندرم های ژنتیک مختلف بیشتر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Marshall</Author><Year>1982</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Marshall, FF</author></authors></contributors><titles><title>Anomalies associated with cryptorchidism</title><secondary-title>The Urologic clinics of North America</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Urologic clinics of North America</full-title></periodical><pages>339-347</pages><volume>9</volume><number>3</number><dates><year>1982</year></dates><isbn>0094-0143</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17). تغییرات ژنتیکی در پسران مبتلا به کریپتورکیدیسم ناشایع است، ولی بیشتر از پسرانی رخ می دهد که کریپتورکیدیسم ندارند.
بیمارانی که کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس دارند، خطر بیشتری برای ابتلا به اختلال تکامل جنسی دارند که شامل دیس ژنزی گنادای مختلط و اختلالات تخمدانی-بیضه ای تکامل جنسی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rajfer</Author><Year>1976</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(18, 19)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">22</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rajfer, J</author><author>Walsh, PC</author></authors></contributors><titles><title>The incidence of intersexuality in patients with hypospadias and cryptorchidism</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>769-770</pages><volume>116</volume><number>6</number><dates><year>1976</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>KAEFER</Author><Year>1999</Year><RecNum>23</RecNum><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">23</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>KAEFER, MARTIN</author><author>DIAMOND, DAVID</author><author>HENDREN, W HARDY</author><author>VEMULAPALLI, SREENU</author><author>BAUER, STUART B</author><author>PETERS, CRAIG A</author><author>ATALA, ANTHONY</author><author>RETIK, ALAN B</author></authors></contributors><titles><title>The incidence of intersexuality in children with cryptorchidism and hypospadias: stratification based on gonadal palpability and meatal position</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>1003-1006</pages><volume>162</volume><number>3</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18, 19). به علاوه، مردانی که بیضه های نزول نیافته دارند خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان دارند.

اتیولوژی
مکانیسم های مسئول برای نزول طبیعی بیضه به طور کامل شناخته شده نیست. نزول درون شکمی مستقل از آندروژن بوده و به واسطه دسندین (descendin) رخ می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hutson</Author><Year>1988</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>(20-22)</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">24</key></foreign-keys><ref-type name="Conference Proceedings">10</ref-type><contributors><authors><author>Hutson, JM</author><author>Beasley, SW</author></authors></contributors><titles><title>Embryological controversies in testicular descent</title><secondary-title>Seminars in urology</secondary-title></titles><pages>68-73</pages><volume>6</volume><number>2</number><dates><year>1988</year></dates><isbn>0730-9147</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Wells</Author><Year>1943</Year><RecNum>41</RecNum><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">41</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Wells, LJ</author></authors></contributors><titles><title>Descent of the testis: anatomical and hormonal considerations</title><secondary-title>Surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>Surgery</full-title></periodical><pages>436-472</pages><volume>14</volume><number>3</number><dates><year>1943</year></dates><isbn>0039-6060</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Husmann</Author><Year>1995</Year><RecNum>42</RecNum><record><rec-number>42</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">42</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Husmann, Douglas A</author><author>Levy, Jay B</author></authors></contributors><titles><title>Current concepts in the pathophysiology of testicular undescent</title><secondary-title>Urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Urology</full-title></periodical><pages>267-276</pages><volume>46</volume><number>2</number><dates><year>1995</year></dates><isbn>0090-4295</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20-22). پس از ماه هفتم حاملگی رباط جنينی طناب مانندی بنام گوبرناكولوم در داخل ناحيه كشاله ران به بيضه‌ها وصل مي شود. بين هفته‌هاي ۲۸ تا ۳۵ حاملگی گوبرناكولوم به داخل كيسه بيضه مهاجرت كرده و فضايی را براي نزول بيضه ايجاد مي‌كند. در روند طبيعی، همزمان با تولد نوزاد پسر، بيضه‌ها به دنبال گوبرناكولوم به سمت پايين و به داخل كيسه بيضه نزول می‌كنند. تغییرات در فشار شکمی، باز ماندن پروسس واژینالیس، پسرفت گوبرناکولوم، آندروژن ها، گنادوتروپین ها و ماده مهارکننده مولرین (MIS) در نزول بیضه طبیعی نقش دارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5zaW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyMy0yNyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjQzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5zaW5nLCBDSkc8L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVtYnJ5b2xvZ3kgb2YgdGVz
dGljdWxhciBkZXNjZW50PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkhvcm1vbmUgUmVzZWFyY2gg
aW4gUGFlZGlhdHJpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Ib3Jtb25lIFJlc2VhcmNoIGluIFBhZWRpYXRyaWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTQ0LTE1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zMDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NC01PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNjYzLTI4
MjY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktvZ2Fu
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9
InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NDQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPktvZ2FuLCBTdGFubGV5IEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhZmV6LCBFUzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QZWRpYXRyaWMg
YW5kcm9sb2d5PC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgU2NpZW5jZSAmYW1wOyBCdXNp
bmVzcyBNZWRpYTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjk0MDEwMzcxOTE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkF0dGFoPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5Mzwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjQ1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1
dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkF0dGFoLCBBQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHV0c29uLCBKTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgcm9sZSBvZiBpbnRyYS1hYmRvbWlu
YWwgcHJlc3N1cmUgaW4gY3J5cHRvcmNoaWRpc208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhl
IEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz45OTQtOTk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+Mzwv
bnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01MzQ3PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWpmZXI8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4xOTc3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjQ2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6
MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj40Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlz
PjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0
b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFqZmVyLCBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XYWxzaCwgUEM8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SG9ybW9uYWwg
cmVndWxhdGlvbiBvZiB0ZXN0aWN1bGFyIGRlc2NlbnQ6IGV4cGVyaW1lbnRhbCBhbmQgY2xpbmlj
YWwgb2JzZXJ2YXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVy
b2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5U
aGUgSm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTg1
LTk5MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk3NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2hlbmtlcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDY8L1llYXI+PFJlY051bT40NzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDc8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVk
czA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjQ3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5TaGVua2VyLCBOYXRhbGllIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkh1eW5oLCBKZW5ueTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFybWVyLCBQYW1lbGEgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHV0c29uLCBK
b2huIE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBu
ZXcgcm9sZSBmb3IgYW5kcm9nZW4gaW4gdGVzdGljdWxhciBkZXNjZW50OiBwZXJtaXR0aW5nIGd1
YmVybmFjdWxhciBjZWxsIHByb2xpZmVyYXRpb24gaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIG5ldXJvcGVw
dGlkZSwgY2FsY2l0b25pbiBnZW5l4oCTcmVsYXRlZCBwZXB0aWRlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgcGVkaWF0cmljIHN1cmdlcnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHBlZGlhdHJpYyBzdXJnZXJ5
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDA3LTQxMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40
MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MDAyMi0zNDY4PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5zaW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4ODwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyMy0yNyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjQzPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5zaW5nLCBDSkc8L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGVtYnJ5b2xvZ3kgb2YgdGVz
dGljdWxhciBkZXNjZW50PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkhvcm1vbmUgUmVzZWFyY2gg
aW4gUGFlZGlhdHJpY3M8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5Ib3Jtb25lIFJlc2VhcmNoIGluIFBhZWRpYXRyaWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTQ0LTE1MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zMDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
NC01PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNjYzLTI4
MjY8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktvZ2Fu
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ0PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9
InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NDQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPktvZ2FuLCBTdGFubGV5IEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhZmV6LCBFUzwv
YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QZWRpYXRyaWMg
YW5kcm9sb2d5PC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+
MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJsaXNoZXI+U3ByaW5nZXIgU2NpZW5jZSAmYW1wOyBCdXNp
bmVzcyBNZWRpYTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjk0MDEwMzcxOTE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkF0dGFoPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5Mzwv
WWVhcj48UmVjTnVtPjQ1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NTwvcmVjLW51bWJl
cj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1
dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0i
Sm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0
aG9yPkF0dGFoLCBBQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHV0c29uLCBKTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgcm9sZSBvZiBpbnRyYS1hYmRvbWlu
YWwgcHJlc3N1cmUgaW4gY3J5cHRvcmNoaWRpc208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhl
IEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz45OTQtOTk2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1MDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+Mzwv
bnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTkzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01MzQ3PC9p
c2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYWpmZXI8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4xOTc3PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjQ2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6
MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj40Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlz
PjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0
b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UmFqZmVyLCBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XYWxzaCwgUEM8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SG9ybW9uYWwg
cmVndWxhdGlvbiBvZiB0ZXN0aWN1bGFyIGRlc2NlbnQ6IGV4cGVyaW1lbnRhbCBhbmQgY2xpbmlj
YWwgb2JzZXJ2YXRpb25zPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVy
b2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5U
aGUgSm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+OTg1
LTk5MDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjY8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk3NzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48L3Vy
bHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U2hlbmtlcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDY8L1llYXI+PFJlY051bT40NzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDc8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVk
czA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjQ3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5TaGVua2VyLCBOYXRhbGllIFM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkh1eW5oLCBKZW5ueTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFybWVyLCBQYW1lbGEgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHV0c29uLCBK
b2huIE08L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBu
ZXcgcm9sZSBmb3IgYW5kcm9nZW4gaW4gdGVzdGljdWxhciBkZXNjZW50OiBwZXJtaXR0aW5nIGd1
YmVybmFjdWxhciBjZWxsIHByb2xpZmVyYXRpb24gaW4gcmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIG5ldXJvcGVw
dGlkZSwgY2FsY2l0b25pbiBnZW5l4oCTcmVsYXRlZCBwZXB0aWRlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgcGVkaWF0cmljIHN1cmdlcnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHBlZGlhdHJpYyBzdXJnZXJ5
PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDA3LTQxMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40
MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MDAyMi0zNDY4PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9F
bmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (23-27). اين روند در اثر عوامل ذیل دچار اختلال می‌شود:
کمبود ترشح هورمون جنسی مردانه (آندروژن)
ناهنجاری‌های ساختمانی در ناحيه تناسلی نوزاد پسر
اختلال عصبی در ناحيه تناسلی
كريپتوركيديسم در بیشتر موارد بدون دیگر ناهنجاری ها بروز می کند و فقط در موارد خیلی کمی سندرم های ژنتیکی یا اندوکرین دخیل هستند. كريپتوركيديسم مهمترين ریسک فاکتور برای کانسر بیضه بيان شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chilvers</Author><Year>1986</Year><RecNum>25</RecNum><DisplayText>(28, 29)</DisplayText><record><rec-number>25</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">25</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Chilvers, Clair</author><author>Dudley, NE</author><author>Gough, MH</author><author>Jackson, MB</author><author>Pike, MC</author></authors></contributors><titles><title>Undescended testis: the effect of treatment on subsequent risk of subfertility and malignancy</title><secondary-title>Journal of pediatric surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of pediatric surgery</full-title></periodical><pages>691-696</pages><volume>21</volume><number>8</number><dates><year>1986</year></dates><isbn>0022-3468</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Giwercman</Author><Year>1989</Year><RecNum>26</RecNum><record><rec-number>26</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">26</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Giwercman, A</author><author>Bruun, E_</author><author>Frimodt-Møller, C</author><author>Skakkebaek, NE</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of carcinoma in situ and other histopathological abnormalities in testes of men with a history of cryptorchidism</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>998-1001: discussion 1001-2</pages><volume>142</volume><number>4</number><dates><year>1989</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(28, 29). اختلالات اپیدیدیم به طور شایع در بیضه های نزول نکرده مشاهده می گردد. این اختلالات شامل آژنزی، آترزی و اپیدیدیم تخریب شده می باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeYear="1"><Author>Kamali</Author><Year>2000</Year><RecNum>27</RecNum><DisplayText>(30)</DisplayText><record><rec-number>27</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">27</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Alireza Kamali</author><author>Fa--eh Jafari</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of undescendent testis (cryptorchidism) in boys being born in Hakim Hidaji Hospital of Zanjan</title><secondary-title>The Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>30-36</pages><volume>8</volume><number>33</number><dates><year>2000</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(30). در بعضی موارد ، به نظر مي آيد نقص ژن هاي اختصاصي مانند INSL3 دخيل باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Adham</Author><Year>2004</Year><RecNum>28</RecNum><DisplayText>(31)</DisplayText><record><rec-number>28</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">28</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Adham, Ibrahim M</author><author>Agoulnik, Alexander I</author></authors></contributors><titles><title>Insulin‐like 3 signalling in testicular descent</title><secondary-title>International journal of andrology</secondary-title></titles><periodical><full-title>International journal of andrology</full-title></periodical><pages>257-265</pages><volume>27</volume><number>5</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>1365-2605</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(31). با اين حال ريسك فاكتورهاي مختلفي گزارش شده است. به طور مثال وزن كم تولد، پره ماچوريتي و پاريتي پايين و دوقلويي PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IamVydGt2aXN0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjI5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMi0zNSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjI5PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IamVydGt2aXN0LCBNYXRzPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5EYW1iZXIsIEphbi1FcmlrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CZXJnaCwgQW5kZXJz
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNyeXB0b3Jj
aGlkaXNtOiBhIHJlZ2lzdHJ5IGJhc2VkIHN0dWR5IGluIFN3ZWRlbiBvbiBzb21lIGZhY3RvcnMg
b2YgcG9zc2libGUgYWV0aW9sb2dpY2FsIGltcG9ydGFuY2U8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIGNvbW11bml0eSBoZWFsdGg8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIGVwaWRl
bWlvbG9neSBhbmQgY29tbXVuaXR5IGhlYWx0aDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBh
Z2VzPjMyNC0zMjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzAtMjczODwvaXNibj48dXJs
cz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3dlcmRsb3c8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4xOTgzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMw
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYz
MnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4zMDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYt
dHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+U3dlcmRsb3csIEFKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Xb29kLCBLYXRocnlu
IEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNtaXRoLCBQRzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGNhc2UtY29udHJvbCBzdHVkeSBvZiB0aGUgYWV0aW9sb2d5
IG9mIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgZXBp
ZGVtaW9sb2d5IGFuZCBjb21tdW5pdHkgaGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIGNvbW11
bml0eSBoZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMzgtMjQ0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjM3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODM8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcwLTI3Mzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFrcmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk5PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+MzE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4
dnRkeHJmIj4zMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWtyZSwg
T2xvZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlwd29ydGgsIExvcmVuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DbmF0
dGluZ2l1cywgU3ZlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3BhcsOpbiwgUMOkcjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RWtib20sIEFuZGVyczwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5SaXNrIGZhY3RvciBwYXR0ZXJucyBmb3IgY3J5cHRvcmNoaWRpc20gYW5kIGh5cG9z
cGFkaWFzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neTwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM2NC0zNjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjEwNDQtMzk4MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2VpZG5lcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJlY051bT4zMjwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZWlkbmVyLCBJZGEgU2xvdGg8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPk1vbGxlciwgSGVucmlrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KZW5zZW4sIFRpbmEg
S29sZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U0tBS0tFQkFFSywgTklFTFMgRTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5SaXNrIGZhY3RvcnMgZm9yIGNyeXB0b3Jj
aGlkaXNtIGFuZCBoeXBvc3BhZGlhczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiB1cm9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBh
Z2VzPjE2MDYtMTYwOTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5IamVydGt2aXN0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk4OTwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjI5PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMi0zNSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0Pjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mjk8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjI5PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IamVydGt2aXN0LCBNYXRzPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5EYW1iZXIsIEphbi1FcmlrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CZXJnaCwgQW5kZXJz
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNyeXB0b3Jj
aGlkaXNtOiBhIHJlZ2lzdHJ5IGJhc2VkIHN0dWR5IGluIFN3ZWRlbiBvbiBzb21lIGZhY3RvcnMg
b2YgcG9zc2libGUgYWV0aW9sb2dpY2FsIGltcG9ydGFuY2U8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIGNvbW11bml0eSBoZWFsdGg8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIGVwaWRl
bWlvbG9neSBhbmQgY29tbXVuaXR5IGhlYWx0aDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBh
Z2VzPjMyNC0zMjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NDM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzAtMjczODwvaXNibj48dXJs
cz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+U3dlcmRsb3c8L0F1dGhvcj48
WWVhcj4xOTgzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzA8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMw
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYz
MnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4zMDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYt
dHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxh
dXRob3JzPjxhdXRob3I+U3dlcmRsb3csIEFKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Xb29kLCBLYXRocnlu
IEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNtaXRoLCBQRzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BIGNhc2UtY29udHJvbCBzdHVkeSBvZiB0aGUgYWV0aW9sb2d5
IG9mIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgZXBp
ZGVtaW9sb2d5IGFuZCBjb21tdW5pdHkgaGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIGNvbW11
bml0eSBoZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMzgtMjQ0PC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjM3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODM8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcwLTI3Mzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkFrcmU8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk5PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+MzE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWdu
LWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4
dnRkeHJmIj4zMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFy
dGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWtyZSwg
T2xvZjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGlwd29ydGgsIExvcmVuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DbmF0
dGluZ2l1cywgU3ZlbjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3BhcsOpbiwgUMOkcjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RWtib20sIEFuZGVyczwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVz
Pjx0aXRsZT5SaXNrIGZhY3RvciBwYXR0ZXJucyBmb3IgY3J5cHRvcmNoaWRpc20gYW5kIGh5cG9z
cGFkaWFzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neTwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjM2NC0zNjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjEwNDQtMzk4MzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+V2VpZG5lcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+PFJlY051bT4zMjwvUmVjTnVtPjxy
ZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0i
RU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjMyPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZWlkbmVyLCBJZGEgU2xvdGg8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPk1vbGxlciwgSGVucmlrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5KZW5zZW4sIFRpbmEg
S29sZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U0tBS0tFQkFFSywgTklFTFMgRTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y
cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5SaXNrIGZhY3RvcnMgZm9yIGNyeXB0b3Jj
aGlkaXNtIGFuZCBoeXBvc3BhZGlhczwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5h
bCBvZiB1cm9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBh
Z2VzPjE2MDYtMTYwOTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNjE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (32-35). اما تا حد زيادي اتيولوژی ناشناخته مانده است.
محققان در حال کشف عوامل مولکولی تأثیرگذار هستند. فاکتور شبه انسولین 3 (INSL3، که نام های دیگر آن عبارتند از فاکتور شبه ریلکسین، RLF و پپتید شبه انسولین لیدیگ) توسط سلول های لیدیگ ساخته شده و بر روی گوبرناکولوم فعالیت می کند تا بیضه ها را در ناحیه اینگوئینال نگه دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ivell</Author><Year>2003</Year><RecNum>48</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>48</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">48</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ivell, Richard</author><author>Hartung, Stefan</author></authors></contributors><titles><title>The molecular basis of cryptorchidism*</title><secondary-title>Molecular human reproduction</secondary-title></titles><periodical><full-title>Molecular human reproduction</full-title></periodical><pages>175-181</pages><volume>9</volume><number>4</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>1360-9947</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36). فاکتور INSL3 به گیرنده متصل به پروتئین G وصل می شود که به طور فزاینده در گوبرناکولوم بیان شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kumagai</Author><Year>2002</Year><RecNum>49</RecNum><DisplayText>(37, 38)</DisplayText><record><rec-number>49</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">49</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kumagai, Jin</author><author>Hsu, Sheau Yu</author><author>Matsumi, Hirotaka</author><author>Roh, Jae-Sook</author><author>Fu, Ping</author><author>Wade, John D</author><author>Bathgate, Ross AD</author><author>Hsueh, Aaron JW</author></authors></contributors><titles><title>INSL3/Leydig insulin-like peptide activates the LGR8 receptor important in testis descent</title><secondary-title>Journal of Biological Chemistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Biological Chemistry</full-title></periodical><pages>31283-31286</pages><volume>277</volume><number>35</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0021-9258</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Gorlov</Author><Year>2002</Year><RecNum>50</RecNum><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">50</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Gorlov, Ivan P</author><author>Kamat, Aparna</author><author>Bogatcheva, Natalia V</author><author>Jones, Eric</author><author>Lamb, Dolores J</author><author>Truong, Anne</author><author>Bishop, Colin E</author><author>McElreavey, Ken</author><author>Agoulnik, Alexander I</author></authors></contributors><titles><title>Mutations of the GREAT gene cause cryptorchidism</title><secondary-title>Human Molecular Genetics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Human Molecular Genetics</full-title></periodical><pages>2309-2318</pages><volume>11</volume><number>19</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0964-6906</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37, 38). جهش در این کمپلسک گیرنده-لیگاند می تواند در به وجود آمدن کریپتورکیدیسم نقش ایفا کند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5JdmVsbDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT40ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMzYsIDM4LTQwKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NDg8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkl2ZWxsLCBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5IYXJ0dW5nLCBTdGVmYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIG1vbGVjdWxhciBiYXNpcyBvZiBjcnlwdG9yY2hpZGlzbSo8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TW9sZWN1bGFyIGh1bWFuIHJlcHJvZHVjdGlvbjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk1vbGVjdWxhciBodW1h
biByZXByb2R1Y3Rpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzUtMTgxPC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjAtOTk0NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R29ybG92PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVw
ZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdv
cmxvdiwgSXZhbiBQPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYW1hdCwgQXBhcm5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5Cb2dhdGNoZXZhLCBOYXRhbGlhIFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkpvbmVzLCBFcmljPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5MYW1iLCBEb2xvcmVzIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRydW9uZywgQW5uZTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmlzaG9wLCBDb2xpbiBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NY0VscmVhdmV5
LCBLZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFnb3VsbmlrLCBBbGV4YW5kZXIgSTwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5NdXRhdGlvbnMgb2YgdGhlIEdSRUFU
IGdlbmUgY2F1c2UgY3J5cHRvcmNoaWRpc208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SHVtYW4g
TW9sZWN1bGFyIEdlbmV0aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+SHVtYW4gTW9sZWN1bGFyIEdlbmV0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+MjMwOS0yMzE4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2NC02OTA2
PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub21peWFt
YTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT41MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjUxPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ub21peWFtYSwgSGlkZWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5IdXRzb24sIEpvaG4gTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHJ1b25nLCBBbm5lPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5BZ291bG5paywgQWxleGFuZGVyIEk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VHJhbnNhYmRvbWluYWwgdGVzdGljdWxhciBkZXNjZW50IGlzIGRp
c3J1cHRlZCBpbiBtaWNlIHdpdGggZGVsZXRpb24gb2YgaW5zdWxpbmxpa2UgZmFjdG9yIDMgcmVj
ZXB0b3I8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBwZWRpYXRyaWMgc3VyZ2Vy
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJu
YWwgb2YgcGVkaWF0cmljIHN1cmdlcnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4x
NzkzLTE3OTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM0Njg8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkZlcmxpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT41MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3
cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjUyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5GZXJsaW4sIEFsYmVydG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNpbW9uYXRvLCBNYXVy
bzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFydG9sb25pLCBMdWNpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Uml6em8s
IEdpb3JnaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJldHRlbGxhLCBBbmRyZWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRvdHRvcmluaSwgVGFuaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbGxhcGljY29sYSwgQnJ1bm88L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkZvcmVzdGEsIENhcmxvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJTlNMMy1MR1I4L0dSRUFUIGxpZ2FuZC1yZWNlcHRvciBw
YWlyIGluIGh1bWFuIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBK
b3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEVuZG9jcmlub2xvZ3kgJmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9m
IENsaW5pY2FsIEVuZG9jcmlub2xvZ3kgJmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyNzMtNDI3OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44ODwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMS05
NzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5JdmVsbDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJl
Y051bT40ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMzYsIDM4LTQwKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj40ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NDg8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkl2ZWxsLCBSaWNoYXJkPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5IYXJ0dW5nLCBTdGVmYW48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIG1vbGVjdWxhciBiYXNpcyBvZiBjcnlwdG9yY2hpZGlzbSo8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TW9sZWN1bGFyIGh1bWFuIHJlcHJvZHVjdGlvbjwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk1vbGVjdWxhciBodW1h
biByZXByb2R1Y3Rpb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzUtMTgxPC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzNjAtOTk0NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+R29ybG92PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjUwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVw
ZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdv
cmxvdiwgSXZhbiBQPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYW1hdCwgQXBhcm5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5Cb2dhdGNoZXZhLCBOYXRhbGlhIFY8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkpvbmVzLCBFcmljPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5MYW1iLCBEb2xvcmVzIEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRydW9uZywgQW5uZTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmlzaG9wLCBDb2xpbiBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NY0VscmVhdmV5
LCBLZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFnb3VsbmlrLCBBbGV4YW5kZXIgSTwvYXV0aG9yPjwvYXV0
aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5NdXRhdGlvbnMgb2YgdGhlIEdSRUFU
IGdlbmUgY2F1c2UgY3J5cHRvcmNoaWRpc208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SHVtYW4g
TW9sZWN1bGFyIEdlbmV0aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+SHVtYW4gTW9sZWN1bGFyIEdlbmV0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+MjMwOS0yMzE4PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2NC02OTA2
PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub21peWFt
YTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT41MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJl
Yy1udW1iZXI+NTE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjUxPC9rZXk+PC9mb3JlaWdu
LWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250
cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ub21peWFtYSwgSGlkZWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5IdXRzb24sIEpvaG4gTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHJ1b25nLCBBbm5lPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5BZ291bG5paywgQWxleGFuZGVyIEk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VHJhbnNhYmRvbWluYWwgdGVzdGljdWxhciBkZXNjZW50IGlzIGRp
c3J1cHRlZCBpbiBtaWNlIHdpdGggZGVsZXRpb24gb2YgaW5zdWxpbmxpa2UgZmFjdG9yIDMgcmVj
ZXB0b3I8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBwZWRpYXRyaWMgc3VyZ2Vy
eTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJu
YWwgb2YgcGVkaWF0cmljIHN1cmdlcnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4x
NzkzLTE3OTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM0Njg8L2lzYm4+PHVybHM+
PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkZlcmxpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT41MjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI8L3Jl
Yy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3
cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjUyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5GZXJsaW4sIEFsYmVydG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNpbW9uYXRvLCBNYXVy
bzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFydG9sb25pLCBMdWNpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Uml6em8s
IEdpb3JnaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJldHRlbGxhLCBBbmRyZWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkRvdHRvcmluaSwgVGFuaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbGxhcGljY29sYSwgQnJ1bm88L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkZvcmVzdGEsIENhcmxvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJTlNMMy1MR1I4L0dSRUFUIGxpZ2FuZC1yZWNlcHRvciBw
YWlyIGluIGh1bWFuIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBK
b3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEVuZG9jcmlub2xvZ3kgJmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9m
IENsaW5pY2FsIEVuZG9jcmlub2xvZ3kgJmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvZnVsbC10aXRsZT48L3Bl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyNzMtNDI3OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44ODwvdm9sdW1lPjxudW1i
ZXI+OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMS05
NzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (36, 38-40). در موش، ablation هر دو رونوشت INSL3 یا GREAT منجر به کریپتورکیدیسم و تکامل غیرطبیعی گوبرناکولوم شده است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Hb3Jsb3Y8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDM4LTQyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTA8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdvcmxvdiwgSXZhbiBQPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5LYW1hdCwgQXBhcm5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb2dhdGNoZXZhLCBOYXRhbGlhIFY8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkpvbmVzLCBFcmljPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYW1iLCBEb2xvcmVz
IEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRydW9uZywgQW5uZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmlzaG9wLCBD
b2xpbiBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NY0VscmVhdmV5LCBLZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFn
b3VsbmlrLCBBbGV4YW5kZXIgSTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5NdXRhdGlvbnMgb2YgdGhlIEdSRUFUIGdlbmUgY2F1c2UgY3J5cHRvcmNoaWRp
c208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SHVtYW4gTW9sZWN1bGFyIEdlbmV0aWNzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SHVtYW4gTW9sZWN1
bGFyIEdlbmV0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMwOS0yMzE4PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xOTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2NC02OTA2PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub21peWFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1ll
YXI+PFJlY051bT41MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1
c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjUxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5Ub21peWFtYSwgSGlkZWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IdXRzb24sIEpvaG4gTTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VHJ1b25nLCBBbm5lPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BZ291bG5paywgQWxleGFuZGVy
IEk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VHJhbnNh
YmRvbWluYWwgdGVzdGljdWxhciBkZXNjZW50IGlzIGRpc3J1cHRlZCBpbiBtaWNlIHdpdGggZGVs
ZXRpb24gb2YgaW5zdWxpbmxpa2UgZmFjdG9yIDMgcmVjZXB0b3I8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBwZWRpYXRyaWMgc3VyZ2VyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgcGVkaWF0cmljIHN1cmdlcnk8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzkzLTE3OTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
Mzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM0Njg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
Q2l0ZT48QXV0aG9yPkZlcmxpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT41Mjwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYi
PjUyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+
MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GZXJsaW4sIEFsYmVy
dG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNpbW9uYXRvLCBNYXVybzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFydG9s
b25pLCBMdWNpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Uml6em8sIEdpb3JnaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkJldHRlbGxhLCBBbmRyZWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRvdHRvcmluaSwgVGFuaWE8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkRhbGxhcGljY29sYSwgQnJ1bm88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZvcmVzdGEsIENh
cmxvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJ
TlNMMy1MR1I4L0dSRUFUIGxpZ2FuZC1yZWNlcHRvciBwYWlyIGluIGh1bWFuIGNyeXB0b3JjaGlk
aXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEVuZG9j
cmlub2xvZ3kgJmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEVuZG9jcmlub2xvZ3kg
JmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyNzMtNDI3
OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMS05NzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OZWY8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk5PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6
ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj41Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
TmVmLCBTZXJnZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyYWRhLCBMdWlzIEY8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q3J5cHRvcmNoaWRpc20gaW4gbWljZSBt
dXRhbnQgZm9yIEluc2wzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk5hdHVyZSBnZW5ldGljczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk5hdHVyZSBn
ZW5ldGljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI5NS0yOTk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaW1t
ZXJtYW5uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjU0PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTQ8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlppbW1lcm1hbm4sIFN0ZXBoYW48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlN0ZWRpbmcsIEdlcmQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVtbWVuLCBKdWRpdGggTUE8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJyaW5rbWFubiwgQWxiZXJ0IE88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5heWVy
bmlhLCBLYXJpbTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9sc3RlaW4sIEFkb2xmIEY8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkVuZ2VsLCBXb2xmZ2FuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWRoYW0sIElicmFoaW0gTTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UYXJnZXRlZCBkaXNy
dXB0aW9uIG9mIHRoZSBJbnNsMyBnZW5lIGNhdXNlcyBiaWxhdGVyYWwgY3J5cHRvcmNoaWRpc208
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TW9sZWN1bGFyIEVuZG9jcmlub2xvZ3k8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Nb2xlY3VsYXIgRW5kb2Ny
aW5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjY4MS02OTE8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA4ODgtODgwOTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Hb3Jsb3Y8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDM4LTQyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTA8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdvcmxvdiwgSXZhbiBQPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5LYW1hdCwgQXBhcm5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb2dhdGNoZXZhLCBOYXRhbGlhIFY8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkpvbmVzLCBFcmljPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYW1iLCBEb2xvcmVz
IEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRydW9uZywgQW5uZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmlzaG9wLCBD
b2xpbiBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NY0VscmVhdmV5LCBLZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFn
b3VsbmlrLCBBbGV4YW5kZXIgSTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5NdXRhdGlvbnMgb2YgdGhlIEdSRUFUIGdlbmUgY2F1c2UgY3J5cHRvcmNoaWRp
c208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SHVtYW4gTW9sZWN1bGFyIEdlbmV0aWNzPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SHVtYW4gTW9sZWN1
bGFyIEdlbmV0aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMwOS0yMzE4PC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xOTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4y
MDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2NC02OTA2PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub21peWFtYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1ll
YXI+PFJlY051bT41MTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTE8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1
c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjUxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5Ub21peWFtYSwgSGlkZWtpPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IdXRzb24sIEpvaG4gTTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VHJ1b25nLCBBbm5lPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BZ291bG5paywgQWxleGFuZGVy
IEk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VHJhbnNh
YmRvbWluYWwgdGVzdGljdWxhciBkZXNjZW50IGlzIGRpc3J1cHRlZCBpbiBtaWNlIHdpdGggZGVs
ZXRpb24gb2YgaW5zdWxpbmxpa2UgZmFjdG9yIDMgcmVjZXB0b3I8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBwZWRpYXRyaWMgc3VyZ2VyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0
bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgcGVkaWF0cmljIHN1cmdlcnk8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xNzkzLTE3OTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
Mzg8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM0Njg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
Q2l0ZT48QXV0aG9yPkZlcmxpbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDM8L1llYXI+PFJlY051bT41Mjwv
UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48
a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYi
PjUyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+
MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5GZXJsaW4sIEFsYmVy
dG88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNpbW9uYXRvLCBNYXVybzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFydG9s
b25pLCBMdWNpYTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Uml6em8sIEdpb3JnaWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PkJldHRlbGxhLCBBbmRyZWE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRvdHRvcmluaSwgVGFuaWE8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkRhbGxhcGljY29sYSwgQnJ1bm88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZvcmVzdGEsIENh
cmxvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRoZSBJ
TlNMMy1MR1I4L0dSRUFUIGxpZ2FuZC1yZWNlcHRvciBwYWlyIGluIGh1bWFuIGNyeXB0b3JjaGlk
aXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEVuZG9j
cmlub2xvZ3kgJmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIENsaW5pY2FsIEVuZG9jcmlub2xvZ3kg
JmFtcDsgTWV0YWJvbGlzbTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyNzMtNDI3
OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT44ODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+OTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDAzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMS05NzJYPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OZWY8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk5PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxm
b3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6
ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj41Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3Vy
bmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+
TmVmLCBTZXJnZTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFyYWRhLCBMdWlzIEY8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q3J5cHRvcmNoaWRpc20gaW4gbWljZSBt
dXRhbnQgZm9yIEluc2wzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPk5hdHVyZSBnZW5ldGljczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPk5hdHVyZSBn
ZW5ldGljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI5NS0yOTk8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MjI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5aaW1t
ZXJtYW5uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjU0PC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+NTQ8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlppbW1lcm1hbm4sIFN0ZXBoYW48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlN0ZWRpbmcsIEdlcmQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkVtbWVuLCBKdWRpdGggTUE8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJyaW5rbWFubiwgQWxiZXJ0IE88L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5heWVy
bmlhLCBLYXJpbTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9sc3RlaW4sIEFkb2xmIEY8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPkVuZ2VsLCBXb2xmZ2FuZzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWRoYW0sIElicmFoaW0gTTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UYXJnZXRlZCBkaXNy
dXB0aW9uIG9mIHRoZSBJbnNsMyBnZW5lIGNhdXNlcyBiaWxhdGVyYWwgY3J5cHRvcmNoaWRpc208
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+TW9sZWN1bGFyIEVuZG9jcmlub2xvZ3k8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Nb2xlY3VsYXIgRW5kb2Ny
aW5vbG9neTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjY4MS02OTE8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5OTwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA4ODgtODgwOTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9D
aXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (38-42). جهش در INSL2 و GREAT در بیماران مبتلا به کریپتورکیدیسم دوطرفه و بیضه retractile ولی با عملکرد طبیعی اندوکرینولوژیک شناسایی شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Gorlov</Author><Year>2002</Year><RecNum>50</RecNum><DisplayText>(38, 40)</DisplayText><record><rec-number>50</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">50</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Gorlov, Ivan P</author><author>Kamat, Aparna</author><author>Bogatcheva, Natalia V</author><author>Jones, Eric</author><author>Lamb, Dolores J</author><author>Truong, Anne</author><author>Bishop, Colin E</author><author>McElreavey, Ken</author><author>Agoulnik, Alexander I</author></authors></contributors><titles><title>Mutations of the GREAT gene cause cryptorchidism</title><secondary-title>Human Molecular Genetics</secondary-title></titles><periodical><full-title>Human Molecular Genetics</full-title></periodical><pages>2309-2318</pages><volume>11</volume><number>19</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>0964-6906</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Ferlin</Author><Year>2003</Year><RecNum>52</RecNum><record><rec-number>52</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">52</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferlin, Alberto</author><author>Simonato, Mauro</author><author>Bartoloni, Lucia</author><author>Rizzo, Giorgia</author><author>Bettella, Andrea</author><author>Dottorini, Tania</author><author>Dallapiccola, Bruno</author><author>Foresta, Carlo</author></authors></contributors><titles><title>The INSL3-LGR8/GREAT ligand-receptor pair in human cryptorchidism</title><secondary-title>The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</full-title></periodical><pages>4273-4279</pages><volume>88</volume><number>9</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0021-972X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38, 40). به نظر این جهش ها ناشایع بوده و اهمیت بالینی آن ها مشخص نیست.
چندين مطالعه نشان داده اند كه تغيير روش زندگي و فاكتورهاي محيطي ممكن است در افزايش شيوع كريپتوركيديسم مادرزادي دخيل باشند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYXVsb3p6aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+
PFJlY051bT4zMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTQsIDQzLTQ1KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzM8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlBhdWxvenppLCBMZW9uYXJkIEo8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SW50ZXJuYXRp
b25hbCB0cmVuZHMgaW4gcmF0ZXMgb2YgaHlwb3NwYWRpYXMgYW5kIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkVudmlyb25tZW50YWwgaGVhbHRoIHBlcnNwZWN0aXZlczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVudmlyb25t
ZW50YWwgaGVhbHRoIHBlcnNwZWN0aXZlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjI5NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5Cb2lzZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTY8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4x
Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Qm9pc2VuLCBLQTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+S2FsZXZhLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWluLCBLTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+VmlydGFuZW4sIEhFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYWF2aXN0bywgQU08L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlNjaG1pZHQsIElNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DaGVsbGFrb290eSwgTTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+RGFtZ2FhcmQsIElOPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXUsIEM8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlJldW5hbmVuLCBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkRpZmZlcmVuY2UgaW4gcHJldmFsZW5jZSBvZiBjb25nZW5pdGFsIGNyeXB0b3JjaGlk
aXNtIGluIGluZmFudHMgYmV0d2VlbiB0d28gTm9yZGljIGNvdW50cmllczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5UaGUgTGFuY2V0PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjEyNjQtMTI2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNjM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjk0MTc8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAxNDAtNjczNjwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmVya293aXR6PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJl
cj4xNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4
MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJlcmtvd2l0eiwgR2VydHJ1ZCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
YXBpbnNraSwgUm9iZXJ0IEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdhemVsbGEsIEphY3F1ZWxpbmUgRzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RG9sZ2luLCBTdGVwaGVuIEU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJvZGlhbiwg
Q2Fyb2wgQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9sem1hbiwgSWFuIFI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBhbmQgbmF0dXJhbCBoaXN0
b3J5IG9mIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBlZGlhdHJpY3M8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QZWRpYXRy
aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDQtNDk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
OTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMzEtNDAwNTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+UmFkY2xpZmZlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM1
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhy
ZiI+MzU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJhZGNsaWZmZSwg
Sm9objwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Dcnlw
dG9yY2hpZGlzbTogYSBwcm9zcGVjdGl2ZSBzdHVkeSBvZiA3NTAwIGNvbnNlY3V0aXZlIG1hbGUg
YmlydGhzLCAxOTg0LTguIEhvc3BpdGFsIENyeXB0b3JjaGlkaXNtIFN0dWR5IEdyb3VwPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFyY2ggRGlzIENoaWxkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaCBEaXMgQ2hpbGQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44OTItODk5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY3PC92b2x1bWU+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5OTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYXVsb3p6aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+
PFJlY051bT4zMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTQsIDQzLTQ1KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzM8L2tl
eT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVm
LXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlBhdWxvenppLCBMZW9uYXJkIEo8
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+SW50ZXJuYXRp
b25hbCB0cmVuZHMgaW4gcmF0ZXMgb2YgaHlwb3NwYWRpYXMgYW5kIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90
aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkVudmlyb25tZW50YWwgaGVhbHRoIHBlcnNwZWN0aXZlczwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkVudmlyb25t
ZW50YWwgaGVhbHRoIHBlcnNwZWN0aXZlczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjI5NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjQ8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MTk5OTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5Cb2lzZW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTY8L1Jl
Y051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE2PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4x
Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3
PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Qm9pc2VuLCBLQTwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+S2FsZXZhLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWluLCBLTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+VmlydGFuZW4sIEhFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IYWF2aXN0bywgQU08L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPlNjaG1pZHQsIElNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DaGVsbGFrb290eSwgTTwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+RGFtZ2FhcmQsIElOPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXUsIEM8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlJldW5hbmVuLCBNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+
PHRpdGxlPkRpZmZlcmVuY2UgaW4gcHJldmFsZW5jZSBvZiBjb25nZW5pdGFsIGNyeXB0b3JjaGlk
aXNtIGluIGluZmFudHMgYmV0d2VlbiB0d28gTm9yZGljIGNvdW50cmllczwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5UaGUgTGFuY2V0PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjEyNjQtMTI2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNjM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjk0MTc8L251bWJl
cj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAxNDAtNjczNjwvaXNibj48
dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QmVya293aXR6PC9BdXRo
b3I+PFllYXI+MTk5MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJl
cj4xNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4
MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJlcmtvd2l0eiwgR2VydHJ1ZCBTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
YXBpbnNraSwgUm9iZXJ0IEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdhemVsbGEsIEphY3F1ZWxpbmUgRzwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RG9sZ2luLCBTdGVwaGVuIEU8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJvZGlhbiwg
Q2Fyb2wgQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9sem1hbiwgSWFuIFI8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+
PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBhbmQgbmF0dXJhbCBoaXN0
b3J5IG9mIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBlZGlhdHJpY3M8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QZWRpYXRy
aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDQtNDk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
OTI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5MzwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjxpc2JuPjAwMzEtNDAwNTwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxD
aXRlPjxBdXRob3I+UmFkY2xpZmZlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5MjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM1
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zNTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhy
ZiI+MzU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJhZGNsaWZmZSwg
Sm9objwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Dcnlw
dG9yY2hpZGlzbTogYSBwcm9zcGVjdGl2ZSBzdHVkeSBvZiA3NTAwIGNvbnNlY3V0aXZlIG1hbGUg
YmlydGhzLCAxOTg0LTguIEhvc3BpdGFsIENyeXB0b3JjaGlkaXNtIFN0dWR5IEdyb3VwPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFyY2ggRGlzIENoaWxkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaCBEaXMgQ2hpbGQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44OTItODk5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY3PC92b2x1bWU+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5OTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (14, 43-45) رشد طبيعي بيضه و نزول آن در انسان ها به تعادل طبیعي هورمون هاي جنسي بستگي دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Bierich</Author><Year>1977</Year><RecNum>36</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>36</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">36</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Bierich, Jürgen R</author><author>Rager, Klaus</author><author>Ranke, Michael B</author></authors></contributors><titles><title>Maldescensus testis</title></titles><dates><year>1977</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46) و ممكن است شديداً به مواجهه با عوامل محيطي مضر و روش زندگي، نه فقط در سه ماهه اول حاملگي بلكه در سراسر دوران بارداري حساس باشد.
اختلافات بسيار فاحشي در ميزان بروز كريپتوركيديسم در مناطق مختلف جغرافي و نيز شيوع فصلي آن ديده مي شود كه اين بيانگر تاثيرات محيطي مي باشد. به طور مثال شيوع كريپتوركيديسم در دانمارك چهار برابر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Toppari</Author><Year>2006</Year><RecNum>37</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>37</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">37</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Toppari, J</author><author>Virtanen, H</author><author>Skakkebaek, NE</author><author>Main, KM</author></authors></contributors><titles><title>Environmental effects on hormonal regulation of testicular descent</title><secondary-title>The Journal of steroid biochemistry and molecular biology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of steroid biochemistry and molecular biology</full-title></periodical><pages>184-186</pages><volume>102</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0960-0760</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47). اخيراً تحقيقاتي در مورد تاثيرات مواد شيميايي در افزايش شانس عدم نزول بيضه صورت گرفته است و مصرف داروهاي هورموني، تماس با آفت كش ها و ساير مواد شيميايي موثر شناخته شده اند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HYXJjw61hLVJvZHLDrWd1ZXo8L0F1dGhvcj48WWVhcj4x
OTk2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mzg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDQ4LTUwKTwvRGlzcGxh
eVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+
Mzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdhcmPDrWEtUm9kcsOt
Z3VleiwgSm9zw6k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdhcmPDrWEtTWFydMOtbiwgTWlndWVsPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5Ob2d1ZXJhcy1PY2HDsWEsIE1lcmNlZGVzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5kZSBE
aW9zIEx1bmEtZGVsLUNhc3RpbGxvLCBKdWFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HYXJjaWEsIE0gRXNw
aWdhcmVzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGVhLCBOaWNvbMOhczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFy
ZGVsbGktQ2xhcmV0LCBQYWJsbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5FeHBvc3VyZSB0byBwZXN0aWNpZGVzIGFuZCBjcnlwdG9yY2hpZGlzbTogZ2Vv
Z3JhcGhpY2FsIGV2aWRlbmNlIG9mIGEgcG9zc2libGUgYXNzb2NpYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW52aXJvbm1lbnRhbCBoZWFsdGggcGVyc3BlY3RpdmVzPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RW52aXJvbm1lbnRhbCBoZWFs
dGggcGVyc3BlY3RpdmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTA5MDwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5
OTY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+VGhvcnVwPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+Mzk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlRob3J1cCwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Q29ydGVzLCBEPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXRlcnNlbiwgQkw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGluY2lkZW5jZSBvZiBiaWxhdGVy
YWwgY3J5cHRvcmNoaWRpc20gaXMgaW5jcmVhc2VkIGFuZCB0aGUgZmVydGlsaXR5IHBvdGVudGlh
bCBpcyByZWR1Y2VkIGluIHNvbnMgYm9ybiB0byBtb3RoZXJzIHdobyBoYXZlIHNtb2tlZCBkdXJp
bmcgcHJlZ25hbmN5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xv
Z3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzM0LTcz
NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNzY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Q2FyYm9uZTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8
L1llYXI+PFJlY051bT40MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5
NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5DYXJib25lLCBQPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaW9yZGFubywgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Tm9yaSwgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFudG92YW5pLCBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5U
YXJ1c2NpbywgRDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGF1cmlhLCBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GaWdh
LVRhbGFtYW5jYSwgSTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5DcnlwdG9yY2hpZGlzbSBhbmQgaHlwb3NwYWRpYXMgaW4gdGhlIFNpY2lsaWFuIGRpc3Ry
aWN0IG9mIFJhZ3VzYSBhbmQgdGhlIHVzZSBvZiBwZXN0aWNpZGVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPlJlcHJvZHVjdGl2ZSBUb3hpY29sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UmVwcm9kdWN0aXZlIFRveGljb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44LTEyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIyPC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODkw
LTYyMzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HYXJjw61hLVJvZHLDrWd1ZXo8L0F1dGhvcj48WWVhcj4x
OTk2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mzg8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDQ4LTUwKTwvRGlzcGxh
eVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxr
ZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+
Mzg8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkdhcmPDrWEtUm9kcsOt
Z3VleiwgSm9zw6k8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdhcmPDrWEtTWFydMOtbiwgTWlndWVsPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5Ob2d1ZXJhcy1PY2HDsWEsIE1lcmNlZGVzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5kZSBE
aW9zIEx1bmEtZGVsLUNhc3RpbGxvLCBKdWFuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HYXJjaWEsIE0gRXNw
aWdhcmVzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PbGVhLCBOaWNvbMOhczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGFy
ZGVsbGktQ2xhcmV0LCBQYWJsbzwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5FeHBvc3VyZSB0byBwZXN0aWNpZGVzIGFuZCBjcnlwdG9yY2hpZGlzbTogZ2Vv
Z3JhcGhpY2FsIGV2aWRlbmNlIG9mIGEgcG9zc2libGUgYXNzb2NpYXRpb248L3RpdGxlPjxzZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+RW52aXJvbm1lbnRhbCBoZWFsdGggcGVyc3BlY3RpdmVzPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RW52aXJvbm1lbnRhbCBoZWFs
dGggcGVyc3BlY3RpdmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTA5MDwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xMDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEwPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5
OTY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRo
b3I+VGhvcnVwPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM5PC9SZWNOdW0+PHJl
Y29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zOTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+Mzk8L2tleT48
L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5
cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlRob3J1cCwgSjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Q29ydGVzLCBEPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5QZXRlcnNlbiwgQkw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+VGhlIGluY2lkZW5jZSBvZiBiaWxhdGVy
YWwgY3J5cHRvcmNoaWRpc20gaXMgaW5jcmVhc2VkIGFuZCB0aGUgZmVydGlsaXR5IHBvdGVudGlh
bCBpcyByZWR1Y2VkIGluIHNvbnMgYm9ybiB0byBtb3RoZXJzIHdobyBoYXZlIHNtb2tlZCBkdXJp
bmcgcHJlZ25hbmN5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xv
Z3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUg
Sm91cm5hbCBvZiB1cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzM0LTcz
NzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNzY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHll
YXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjAwMjItNTM0NzwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Q2FyYm9uZTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDY8
L1llYXI+PFJlY051bT40MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5
NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5DYXJib25lLCBQPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaW9yZGFubywgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+Tm9yaSwgRjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFudG92YW5pLCBBPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5U
YXJ1c2NpbywgRDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGF1cmlhLCBMPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GaWdh
LVRhbGFtYW5jYSwgSTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5DcnlwdG9yY2hpZGlzbSBhbmQgaHlwb3NwYWRpYXMgaW4gdGhlIFNpY2lsaWFuIGRpc3Ry
aWN0IG9mIFJhZ3VzYSBhbmQgdGhlIHVzZSBvZiBwZXN0aWNpZGVzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPlJlcHJvZHVjdGl2ZSBUb3hpY29sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UmVwcm9kdWN0aXZlIFRveGljb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44LTEyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIyPC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDY8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wODkw
LTYyMzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (48-50). بهترين زمان تشخيص كريپتوركيديسم در هنگام تولد است كه اسكروتوم نسبتا بزرگ و چربي زير پوست كم است و رفلكس كرماستر ندارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Campbell</Author><Year>2002</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>(1)</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">2</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Campbell, Meredith Fairfax</author><author>Walsh, Patrick C</author><author>Retik, Alan Burton</author></authors></contributors><titles><title>Campbell&apos;s urology</title></titles><volume>2</volume><dates><year>2002</year></dates><publisher>Saunders</publisher><isbn>0721690580</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1).

درمان
اگرچه بيضه ي نزول نكرده از نظر مورفولوژيك تقريبا طبيعي مي باشد، ولي كاهش تعداد سلول هاي تناسلي اوليه، اغلب تا 2 سالگي ديده مي شود. هم چنين بيضه ي سمت مقابل نيز در خطر بيشتري براي ناهنجاري هاي مورفولوژيك سلول هاي تناسلي قرار دارد ، لذا مرداني كه بيضه ي آن ها در يك طرف يا دو طرف نزول نكرده باشد، بعدها در خطر بيشتري براي ابتلا به عقيمي قرار دارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pillai</Author><Year>1998</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Pillai, Srikumar B</author><author>Besner, Gail E</author></authors></contributors><titles><title>Pediatric testicular problems</title><secondary-title>Pediatric Clinics of North America</secondary-title></titles><periodical><full-title>Pediatric Clinics of North America</full-title></periodical><pages>813-830</pages><volume>45</volume><number>4</number><dates><year>1998</year></dates><isbn>0031-3955</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3).
به جهت نتايج بالقوه جدی كريپتوركيديسم، پزشكان وقتی كه سن نوزاد بيش از ۶ ماه باشد و همچنان اين حالت ادامه داشته‌ باشد، اتلاف وقت بيشتر را توصيه نمي‌كنند،‌ چون به‌ندرت پس از اين سن بيضه‌ها خودبخود پايين خواهند آمد. درمان قطعی بیضه نزول نکرده باید قبل از یک سالگی انجام شود. تفاوتی از جهت بروز كريپتوركيديسم در ميان نژادها و اقوام مختلف گزارش نشده است.
اركيوپكسی اغلب براي نوزدان پسر يا بچه‌های كم سن و سال كه دچار نهفتگی بيضه يا بيضه نزول نكرده (كريپتوركيديسم) مي باشند، به كار مي رود. البته گاهي اركيوپكسی در نوجوانان و بزرگسالان، براي يك يا هر دو بيضه نيز انجام مي‌شود. در بزرگسالان، اغلب اركيوپكسی براي درمان پيچش بيضه انجام می‌شود، اين حالت يك اورژانس اورولوژی است كه در نتيجه پيچيدن بيضه به دور طناب اسپرماتيك و در نتيجه كاهش خونرساني ايجاد مي‌شود. اركيوپكسي تحت عنوان اركيدوپكسی (orchidopexy)، اركيوپكسی كشاله ران، اصلاح نهفتگی بيضه يا بيضه نزول نكرده (اصلاح كريپتوركيديسم) و اصلاح پيچش بيضه نيز ناميده مي شود.
اركيوپكسی در بچه‌ها به دلايل ذيل بايد انجام شود:
به حداقل رساندن خطر ناباروری‌: مردان بالغ مبتلا به كريپتوركيديسم نسبت به مردان با بيضه‌‌های طبيعی، تعداد اسپرم كمتری داشته و اسپرم‌های با كيفيت پايين‌تر توليد مي‌كنند. با افزايش سن در پسر بچه‌های مبتلا به كريپتوركيديسم يك طرفه يا دو طرفه، احتمال ناباروری افزايش مي‌يابد. بنابراين عمل اركيوپكسی هر چقدر زودتر انجام شود موثرتر خواهد بود. احتمال ناباروری در مردان مبتلا به نهفتگی يك طرفه بيضه، ۴۰% و در حالت دو طرفه تا ۷۰% افزايش می‌يابد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QaWxsYWk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk4PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMSwgMywgMjksIDQ2KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4xPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QaWxsYWksIFNyaWt1bWFyIEI8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkJlc25lciwgR2FpbCBFPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBlZGlhdHJpYyB0ZXN0aWN1bGFyIHByb2JsZW1zPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBlZGlhdHJpYyBDbGluaWNzIG9mIE5vcnRoIEFtZXJpY2E8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QZWRpYXRyaWMgQ2xp
bmljcyBvZiBOb3J0aCBBbWVyaWNhPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEz
LTgzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48
eWVhcj4xOTk4PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAzMS0zOTU1PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DYW1wYmVsbDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDI8L1llYXI+PFJlY051bT4yPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMw
OTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4yPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5DYW1wYmVs
bCwgTWVyZWRpdGggRmFpcmZheDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2Fsc2gsIFBhdHJpY2sgQzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+UmV0aWssIEFsYW4gQnVydG9uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNhbXBiZWxsJmFwb3M7cyB1cm9sb2d5PC90aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxw
dWJsaXNoZXI+U2F1bmRlcnM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wNzIxNjkwNTgwPC9pc2JuPjx1cmxz
PjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaWVyaWNoPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MTk3NzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM2PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zNjwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJz
MndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJpZXJpY2gsIErDvHJnZW4gUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFnZXIsIEtsYXVzPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SYW5rZSwgTWljaGFlbCBCPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk1hbGRlc2NlbnN1cyB0ZXN0aXM8L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4xOTc3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
Q2l0ZT48QXV0aG9yPkdpd2VyY21hbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT4y
NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4
cmYiPjI2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HaXdlcmNtYW4s
IEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJydXVuLCBFXzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RnJpbW9kdC1Nw7hs
bGVyLCBDPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ta2Fra2ViYWVrLCBORTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIGNhcmNpbm9tYSBpbiBz
aXR1IGFuZCBvdGhlciBoaXN0b3BhdGhvbG9naWNhbCBhYm5vcm1hbGl0aWVzIGluIHRlc3RlcyBv
ZiBtZW4gd2l0aCBhIGhpc3Rvcnkgb2YgY3J5cHRvcmNoaWRpc208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45OTgtMTAwMTogZGlzY3Vzc2lvbiAxMDAxLTI8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTQyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTUzNDc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QaWxsYWk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk4PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+MTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMSwgMywgMjksIDQ2KTwvRGlzcGxheVRleHQ+
PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9
IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4xPC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10
eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QaWxsYWksIFNyaWt1bWFyIEI8L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkJlc25lciwgR2FpbCBFPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlBlZGlhdHJpYyB0ZXN0aWN1bGFyIHByb2JsZW1zPC90aXRsZT48
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBlZGlhdHJpYyBDbGluaWNzIG9mIE5vcnRoIEFtZXJpY2E8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QZWRpYXRyaWMgQ2xp
bmljcyBvZiBOb3J0aCBBbWVyaWNhPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODEz
LTgzMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48
eWVhcj4xOTk4PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAzMS0zOTU1PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5DYW1wYmVsbDwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDI8L1llYXI+PFJlY051bT4yPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yPC9yZWMtbnVt
YmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMw
OTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4yPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5DYW1wYmVs
bCwgTWVyZWRpdGggRmFpcmZheDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2Fsc2gsIFBhdHJpY2sgQzwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+UmV0aWssIEFsYW4gQnVydG9uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJp
YnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkNhbXBiZWxsJmFwb3M7cyB1cm9sb2d5PC90aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48dm9sdW1lPjI8L3ZvbHVtZT48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxw
dWJsaXNoZXI+U2F1bmRlcnM8L3B1Ymxpc2hlcj48aXNibj4wNzIxNjkwNTgwPC9pc2JuPjx1cmxz
PjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CaWVyaWNoPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MTk3NzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM2PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zNjwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJz
MndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iQm9vayI+NjwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9y
PkJpZXJpY2gsIErDvHJnZW4gUjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFnZXIsIEtsYXVzPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SYW5rZSwgTWljaGFlbCBCPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk1hbGRlc2NlbnN1cyB0ZXN0aXM8L3RpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxkYXRl
cz48eWVhcj4xOTc3PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48
Q2l0ZT48QXV0aG9yPkdpd2VyY21hbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODk8L1llYXI+PFJlY051bT4y
NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MjY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4
cmYiPjI2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5HaXdlcmNtYW4s
IEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJydXVuLCBFXzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RnJpbW9kdC1Nw7hs
bGVyLCBDPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ta2Fra2ViYWVrLCBORTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48
L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIGNhcmNpbm9tYSBpbiBz
aXR1IGFuZCBvdGhlciBoaXN0b3BhdGhvbG9naWNhbCBhYm5vcm1hbGl0aWVzIGluIHRlc3RlcyBv
ZiBtZW4gd2l0aCBhIGhpc3Rvcnkgb2YgY3J5cHRvcmNoaWRpc208L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz45OTgtMTAwMTogZGlzY3Vzc2lvbiAxMDAxLTI8L3BhZ2VzPjx2
b2x1bWU+MTQyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5ODk8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTUzNDc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (1, 3, 29, 46).
كم‌كردن خطر سرطان بيضه: احتمال بروز تومورهای بدخيم بيضه در بيضه‌های نزول نكرده ۴۸ برابر بيضه‌های طبيعی تخمين زده مي‌شود. ده درصد مردان مبتلا به كريپتوركيديسم دچار سرطان بيضه می‌شوند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BZGhhbTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJl
Y051bT4yODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMzEtMzMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjI4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4yODwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWRoYW0sIElicmFoaW0gTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+QWdvdWxuaWssIEFsZXhhbmRlciBJPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluc3VsaW7igJBsaWtlIDMgc2lnbmFsbGluZyBpbiB0ZXN0aWN1
bGFyIGRlc2NlbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFs
IG9mIGFuZHJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgam91cm5hbCBvZiBhbmRyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yNTctMjY1PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI3PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMzY1LTI2
MDU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhqZXJ0
a3Zpc3Q8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mjk8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjI5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4yOTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGplcnRrdmlzdCwgTWF0czwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+RGFtYmVyLCBKYW4tRXJpazwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmVyZ2gsIEFuZGVyczwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DcnlwdG9yY2hpZGlz
bTogYSByZWdpc3RyeSBiYXNlZCBzdHVkeSBpbiBTd2VkZW4gb24gc29tZSBmYWN0b3JzIG9mIHBv
c3NpYmxlIGFldGlvbG9naWNhbCBpbXBvcnRhbmNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpv
dXJuYWwgb2YgZXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBjb21tdW5pdHkgaGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xv
Z3kgYW5kIGNvbW11bml0eSBoZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4z
MjQtMzI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcwLTI3Mzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlN3ZXJkbG93PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MTk4MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndy
ZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN3ZXJkbG93LCBBSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V29vZCwgS2F0aHJ5biBIPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TbWl0aCwgUEc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBjYXNlLWNvbnRyb2wgc3R1ZHkgb2YgdGhlIGFldGlvbG9neSBvZiBj
cnlwdG9yY2hpZGlzbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIGVwaWRlbWlv
bG9neSBhbmQgY29tbXVuaXR5IGhlYWx0aDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgZXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBjb21tdW5pdHkg
aGVhbHRoPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjM4LTI0NDwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT4zNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTgzPC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTQ3MC0yNzM4PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BZGhhbTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJl
Y051bT4yODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMzEtMzMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjI4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4yODwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWRoYW0sIElicmFoaW0gTTwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+QWdvdWxuaWssIEFsZXhhbmRlciBJPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0
b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkluc3VsaW7igJBsaWtlIDMgc2lnbmFsbGluZyBpbiB0ZXN0aWN1
bGFyIGRlc2NlbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFs
IG9mIGFuZHJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgam91cm5hbCBvZiBhbmRyb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yNTctMjY1PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI3PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj41PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMzY1LTI2
MDU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkhqZXJ0
a3Zpc3Q8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTg5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mjk8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjI5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4yOTwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SGplcnRrdmlzdCwgTWF0czwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+RGFtYmVyLCBKYW4tRXJpazwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmVyZ2gsIEFuZGVyczwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5DcnlwdG9yY2hpZGlz
bTogYSByZWdpc3RyeSBiYXNlZCBzdHVkeSBpbiBTd2VkZW4gb24gc29tZSBmYWN0b3JzIG9mIHBv
c3NpYmxlIGFldGlvbG9naWNhbCBpbXBvcnRhbmNlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpv
dXJuYWwgb2YgZXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBjb21tdW5pdHkgaGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xv
Z3kgYW5kIGNvbW11bml0eSBoZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4z
MjQtMzI5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjE5ODk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcwLTI3Mzg8L2lzYm4+PHVybHM+PC91
cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlN3ZXJkbG93PC9BdXRob3I+PFllYXI+
MTk4MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndy
ZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPlN3ZXJkbG93LCBBSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V29vZCwgS2F0aHJ5biBIPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5TbWl0aCwgUEc8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QSBjYXNlLWNvbnRyb2wgc3R1ZHkgb2YgdGhlIGFldGlvbG9neSBvZiBj
cnlwdG9yY2hpZGlzbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIGVwaWRlbWlv
bG9neSBhbmQgY29tbXVuaXR5IGhlYWx0aDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgZXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBjb21tdW5pdHkg
aGVhbHRoPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjM4LTI0NDwvcGFnZXM+PHZv
bHVtZT4zNzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTgzPC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTQ3MC0yNzM4PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (31-33).
كم‌كردن خطر صدمات ناشي از ضربه به بيضه: بيضه‌هاي نزول نكرده‌ای كه در ناحيه كشاله ران باقي‌مانده‌اند، نسبت به ضربات خفيف ورزشی و فشار ناشي از كمربند صندلي اتومبيل بيشتردر معرض آسيب قرار مي گيرند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba3JlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjMxPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMy0zNSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjMxPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ba3JlLCBPbG9mPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aXB3b3J0aCwgTG9yZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNuYXR0aW5naXVzLCBTdmVuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TcGFyw6luLCBQw6RyPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Fa2JvbSwgQW5kZXJzPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlJpc2sgZmFjdG9yIHBh
dHRlcm5zIGZvciBjcnlwdG9yY2hpZGlzbSBhbmQgaHlwb3NwYWRpYXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MzY0LTM2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA0NC0zOTgzPC9pc2JuPjx1cmxz
PjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZWlkbmVyPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMjwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJz
MndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPldlaWRuZXIsIElkYSBTbG90aDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TW9sbGVyLCBI
ZW5yaWs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkplbnNlbiwgVGluYSBLb2xkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5T
S0FLS0VCQUVLLCBOSUVMUyBFPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPlJpc2sgZmFjdG9ycyBmb3IgY3J5cHRvcmNoaWRpc20gYW5kIGh5cG9zcGFkaWFz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1
cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTYwNi0xNjA5PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE2MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01MzQ3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Td2VyZGxvdzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODM8L1llYXI+PFJl
Y051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1
Mnh2dGR4cmYiPjMwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Td2Vy
ZGxvdywgQUo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldvb2QsIEthdGhyeW4gSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
U21pdGgsIFBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkEgY2FzZS1jb250cm9sIHN0dWR5IG9mIHRoZSBhZXRpb2xvZ3kgb2YgY3J5cHRvcmNoaWRpc208
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIGNvbW11
bml0eSBoZWFsdGg8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIGVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgY29tbXVuaXR5IGhlYWx0aDwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzOC0yNDQ8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mzc8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE0NzAtMjczODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba3JlPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjMxPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigzMy0zNSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+MzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi
LWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjMxPC9rZXk+PC9mb3Jl
aWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxj
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ba3JlLCBPbG9mPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5M
aXB3b3J0aCwgTG9yZW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNuYXR0aW5naXVzLCBTdmVuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5TcGFyw6luLCBQw6RyPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Fa2JvbSwgQW5kZXJzPC9hdXRo
b3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlJpc2sgZmFjdG9yIHBh
dHRlcm5zIGZvciBjcnlwdG9yY2hpZGlzbSBhbmQgaHlwb3NwYWRpYXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MzY0LTM2OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTA0NC0zOTgzPC9pc2JuPjx1cmxz
PjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZWlkbmVyPC9BdXRob3I+PFll
YXI+MTk5OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMjwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJz
MndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhyZiI+MzI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPldlaWRuZXIsIElkYSBTbG90aDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TW9sbGVyLCBI
ZW5yaWs8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkplbnNlbiwgVGluYSBLb2xkPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5T
S0FLS0VCQUVLLCBOSUVMUyBFPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRs
ZXM+PHRpdGxlPlJpc2sgZmFjdG9ycyBmb3IgY3J5cHRvcmNoaWRpc20gYW5kIGh5cG9zcGFkaWFz
PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVyb2xvZ3k8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiB1
cm9sb2d5PC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTYwNi0xNjA5PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjE2MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTk5PC95
ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01MzQ3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Td2VyZGxvdzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5ODM8L1llYXI+PFJl
Y051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1
Mnh2dGR4cmYiPjMwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg
QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Td2Vy
ZGxvdywgQUo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldvb2QsIEthdGhyeW4gSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
U21pdGgsIFBHPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkEgY2FzZS1jb250cm9sIHN0dWR5IG9mIHRoZSBhZXRpb2xvZ3kgb2YgY3J5cHRvcmNoaWRpc208
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBlcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIGNvbW11
bml0eSBoZWFsdGg8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIGVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgY29tbXVuaXR5IGhlYWx0aDwvZnVsbC10
aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzOC0yNDQ8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Mzc8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk4MzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE0NzAtMjczODwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (33-35).
پيشگيري از پيدايش فتق كشاله‌ران: فتق كشاله ران اختلالی است كه وقتی اتفاق مي‌افتد كه بخشي از محتويات شكم از طريق سوراخ غير طبيعی در ديوار شكمی به خارج فشرده مي‌شوند. اين شبيه حالتی است كه در نوزاد پسر دچار كريپتوركيديسم اتفاق مي‌افتد، زيرا راه ارتباطی كه كيسه بيضه را به حفره شكمی متصل مي‌كند، پس از تولد باز باقي مي‌ماند. در حالت عادی، اين راه ارتباطي كمی پس از نزول بيضه به داخل كيسه بيضه بسته مي‌شود. اگراين راه ارتباطی به هر دلیلی باز بماند، بخشي از روده نوزاد مي‌تواند به داخل آن برود وگير بيفتد كه اين حالت فتق استرانگوله (Strangulated) ناميده می‌شود. اين بخش از روده گرفتار شده در كيسه ممكن است بدليل قطع جريان خون دچار مرگ شود و حالت اورژانس پزشكی ایجاد نماید PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYXVsb3p6aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+
PFJlY051bT4zMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTQsIDQzLTQ1LCA0Nyk8L0Rpc3BsYXlU
ZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjMz
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QYXVsb3p6aSwgTGVvbmFy
ZCBKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkludGVy
bmF0aW9uYWwgdHJlbmRzIGluIHJhdGVzIG9mIGh5cG9zcGFkaWFzIGFuZCBjcnlwdG9yY2hpZGlz
bTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbnZpcm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2
ZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbnZp
cm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2ZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4yOTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjxDaXRlPjxBdXRob3I+Qm9pc2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE2
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhy
ZiI+MTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvaXNlbiwgS0E8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGV2YSwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFpbiwgS008L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlZpcnRhbmVuLCBIRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFhdmlzdG8sIEFNPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5TY2htaWR0LCBJTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbGxha29vdHksIE08L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbWdhYXJkLCBJTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWF1LCBDPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SZXVuYW5lbiwgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5EaWZmZXJlbmNlIGluIHByZXZhbGVuY2Ugb2YgY29uZ2VuaXRhbCBjcnlwdG9y
Y2hpZGlzbSBpbiBpbmZhbnRzIGJldHdlZW4gdHdvIE5vcmRpYyBjb3VudHJpZXM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBMYW5jZXQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4xMjY0LTEyNjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzYzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45NDE3PC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQwLTY3MzY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJlcmtvd2l0ejwv
QXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTM8L1llYXI+PFJlY051bT4xNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJz
ZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjE3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CZXJrb3dpdHosIEdlcnRydWQgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+TGFwaW5za2ksIFJvYmVydCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HYXplbGxhLCBKYWNxdWVsaW5l
IEc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRvbGdpbiwgU3RlcGhlbiBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb2Rp
YW4sIENhcm9sIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhvbHptYW4sIElhbiBSPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlByZXZhbGVuY2UgYW5kIG5hdHVyYWwg
aGlzdG9yeSBvZiBjcnlwdG9yY2hpZGlzbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QZWRpYXRy
aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UGVk
aWF0cmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0LTQ5PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjkyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTM8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDMxLTQwMDU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhZGNsaWZmZTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTI8L1llYXI+PFJlY051
bT4zNTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2
dGR4cmYiPjM1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5SYWRjbGlm
ZmUsIEpvaG48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
Q3J5cHRvcmNoaWRpc206IGEgcHJvc3BlY3RpdmUgc3R1ZHkgb2YgNzUwMCBjb25zZWN1dGl2ZSBt
YWxlIGJpcnRocywgMTk4NC04LiBIb3NwaXRhbCBDcnlwdG9yY2hpZGlzbSBTdHVkeSBHcm91cDwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcmNoIERpcyBDaGlsZDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2ggRGlzIENoaWxkPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODkyLTg5OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT42Nzwvdm9sdW1lPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlRvcHBhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
Mzc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjM3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtl
eXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRk
eHJmIj4zNzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VG9wcGFyaSwg
SjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VmlydGFuZW4sIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNrYWtrZWJhZWss
IE5FPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWluLCBLTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbnZpcm9ubWVudGFsIGVmZmVjdHMgb24gaG9ybW9uYWwgcmVn
dWxhdGlvbiBvZiB0ZXN0aWN1bGFyIGRlc2NlbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhl
IEpvdXJuYWwgb2Ygc3Rlcm9pZCBiaW9jaGVtaXN0cnkgYW5kIG1vbGVjdWxhciBiaW9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEpvdXJu
YWwgb2Ygc3Rlcm9pZCBiaW9jaGVtaXN0cnkgYW5kIG1vbGVjdWxhciBiaW9sb2d5PC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg0LTE4NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDI8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjA5NjAtMDc2MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5QYXVsb3p6aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTk8L1llYXI+
PFJlY051bT4zMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMTQsIDQzLTQ1LCA0Nyk8L0Rpc3BsYXlU
ZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjMz
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5QYXVsb3p6aSwgTGVvbmFy
ZCBKPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkludGVy
bmF0aW9uYWwgdHJlbmRzIGluIHJhdGVzIG9mIGh5cG9zcGFkaWFzIGFuZCBjcnlwdG9yY2hpZGlz
bTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FbnZpcm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2
ZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbnZp
cm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2ZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4yOTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTA3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjE5OTk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjxDaXRlPjxBdXRob3I+Qm9pc2VuPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE2
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InNmejJ4MGF2MzJzMndyZWRzMDk1dDVzemVwZDUyeHZ0ZHhy
ZiI+MTY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkJvaXNlbiwgS0E8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGV2YSwgTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFpbiwgS008L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlZpcnRhbmVuLCBIRTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFhdmlzdG8sIEFNPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5TY2htaWR0LCBJTTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlbGxha29vdHksIE08L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkRhbWdhYXJkLCBJTjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWF1LCBDPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5SZXVuYW5lbiwgTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0
bGVzPjx0aXRsZT5EaWZmZXJlbmNlIGluIHByZXZhbGVuY2Ugb2YgY29uZ2VuaXRhbCBjcnlwdG9y
Y2hpZGlzbSBpbiBpbmZhbnRzIGJldHdlZW4gdHdvIE5vcmRpYyBjb3VudHJpZXM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIExhbmNldDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBMYW5jZXQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw
YWdlcz4xMjY0LTEyNjk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzYzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45NDE3PC9u
dW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTQwLTY3MzY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJlcmtvd2l0ejwv
QXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTM8L1llYXI+PFJlY051bT4xNzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+MTc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJz
ZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjE3PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CZXJrb3dpdHosIEdlcnRydWQgUzwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+TGFwaW5za2ksIFJvYmVydCBIPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HYXplbGxhLCBKYWNxdWVsaW5l
IEc8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkRvbGdpbiwgU3RlcGhlbiBFPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Cb2Rp
YW4sIENhcm9sIEE8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhvbHptYW4sIElhbiBSPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlByZXZhbGVuY2UgYW5kIG5hdHVyYWwg
aGlzdG9yeSBvZiBjcnlwdG9yY2hpZGlzbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QZWRpYXRy
aWNzPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UGVk
aWF0cmljczwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQ0LTQ5PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjkyPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5OTM8L3llYXI+
PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDMxLTQwMDU8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhZGNsaWZmZTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5OTI8L1llYXI+PFJlY051
bT4zNTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24t
a2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2
dGR4cmYiPjM1PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0
aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5SYWRjbGlm
ZmUsIEpvaG48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+
Q3J5cHRvcmNoaWRpc206IGEgcHJvc3BlY3RpdmUgc3R1ZHkgb2YgNzUwMCBjb25zZWN1dGl2ZSBt
YWxlIGJpcnRocywgMTk4NC04LiBIb3NwaXRhbCBDcnlwdG9yY2hpZGlzbSBTdHVkeSBHcm91cDwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BcmNoIERpcyBDaGlsZDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFyY2ggRGlzIENoaWxkPC9mdWxsLXRpdGxl
PjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODkyLTg5OTwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT42Nzwvdm9sdW1lPjxk
YXRlcz48eWVhcj4xOTkyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlRvcHBhcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
Mzc8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjM3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtl
eXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRk
eHJmIj4zNzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VG9wcGFyaSwg
SjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VmlydGFuZW4sIEg8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNrYWtrZWJhZWss
IE5FPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYWluLCBLTTwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5FbnZpcm9ubWVudGFsIGVmZmVjdHMgb24gaG9ybW9uYWwgcmVn
dWxhdGlvbiBvZiB0ZXN0aWN1bGFyIGRlc2NlbnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhl
IEpvdXJuYWwgb2Ygc3Rlcm9pZCBiaW9jaGVtaXN0cnkgYW5kIG1vbGVjdWxhciBiaW9sb2d5PC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEpvdXJu
YWwgb2Ygc3Rlcm9pZCBiaW9jaGVtaXN0cnkgYW5kIG1vbGVjdWxhciBiaW9sb2d5PC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTg0LTE4NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMDI8L3ZvbHVt
ZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwNjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjA5NjAtMDc2MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (14, 43-45, 47).
پيشگيري از پيچش بيضه در نوجوانان: اكثر موارد اركيوپكسی در نوجوانان و بزرگسالان برای درمان پيچش بيضه انجام مي‌شود. امروزه بيضه‌هايی كه تا زمان بلوغ پايين نيامده باشند نیز ارکیوپکسی می‌شوند، چون نه تنها امکان برقراری اسپرم‌سازی خواهد بود، بلکه گنادها نیز به ترشح هورمن مردانه ادامه می‌دهند. با جراحی حتی‌المقدور باید سعی شود که بیضه در کیسه بیضه قرار داده شود، ولی اگر به دلیل کوتاهی بند بیضه امکان این امر نباشد، باید بیضه در ناحیه‌ای قرار داده شود که بطور منظم قابل لمس باشد و سونوگرافی سالانه از این بیضه‌ها نیز الزامی است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub3BwYXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjM3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0Ny00OSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjM3PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ub3BwYXJpLCBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5WaXJ0YW5lbiwgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2tha2tlYmFlaywgTkU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPk1haW4sIEtNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkVudmlyb25tZW50YWwgZWZmZWN0cyBvbiBob3Jtb25hbCByZWd1bGF0aW9uIG9mIHRlc3Rp
Y3VsYXIgZGVzY2VudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBzdGVy
b2lkIGJpb2NoZW1pc3RyeSBhbmQgbW9sZWN1bGFyIGJpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48
L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBzdGVyb2lkIGJp
b2NoZW1pc3RyeSBhbmQgbW9sZWN1bGFyIGJpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz4xODQtMTg2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEwMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2MC0wNzYwPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HYXJjw61hLVJvZHLD
rWd1ZXo8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mzg8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjM4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4zODwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2FyY8OtYS1Sb2Ryw61ndWV6LCBKb3PDqTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyY8OtYS1NYXJ0w61uLCBNaWd1ZWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5v
Z3VlcmFzLU9jYcOxYSwgTWVyY2VkZXM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPmRlIERpb3MgTHVuYS1kZWwt
Q2FzdGlsbG8sIEp1YW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdhcmNpYSwgTSBFc3BpZ2FyZXM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk9sZWEsIE5pY29sw6FzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYXJkZWxsaS1DbGFyZXQs
IFBhYmxvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4
cG9zdXJlIHRvIHBlc3RpY2lkZXMgYW5kIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtOiBnZW9ncmFwaGljYWwgZXZp
ZGVuY2Ugb2YgYSBwb3NzaWJsZSBhc3NvY2lhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5F
bnZpcm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2ZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxl
cz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbnZpcm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2
ZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMDkwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEw
NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaG9ydXA8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mzk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjM5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6
MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4zOTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlz
PjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0
b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGhvcnVwLCBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Db3J0ZXMsIEQ8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldGVyc2VuLCBCTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgaW5jaWRlbmNlIG9mIGJpbGF0ZXJhbCBjcnlwdG9yY2hp
ZGlzbSBpcyBpbmNyZWFzZWQgYW5kIHRoZSBmZXJ0aWxpdHkgcG90ZW50aWFsIGlzIHJlZHVjZWQg
aW4gc29ucyBib3JuIHRvIG1vdGhlcnMgd2hvIGhhdmUgc21va2VkIGR1cmluZyBwcmVnbmFuY3k8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVy
b2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz43MzQtNzM3PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjE3Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01MzQ3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ub3BwYXJpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjM3PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0Ny00OSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNv
cmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Mzc8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJzZnoyeDBhdjMyczJ3cmVkczA5NXQ1c3plcGQ1Mnh2dGR4cmYiPjM3PC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBl
Pjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ub3BwYXJpLCBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5WaXJ0YW5lbiwgSDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2tha2tlYmFlaywgTkU8L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPk1haW4sIEtNPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPkVudmlyb25tZW50YWwgZWZmZWN0cyBvbiBob3Jtb25hbCByZWd1bGF0aW9uIG9mIHRlc3Rp
Y3VsYXIgZGVzY2VudDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBzdGVy
b2lkIGJpb2NoZW1pc3RyeSBhbmQgbW9sZWN1bGFyIGJpb2xvZ3k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48
L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBzdGVyb2lkIGJp
b2NoZW1pc3RyeSBhbmQgbW9sZWN1bGFyIGJpb2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz4xODQtMTg2PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEwMjwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVt
YmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2MC0wNzYwPC9pc2Ju
Pjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HYXJjw61hLVJvZHLD
rWd1ZXo8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mzg8L1JlY051bT48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjM4PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0ic2Z6MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4zODwva2V5PjwvZm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2FyY8OtYS1Sb2Ryw61ndWV6LCBKb3PDqTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R2FyY8OtYS1NYXJ0w61uLCBNaWd1ZWw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5v
Z3VlcmFzLU9jYcOxYSwgTWVyY2VkZXM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPmRlIERpb3MgTHVuYS1kZWwt
Q2FzdGlsbG8sIEp1YW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdhcmNpYSwgTSBFc3BpZ2FyZXM8L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk9sZWEsIE5pY29sw6FzPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYXJkZWxsaS1DbGFyZXQs
IFBhYmxvPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkV4
cG9zdXJlIHRvIHBlc3RpY2lkZXMgYW5kIGNyeXB0b3JjaGlkaXNtOiBnZW9ncmFwaGljYWwgZXZp
ZGVuY2Ugb2YgYSBwb3NzaWJsZSBhc3NvY2lhdGlvbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5F
bnZpcm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2ZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxl
cz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FbnZpcm9ubWVudGFsIGhlYWx0aCBwZXJzcGVjdGl2
ZXM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMDkwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEw
NDwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk5NjwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5UaG9ydXA8L0F1
dGhvcj48WWVhcj4yMDA2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Mzk8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjM5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0ic2Z6
MngwYXYzMnMyd3JlZHMwOTV0NXN6ZXBkNTJ4dnRkeHJmIj4zOTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlz
PjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0
b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+VGhvcnVwLCBKPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Db3J0ZXMsIEQ8
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBldGVyc2VuLCBCTDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5UaGUgaW5jaWRlbmNlIG9mIGJpbGF0ZXJhbCBjcnlwdG9yY2hp
ZGlzbSBpcyBpbmNyZWFzZWQgYW5kIHRoZSBmZXJ0aWxpdHkgcG90ZW50aWFsIGlzIHJlZHVjZWQg
aW4gc29ucyBib3JuIHRvIG1vdGhlcnMgd2hvIGhhdmUgc21va2VkIGR1cmluZyBwcmVnbmFuY3k8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgdXJvbG9neTwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHVy
b2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz43MzQtNzM3PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjE3Njwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA2PC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi01MzQ3PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0Np
dGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (47-49).
مراحل اركيوپكسي براي اصلاح بيضه نزول نكرده عبارت است از: ۱– ايجاد يك برش بر روی شكم در محل بيضه نزول نكرده وبرش ديگر بر روي كيسه بيضه؛ ۲– جدا كردن بيضه از بافت احاطه كننده؛ ۳– بيرون كشيدن بيضه متصل شده به طناب اسپرماتيك از طريق برش شكمی؛ ۴– فرستادن بيضه به سمت پايين در داخل كيسه بيضه؛ ۵- دوختن بيضه در محل مورد نظر داخل كيسه بيضه. این عمل را می توان به طور سرپایی انجام داد و بیمار بعد از عمل و پس از تثبیت حالات عمومی مرخص می‌گردد.

دلایل انتخاب موضوع
كريپتوركيديسم (بيضه نهفته يا نزول نكرده) شايع‌ترين اختلال سيستم تناسلی مرد است و بین 5-2% نوزادان پسر ترم و ۳۲-۳۰٪ نوزادان پسری که زودتر از موعد به دنیا آمده اند، دچار آن مي‌شوند.
بیضه نزول نکرده منجر به عوارضی از قبیل نئوپلاسم بیضه، کاهش ناباروری، تورشن بیضه، هرنی اینگوئینال و تروما می گردد. تشخیص دقیق کریپتورکیدیسم و ارجاع آن برای درمان در زمان مناسب می تواند خطرات ایجاد چنین عوارضی را به حداقل رساند.
در مطالعات قبلی انجام شده در کشور، شیوع کریپتورکیدیسم بالا گزارش شده است.
تا به حال مطالعه ای برای تعیین فراوانی کریپتورکیدیسم و عوامل مؤثر بر آن در سطح شهر تهران انجام نشده است.
تعیین عوامل مؤثر بر بروز کریپتورکیدیسم و تلاش برای حذف فاکتورهای قابل تغییر می تواند منجر به کاهش شیوع این بیماری در جامعه گردد، که در نهایت نتیجه آن کاهش هزینه ها و ارتقای سلامت جامعه است.
انجام این تحقیق از نظر تخصصی، مواد، ابزار و تجهیزات در کشور امکان پذیر است.
موضوع این تحقیق جنبه تئوری قابل قبولی دارد، در ضمن کاملاً عملی بوده و در مدت زمان کوتاهی قابل اجرا می‌باشد.
هزینه انجام این تحقیق در برابر دستاوردهای حاصل از آن ناچیز است.
اهداف طرح
هدف اصلی طرح
تعیین فراوانی بیضه ی نزول نکرده و ريسك فاكتورهاي آن در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران ( 1392)
اهداف فرعی طرح
تعیین فراوانی بیضه ی نزول نکرده در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران در سال 1392.
تعیین ريسك فاكتورهاي بیضه ی نزول نکرده در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزا کوچک خان و ضیاییان تهران در سال 1392.
تعيين ميزان فراوانی كريپتوركيديسم برحسب حاملگي هاي با پاريتي هاي مختلف و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های سنی مادران و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میانگین سن مادران در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های سنی پدران و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میانگین سن پدران در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
تعیین ميزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پره اکلامپسی و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین ميزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب دیابت حاملگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های وزن هنگام تولد و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میانگین وزن هنگام تولد در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های سن حاملگی در زمان تولد و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میانگین سن حاملگی در زمان تولد در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب زایمان دوقلویی و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب پرزنتاسیون و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب نوع زايمان و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب گروه های شاخص توده بدنی مادر و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میانگین شاخص توده بدنی مادر در دو گروه با بیضه نزول کرده و نکرده و تعیین تفاوت بین دو گروه.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف مسكن در طول حاملگي و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب ناهنجاري مادرزادي و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب درمان نازایی در مادران و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب شغل و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف سیگار و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب سابقه خانوادگی و تعیین همراهی این دو متغیر.
تعیین میزان فراوانی کریپتورکیدیسم برحسب مصرف اپیوم در مادر و تعیین همراهی این دو متغیر.
اهداف کاربردی طرح
تعیین عوامل مؤثر بر بروز کریپتورکیدیسم و تلاش برای حذف فاکتورهای قابل تغییر می تواند منجر به کاهش شیوع این بیماری در جامعه گردد، که در نهایت نتیجه آن کاهش هزینه ها و ارتقای سلامت جامعه است.
فرضیات یا سؤالات پژوهش
ميزان فراوانی كريپتوركيديسم در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان های بهارلو، میرزاکوچک خان و ضیاییان در سال 1392 چقدر است؟
آیا بین متغیرهای کیفی مطالعه (از قبیل شغل مادر، سابقه مصرف سیگار یا اپیوم در مادر، سابقه خانوادگی کریپتورکیدیسم، سابقه مصرف مسکن یا داروهای استروئیدی توسط مادر، سابقه عفونت یا تب در زمان حاملگی، ناهنجاری های دیگر، نوع زایمان، پرزنتاسیون زایمان، سابقه نازایی و درمان برای آن و ...) و بروز کریپتورکیدیسم همراهی وجود دارد؟
آیا میانگین متغیرهای کمی مطالعه (از قبیل سن مادر، سن پدر، وزن هنگام تولد، سن حاملگی هنگام تولد، شاخص توده بدنی مادر و ...) بین دو گروه با کریپتورکیدیسم و بدون کریپتورکیدیسم متفاوت است؟
کدامیک از متغیرهای مورد بررسی از عوامل خطر بروز کریپتورکیدیسم هستند؟
بررسی متون

مقالات انگلیسی
در سال 2004، Boisen و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Boisen</Author><Year>2004</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>(44)</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">16</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Boisen, KA</author><author>Kaleva, M</author><author>Main, KM</author><author>Virtanen, HE</author><author>Haavisto, AM</author><author>Schmidt, IM</author><author>Chellakooty, M</author><author>Damgaard, IN</author><author>Mau, C</author><author>Reunanen, M</author></authors></contributors><titles><title>Difference in prevalence of congenital cryptorchidism in infants between two Nordic countries</title><secondary-title>The Lancet</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Lancet</full-title></periodical><pages>1264-1269</pages><volume>363</volume><number>9417</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0140-6736</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44) با در نظر گرفتن تفاوت گزارش شده در میزان سرطان بیضه و کیفیت سمن بین دو کشور فنلاند و دانمارک و با توجه به اینکه بیضه نزول نکرده عامل خطری برای این وضعیت هاست، مطالعه ای با هدف تعیین شیوع کریپتورکیدیسم مادرزادی در این دو کشور طراحی کردند. تعداد 1068 پسر دانمارکی و 1494 پسر فنلاندی در دوران حاملگی وارد این مطالعه شدند. همچنین داده های شیوع از تمامی نوزادان در بیمارستان مرکزی دانشگاهی Turku واقع در فنلاند (شامل 5798 نفر در بین سال های 1997 تا 99) ثبت شدند. شیوع کریپتورکیدیسم در زمان تولد در دانمارک 9.0% و در فنلاند 2.4% بود. در سه ماهگی میزان شیوع به ترتیب برابر با 1.9% و 1.0% بود. تفاوت قابل توجه جغرافیایی پس از تطابق از نظر عوامل مداخله گر (زون تولد، سن جاملگی، وزن کم هنگام تولد، سن مادر، پاریته، نوع زایمان) نیز وجود داشت. میزان شیوع در دانمارک به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مقداری بود که 40 سال پیش گزارش شده بود. محققان چنین نتیجه گرفتند که با وجود فاکتورهای ژنتیک ممکن است دلیل تفاوت های جغرافیایی باشند، افزایش مشکلات سلامت تولیدمثلی در دانمارک را می توان احتمالاً با فاکتورهای محیطی مانند عوامل مختل کننده اندوکرین و سبک زندگی توضیح داد.
Barthold و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Barthold</Author><Year>2003</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(13)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">15</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Barthold, Julia Spencer</author><author>González, Ricardo</author></authors></contributors><titles><title>The epidemiology of congenital cryptorchidism, testicular ascent and orchiopexy</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>2396-2401</pages><volume>170</volume><number>6</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(13) در سال 2003 طی مطالعه ای مروری، به بررسی شیوع، اهمیت و اتیولوژی احتمالی بیضه نزول نکرده و صعود بیضه (کریپتورکیدیسم اکتسابی) با ارزیابی مطالعات پیشین پرداختند. نتایج بررسی آن ها حاکی از عدم افزایش بروز کریپتورکیدیسم مادرزادی در پسران ترم در زمان تولد (2 تا 4 درصد) و در سن 1 سالگی (تقریباً 1 درصد) در طی چند دهه اخیر بود. خطر صعود بیضه در مواردی که یک بیضه به طور قابل توجهی رتراکتایل است، تا 50% افزایش می یابد. محققان چنین بیان کردند که با پایش نزدیک پسران کم سن و سال، صعود بیضه خودبخودی از موقعیت اسکروتال به موقعیت سوپرااسکروتال را می توان در زمان مناسب مشاهده نمود. بیماران با بیضه های رتراکتایل در خطر بالاتری برای کریپتورکیدیسم اکتسابی هستند و باید تا زمان بلوغ تحت پایش سالیانه قرار گیرند.
در مطالعه Abdullah و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Abdullah</Author><Year>2007</Year><RecNum>84</RecNum><DisplayText>(51)</DisplayText><record><rec-number>84</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">84</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Abdullah, NA</author><author>Pearce, MS</author><author>Parker, Louise</author><author>Wilkinson, JR</author><author>Jaffray, Bruce</author><author>McNally, Richard JQ</author></authors></contributors><titles><title>Birth prevalence of cryptorchidism and hypospadias in northern England, 1993–2000</title><secondary-title>Archives of disease in childhood</secondary-title></titles><periodical><full-title>Archives of disease in childhood</full-title></periodical><pages>576-579</pages><volume>92</volume><number>7</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1468-2044</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(51) در سال 2006، محققان با توجه به منازعه بر سر این موضوع که شیوع کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس در حال افزایش است، به ارزیابی شیوع این دو اختلال در ناحیه شمالی انگلیس بین سال های 1993 تا 2000 پرداختند. شیوع کریپتورکیدیسم برابر بود با 7.6 در هر 1000 نوزاد پسر زنده و شیوع هیپوسپادیازیس برابر بود با 3.1 در هر 1000 نوزاد پسر. میزان ارکیدوپکسی برای پسران 0 تا 4 ساله و پسران 5 تا 14 ساله به ترتیب برابر 1.8 و 0.8 در هر 1000 نوزاد پسر بود. گرایش قابل توجهی در کاهش اعمال تصحیح کریپتورکیدیسم به میزان 0.1 در هر 1000 نوزاد پسر زیر 5 سال در هر سال بوده است. محققان چنین نتیجه گرفتند که کاهش قابل ملاحظه ای در شیوع تصحیح جراحی کریپتورکیدیسم وجود داشته که می تواند نشانگر کاهش شیوع این اختلال یا کاهش میزان مداخله جراحی باشد.
در سال 2005، Preiksa و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Preikša</Author><Year>2005</Year><RecNum>85</RecNum><DisplayText>(52)</DisplayText><record><rec-number>85</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">85</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Preikša, RT</author><author>Žilaitienė, B</author><author>Matulevičius, V</author><author>Skakkebæk, Niels Erik</author><author>Petersen, Jørgen Holm</author><author>Jørgensen, Niels</author><author>Toppari, J</author></authors></contributors><titles><title>Higher than expected prevalence of congenital cryptorchidism in Lithuania: a study of 1204 boys at birth and 1 year follow-up</title><secondary-title>Human Reproduction</secondary-title></titles><periodical><full-title>Human Reproduction</full-title></periodical><pages>1928-1932</pages><volume>20</volume><number>7</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0268-1161</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(52) به بررسی شیوع کریپتورکیدیسم مادرزادی در لیتوانی پرداختند. تعداد کل 1204 پسر متولد شده در یک بیمارستان در اولین روزهای پس از تولد معاینه شدند. پسران کریپتورکید 1 سال بعد نیز دوباره معاینه شدند. شیوع کریپتورکیدیسم در زمان تولد 5.7% بود. کریپتورکیدیسم با وزن هنگام تولد پایین، تولد پیش از موعد و سایر ناهنجاری های مادرزادی ژنیتال همراهی داشت. ارتباطی بین کریپتورکیدیسم در زمان تولد و سن مادر، ترتیب تولد یا نوع زایمان مشاهده نشد. شیوع کریپتورکیدیسم مادرزادی در یک سالگی 1.4% بود. محققان شیوع کمتر کریپتورکیدیسم در زمان تولد در بین پسران لیتوانیایی نسبت به دانمارکی ها (9.0%) یافتند در حالی که این مقدار شیوع بیشتر از فنلاندی ها (2.4%) بود. محققان انتظار داشتند که شیوع در لیتوانی و فنلاند شبیه هم باشد، چون دیگر علائم سندرم دیس ژنزی بیضه (بروز سرطان بیضه و کیفیت سمن) در بین دو کشور مشابه است.
در مطالعه Jensen و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jensen</Author><Year>2007</Year><RecNum>86</RecNum><DisplayText>(53)</DisplayText><record><rec-number>86</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">86</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jensen, Morten Søndergaard</author><author>Toft, Gunnar</author><author>Thulstrup, Ane Marie</author><author>Bonde, Jens Peter</author><author>Olsen, Jørn</author></authors></contributors><titles><title>Cryptorchidism according to maternal gestational smoking</title><secondary-title>Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Epidemiology</full-title></periodical><pages>220-225</pages><volume>18</volume><number>2</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1044-3983</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(53) در سال 2007، محققان با در نظر گرفتن این نکته که مصرف سیگار توسط مادر در زمان حاملگی عامل خطری برای شمارش پایین اسپرم و سرطان بیضه است، و با توجه به این که این اختلالات با کریپتورکیدیسم همراهی دارند، به بررسی ارتباط کریپتورکیدیسم با مصرف سیگار توسط مادر در زمان بارداری پرداختند. محققان از اطلاعات اکسپوژر زمان حاملگی و اطلاعات زایمانی 5715 پسر که در بین سال های 1984 تا 1987 جمع شده بود، استفاده کردند. در طول پیگیری 16 تا 19 ساله، 270 مورد کریپتورکیدیسم تشخیص داده شده و 185 مورد از این پسران تحت ارکیوپکسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که اگر مادر روزانه 10-19 سیگار کشیده باشد سهم (ratio) خطر تشخیص کریپتورکیدیسم نسبت به مادران غیرسیگاری برابر با 1.1 و این سهم برای مادرانی که 20 سیگار در روز یا بیشتر کشیده باشند نسبت به مادران غیرسیگاری برابر با 2.3 بود. سهم خطر برای ارکیوپکسی به ترتیب برابر با 1.4 و 1.8 بود. محققان چنین نتیجه گرفتند که خطر کریپتورکیدیسم با مصرف 10 سیگار یا بیشتر در روز توسط مادر در زمان حاملگی افزایش می یابد.
در سال 2004، Pierik و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Pierik</Author><Year>2004</Year><RecNum>87</RecNum><DisplayText>(54)</DisplayText><record><rec-number>87</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">87</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Pierik, Frank H</author><author>Burdorf, Alex</author><author>Deddens, James A</author><author>Juttmann, Rikard E</author><author>Weber, Rob FA</author></authors></contributors><titles><title>Maternal and paternal risk factors for cryptorchidism and hypospadias: a case-control study in newborn boys</title><secondary-title>Environmental health perspectives</secondary-title></titles><periodical><full-title>Environmental health perspectives</full-title></periodical><pages>1570-1576</pages><dates><year>2004</year></dates><isbn>0091-6765</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(54) مطالعه ای مورد شاهدی برای ارزیابی عوامل خطر محیطی کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس با تمرکز بر اختلال گرهای اندورکرین در رژیم غذایی و شغل والدین انجام دادند. در این مطالعه، درون کوهورتی به اندازه 8698 نوزاد پسر انجام شد و محققان 78 مورد کریپتورکیدیسم و 56 مورد هیپوسپادیازیس را با 313 شاهد مقایسه کردند. نتایج نشان دادند که مواجهه والدین با آفت کش ها با کریپتورکیدیسم همراهی دارد (OR=3.8). شغل مادر، تغدیه و سبک زندگی با هیچ یک از دو ناهنجاری همراهی نداشت. هر دو ناهنجاری با سلامت پایین مادر، سطح پایین تحصیلات مادر و ترکیه ای بودن والدین همراهی داشتند. کوچک بودن نوزاد نسبت به سن حاملگی عامل خطری برای هیپوسپادیازیس و تولد پیش از موعد عامل خطری برای کریپتورکیدیسم بود. با توجه به همراهی قابل توجه مواجهه والدین با آفت کش ها و کریپتورکیدیسم و همراهی مصرف سیگار با هیپوسپادیازیس در نوزادان پسر، محققان پیشنهاد کردند که مطالعات بعدی تأثیر مواجهه والدین را به عنوان عامل خطر کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس بررسی کنند.
مطالعه ای مورد شاهدی در سال 2002 توسط Biggs و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Biggs</Author><Year>2002</Year><RecNum>88</RecNum><DisplayText>(55)</DisplayText><record><rec-number>88</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">88</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Biggs, Mary Lou</author><author>Baer, Atar</author><author>Critchlow, Cathy W</author></authors></contributors><titles><title>Maternal, delivery, and perinatal characteristics associated with cryptorchidism: a population-based case-control study among births in Washington State</title><secondary-title>Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Epidemiology</full-title></periodical><pages>197-204</pages><volume>13</volume><number>2</number><dates><year>2002</year></dates><isbn>1044-3983</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(55) در ایالت واشنگتن برای بررسی ویژگی های مادری، پدری و مربوط به زایمان همراه با کریپتورکیدیسم در زمان تولد طراحی شد. بر اساس داده های بیمارستانی بین سال های 1986 تا 1996، تعداد 2395 مورد (0.6٪) کریپتورکیدیسم شناسایی شد و به ازای هر مور 4 شاهد (تعداد 9580) به صورت تصادفی انتخاب شد. ویژگی های شیرخواری که با کریپتورکیدیسم همراهی داشتند عبارت بودند از وزن کم هنگام تولد (OR=1.5)، اندازه کوچک نسبت به سن حاملگی (OR=1.9) و تظاهر بریچ (OR=1.7). علاوه بر کریپتورکیدیسم، احتمال داشتن ناهنجاری مادرزادی دیگر (OR=3.7)، به ویژه مالفورماسیون گوارشی (OR=6.8) یا ادراری-تناسلی (OR=4.1) نیز بیشتر بود. ویژگی های مرتبط با مادر و حاملگی همراه با کریپتورکیدیسم عبارت بودند از نولی پاریته (OR=1.2)، مصرف سیگار توسط مادر در حاملگی (OR=1.2) و برخی عوارض حاملگی شامل: الیگوهیدرآمنیوس (OR=1.8)، ناهنجاری جفت (OR=1.3) و هیپرتانسیون ناشی از حاملگی (OR=1.6). با محدود کردن آنالیزها به نوزادان ترم odds ratio های مشابه به دست آمد. محققان چنین نتیجه گرفتند که عوامل مؤثر بر رشد و تکامل جنین می توانند خطر کریپتورکیدیسم را افزایش دهند.
در سال 1999، Akre‌ و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Akre</Author><Year>1999</Year><RecNum>31</RecNum><DisplayText>(34)</DisplayText><record><rec-number>31</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">31</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Akre, Olof</author><author>Lipworth, Loren</author><author>Cnattingius, Sven</author><author>Sparén, Pär</author><author>Ekbom, Anders</author></authors></contributors><titles><title>Risk factor patterns for cryptorchidism and hypospadias</title><secondary-title>Epidemiology</secondary-title></titles><periodical><full-title>Epidemiology</full-title></periodical><pages>364-369</pages><volume>10</volume><number>4</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>1044-3983</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34) در مطالعه ای به بررسی عوامل خطر مؤثر در بروز کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس پرداختند. در این مطالعه 2782 پسر تحت عمل جراحی برای کریپتورکیدیسم و تعداد 1220 پسر تحت عمل جراحی برای هیپوسپادیازیس به عنوان مورد و 5 پسر شاهد به ازای هر مورد به صورت تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که هم کریپتورکیدیسم و هم هیپوسپادیازیس به طور مثبتی با وجود دیگر مالفورماسیون های مادرزادی و به طور معکوسی با پاریته مادر رابطه دارند. شواهدی مبنی بر اینکه کوچک بودن نسبت به سن حاملگی و تولد پیش از هفته 33 اثر افزاینده در بروز کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس دارند. محققان چنین نتیجه گرفتند که اتیولوژی های این دو وضعیت نسبتاَ مشترک هستند.
در مطالعه Weidner و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Weidner</Author><Year>1999</Year><RecNum>32</RecNum><DisplayText>(35)</DisplayText><record><rec-number>32</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">32</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Weidner, Ida Sloth</author><author>Moller, Henrik</author><author>Jensen, Tina Kold</author><author>SKAKKEBAEK, NIELS E</author></authors></contributors><titles><title>Risk factors for cryptorchidism and hypospadias</title><secondary-title>The Journal of urology</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of urology</full-title></periodical><pages>1606-1609</pages><volume>161</volume><number>5</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0022-5347</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(35) در سال 1999 محققان عوامل خطر کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس را ارزیابی کردند. در این مطالعه 6177 پسر مبتلا به کریپتورکیدیسم، 1345 پسر مبتلا به هیپوسپادیازیس و 23273 پسر شاهد در دانمارک وارد شدند. نتایج مطالعه نشان داد که بروز همزمان کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس شایع تر از میزان مورد انتظار بود. خطر کریپتورکیدیسم و هپوسپادیازیس با کاهش وزن تولد مستقل از سن حاملگی افزایش می یافت. خطر کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس با کاهش پاریته افزایش می یافت. محققان نتیجه گرفتند که وزن تولد تعیین کننده اصلی کریپتورکیدیسم و هیپوسپادیازیس است.

مقالات فارسی
فهيمه كاظمي راشد و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeYear="1"><Author>Rashed</Author><Year>2012</Year><RecNum>77</RecNum><DisplayText>(56)</DisplayText><record><rec-number>77</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">77</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Fahimeh Kazemi Rashed</author><author>Saeed Aslanabadi</author><author><style face="normal" font="default" size="100%">Shahin Khorsand</style><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%"> </style></author></authors></contributors><titles><title>Familial history of cryptorchid patients of Tabriz Children Hospital</title><secondary-title>Medical Journal of Tabriz University of Medical Science &amp; Health Service</secondary-title></titles><periodical><full-title>Medical Journal of Tabriz University of Medical Science &amp; Health Service</full-title></periodical><pages>75-77</pages><volume>33</volume><number>6</number><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(56) در بررسی خود نشان داند که كريپتوركيديسم شايعترين اختلال دستگاه تناسلي است كه در كودكي تحت بررسي قرار مي گيرد. درك زمينه اين اختلال از نظر هورمونال و مولكولار و ژنتيكي براي درمان آن حياتي بوده و روند درمان و پيشگيري را موثرتر مي سازد. اين مطالعه براي بررسي بروز نهان خايگي در افراد خانواده بيماران مبتلا به اين عارضه طراحي و انجام شده است. 1410 نفر از اقوام بيماران مبتلا به نهان خايگي كه بين سالهاي 1386- 1384 در مركز آموزشي درماني كودكان تحت درمان قرار گرفته بودند از نظر وجود نهان خايگي بررسي شدند و اطلاعات آنها مورد آناليز قرار گرفت. در 1410 نفر از اقوام بيماران مبتلا به نهان خايگي ابتلا به ميزان 107 مورد نهان خايگي ديده شد (5/7%). با توجه به ميزان بروز اين بيماري در منطقه آذربايجان كه در مطالعات قبلي 1.35٪ برآورده شده است ميزان بروز فاميلي اين بيماري 6/5 برابر بيشتر است.
دكتر منوچهر قربانپور و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghanbarpoor</Author><Year>2011</Year><RecNum>78</RecNum><DisplayText>(57)</DisplayText><record><rec-number>78</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">78</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>M Ghanbarpoor</author><author>M Amirzargar</author><author>A Derakhshanfar</author><author>A Niayesh</author><author>AR Hossini Sianaki</author><author>M Reazaei</author><author>Sh Bararpour</author></authors></contributors><titles><title>The Evaluation of Laparoscopic Orchiopexy on the Treatment of Non-Palpable Undescended Testis in Ekbatan Hospital of Hamadan (2006-2008)</title><secondary-title>Iranian Journal of Surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Surgery</full-title></periodical><pages>27-32</pages><volume>19</volume><number>2</number><dates><year>2011</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(57) در مطالعه خود بیان کردند که كريپتوركيديسم شايعترين ناهنجاري تولد در پسران است كه شيوع آن در شيرخواران ترم 2-5 % مي باشد. اين ناهنجاري با افزايش شيوع سرطان بيضه و نازايي و نيز فتق، پيچش بيضه و تنش رواني همراه است. جراحي روش اصلي درمان براي اين ناهنجاري است. اين مطالعه با هدف ارزيابي اثربخشي درماني اوركيوپكسي لاپاراسكوپيك در درمان بيضه هاي نزول نيافته غيرقابل لمس صورت گرفت. در اين مطالعه توصيفي مقطعي 40 بيمار با بيضه غيرقابل لمس كه تحت اوركيوپكسي لاپاراسكوپيك در بيمارستان اكباتان همدان، از تير ماه 1385 تا آذر ماه 1387 قرار گرفتند، ارزيابي شدند. بيماران بعد از جراحي و 3 ماه بعد از آن بر اساس پاسخ دهي به درمان و آتروفي بيضه مورد پيگيري قرار گرفتند. ميانگين سن بيمـاران 16/12±19سال بود. 13 بيمار در ارزيابي لاپاراسكـوپيك فاقـد يك بيضه بودند و در 6 بيمار بيضه ها در كانال اينگـوينال قـرار داشت كه اين افـراد از مطالعه كنار گذاشته شدند. 17 بيمـار با اوركيوپكسي لاپاراسكوپيك در 1 مرحله درمان شدند، درحاليكـه 4 بيمار تحت اوركيـوپكسي فاولـر-استفانس در 2 مـرحله قـرار گرفتند. شانس موفقيت براي درمان 100% محاسبه شد. اوركيوپكسي لاپاراسكوپيك يك روش مطمئن و ايمن در درمان بيضه هاي نزول نيافته غيرقابل لمس مي باشد(23).
علي رضا حاكمي و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hakemi</Author><Year>2008</Year><RecNum>79</RecNum><DisplayText>(58)</DisplayText><record><rec-number>79</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">79</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>AL Hakemi</author><author>K Eghbali</author><author>M Ei*oor</author><author>Y Hakemi</author><author>R Alirezaee</author></authors></contributors><titles><title>The Risk factors of cryptorchidism in new born children</title><secondary-title>Med Sci J Islamic Azad University of Mashhad</secondary-title></titles><periodical><full-title>Med Sci J Islamic Azad University of Mashhad</full-title></periodical><pages><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">161</style><style face="normal" font="default" size="100%">-166</style></pages><volume><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">4</style></volume><number><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">3</style></number><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">2008</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(58) در مطالعه خود اظهار کردند که كريپتوركيديسم يكي از شايع ترين مشكلات مادرزادي اورولوژيك در مردان ميباشد كه باعث افزايش ناباروري، پيچ خوردگي بيضه و تومورهاي بيضه مي شود. لذا با شناخت خطر عوامل آن ممكن است بتوان از عوارض اين بيماري جلوگيري نمود. شناسايي عوامل موثر در بروز كريپتوركيديسم در نوزادان اين تحقيق يك مطالعه ي مورد- شاهدي مي باشد. آزمودني ها شامل 37 نوزاد مبتلا به كريپتوركيديسم بودند، هم چنين40 نوزاد پسر سالم نيز به طور تصادفي به عنوان گروه شاهد مد نظر قرار گرفتند. هر دو گروه مورد و شاهد توسط محقق با پرسش نامه هاي يكسان و به صورت حضوري ارزيابي شدند و اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSSو به وسيله تست كا اسكور بررسي شدند.ميان كريپتوركيديسم با فشار خون در طي بارداري (327/0=P)، عفونت مجاوري ادراري طي بارداري (162/0=P)، تولد زودرس (002/0=P)، تظاهر بريج جنيني (302/0=P) و وزن كم بدو تولد (0478/0=P) ارتباط معني داري وجود داشت. گرچه پيشنهاد شده است كه سن مادر، تب در سه ي ماهه اول بارداري، گروه خوني مادر، تولد به روش سزارين، فرزند اول بودن و دوقلويي از عوامل موثر در بروز اين اختلال مي تواند باشد، اما يافته اي مبني بر تاثير اين عوامل در بروزكريپتوركيديسم ديده نشد. در اين مطالعه براي اولين بار نقش تحصيلات مادر و عفونت مجاوري ادراري طي بارداري با كريپتوركيديسم بررسي شد و ارتباط معني داري بين بروز كريپتوركيديسم با آن در طي بارداري پيدا شد ولي هيچ ارتباطي بين تحصيلات مادر با كريپتوركيديسم يافت نشد.
در مطالعه ای دیگر ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1"><Year>1384</Year><RecNum>80</RecNum><DisplayText>(59)</DisplayText><record><rec-number>80</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">80</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">كريپتوركيديسم و رابطه آن با نئوپلازي و ميكروليتيازيس در بيضه</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">دو ماهنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي (جراحي عمومي و تخصصي)</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>دو ماهنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي (جراحي عمومي و تخصصي)</full-title></periodical><pages><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">849</style></pages><volume><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">42</style></volume><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">1384</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(59) بیان شده است که ارتباط ميان كريپتوركيديسم و سرطان بيضه از ديرباز مطرح بوده و به همين دليل ترميم آن در سنين پايين مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نظر به شدت مطالعات قبلي اكنون مورد قبول نيست و مسائل ديگري همچون سن مادر در هنگام تولد و خصوصيات ژنتيكي را در آن موثر مي‌دانند، همچنين وجود ميكروليتيازيس و كريپتوركيديسم نيز به همين شكل از گذشته مورد بحث قرار گرفته است.
دكتر حسين محمودي و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mahmoodi</Author><Year>2005</Year><RecNum>81</RecNum><DisplayText>(60)</DisplayText><record><rec-number>81</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">81</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hossein Mahmoodi</author><author>Masoud Banaeei</author><author>Sayed Gholam Abbas Moosavi</author><author>Mohammad Ershadian </author></authors></contributors><titles><title>Characteristics of Patients With Cryptorchidism in Kashan during 2002-2004</title><secondary-title>Feyz</secondary-title></titles><periodical><full-title>Feyz</full-title></periodical><volume>3</volume><number>2</number><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(60) نشان داده شده است که با توجه به ميزان شيوع كريپتوركيديسم، عوارض شناخته شده آن و عدم اطلاع از وضعيت آن در منطقه، به منظور تعيين خصوصيات مبتلايان به كريپتوركيديسم، اين تحقيق روي مراجعين به بيمارستان نقوي طي سالهاي 81 و 82 انجام گرفت. تحقيق و طراحي مطالعه با استفاده از داده هاي موجود كليه بيماراني كه با تشخيص كريپتوركيديسم تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، انجام شد. خصوصيات مورد نظر از جمله سن، سمت مبتلا، موقعيت بيضه و عوارض بيماري مشخص و ارتباط سن فرد در زمان جراحي (كمتر و بيشتر از 5 سال) با بروز عوارض، توسط آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت. طي مدت مورد بررسي 50 بيمار واجد شرايط همراه با 54 بيضه نزول نكرده وجود داشت. ميانگين سن بيماران 9 سال بود كه 54 درصدشان بعداز 5 سالگي تحت درمان قرار گرفته بودند. بيضه هاي نزول نكرده 7/66درصد در موقعيت اينگوئينال، 1/24 درصد در موقعيت شكمي و 3/9 درصد مبتلا به آژنزي بودند. 23 بيمار (46%) داراي عارضه بودند كه 2/52 درصد آتروفي، 1/39 درصد هرني و 7/8 درصد هردو را شامل مي شد. در موارد درمان شده بعد از 5 سالگي، بيماراني كه داراي عارضه بودند، 1/6 برابر بيشتر از بيماران فاقد عارضه بودند. تشخيص و مراجعه ديرهنگام اين بيماران جدي و نگران كننده است. با توجه به عوارض شناخته شده بيماري، بررسي علل آن را توصيه مينماييم.
در مطالعه ای دیگر ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1"><Year>1383</Year><RecNum>82</RecNum><DisplayText>(61)</DisplayText><record><rec-number>82</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">82</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نزول خود به خود بيضه در شيرخواران مبتلا به كريپتوركيديسم به چه ميزاني است؟</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">دو ماهنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي (جراحي عمومي و تخصصي)</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>دو ماهنامه گزيده اي از تازه هاي پزشكي (جراحي عمومي و تخصصي)</full-title></periodical><pages><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">565</style></pages><volume><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">35</style></volume><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">1383</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(61) نشان داده شده است که گزارشات پزشكي حاكي از آن است كه در 75% نوزادان مبتلا به كريپتوركيديسم نزول بيضه در طول زمان خود به خود انجام مي شود و در نتيجه اركيوپكسي بايستي به تعويق بيافتد. در مقاله كنوني براي تعيين ميزان اين پديده 1325 نوزاد مبتلا به نهان بيضگي بررسي و زمان پايين آمدن بيضه در آنان مورد مطالعه قرار گرفته است.
سعيد اصلان آبادي و همکاران ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Aslan Abadi S</Author><Year>2004</Year><RecNum>83</RecNum><DisplayText>(62)</DisplayText><record><rec-number>83</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="sfz2x0av32s2wreds095t5szepd52xvtdxrf">83</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Aslan Abadi S,</author><author>Kazemi Rashed F</author></authors></contributors><titles><title>Five-years epidemiological study of Cryptorchidism in Tabriz Pediatric Hospital in 1997-2001</title><secondary-title>Scientific Research Journal of Faculty of Nasibeh Nursing And Midwifery of Mazandaran University (shakiba) </secondary-title></titles><periodical><full-title>Scientific Research Journal of Faculty of Nasibeh Nursing And Midwifery of Mazandaran University (shakiba)</full-title></periodical><pages>1-4</pages><volume>4</volume><number>5</number><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(62) در مطالعه خود بیان کردند که كريپتوركيديسم يا بيضه نزول نكرده از شايع ترين ناهنجاري هاي كودكان مذكر مي باشد كه در صورت عدم درمان به موقع و مناسب منجربه بروز عوارضي جسمي و رواني و حتي بدخيمي و عقيمي مي شود. لذا تشخيص صحيح و درمان در زمان مطلوب از اهميت بالايي برخوردار است.

sdf270

در دندانپزشکی نوین ملاحظات زیبایی اهمیت بسیاری دارد. بازسازی بافت نرم در حین جایگزینی یا ترمیم دندان ها توسط پروتزهای دندانی برای رضایت بیماران ضروری است.
امروزه پروتکل های بسیاری در زمینه جایگزینی دندان های از دست رفته توسط ایمپلنت به کار گرفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Adell</Author><Year>1981</Year><RecNum>391</RecNum><DisplayText>(1, 2)</DisplayText><record><rec-number>391</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">391</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Adell, R.</author><author>Lekholm, U.</author><author>Rockler, B.</author><author>Brånemark, P.I.</author></authors></contributors><titles><title>A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw</title><secondary-title>International Journal of Oral Surgery</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Journal of Oral Surgery</full-title><abbr-1>Int. J. Oral Surg.</abbr-1><abbr-2>Int J Oral Surg</abbr-2></periodical><pages>387-416</pages><volume>10</volume><number>6</number><dates><year>1981</year></dates><isbn>0300-9785</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Adell</Author><Year>1990</Year><RecNum>392</RecNum><record><rec-number>392</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">392</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Adell, R.</author><author>Eriksson, B.</author><author>Lekholm, U.</author><author>Brånemark, PI</author><author>Jemt, T.</author></authors></contributors><titles><title>Long-term follow-up study of osseointegrated implants in the treatment of totally edentulous jaws</title><secondary-title>The International journal of oral &amp; maxillofacial implants</secondary-title></titles><periodical><full-title>The International journal of oral &amp; maxillofacial implants</full-title></periodical><pages>347</pages><volume>5</volume><number>4</number><dates><year>1990</year></dates><isbn>0882-2786</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(1, 2). مطالعات نشان می دهد که روش متداول درمان ایمپلنتی که یک روش چند مرحله ایست، موفقیت بالایی دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Brocard</Author><Year>2000</Year><RecNum>390</RecNum><DisplayText>(3)</DisplayText><record><rec-number>390</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">390</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Brocard, D.</author><author>Barthet, P.</author><author>Baysse, E.</author><author>Duffort, J.F.</author><author>Eller, P.</author><author>Justumus, P.</author><author>Marin, P.</author><author>Oscaby, F.</author><author>Simonet, T.</author><author>Benqué, E.</author></authors></contributors><titles><title>A multicenter report on 1,022 consecutively placed ITI implants: a 7-year longitudinal study</title><secondary-title>The International journal of oral &amp; maxillofacial implants</secondary-title></titles><periodical><full-title>The International journal of oral &amp; maxillofacial implants</full-title></periodical><pages>691</pages><volume>15</volume><number>5</number><dates><year>2000</year></dates><isbn>0882-2786</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(3). هرچند موفقیت ایمپلنت در این مطالعات براساس حفظ ارتفاع استخوان و استئواینتگریشن تعیین شده است و حفظ کانتور بافت نرم معمولا در نظر گرفته نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>KOIS</Author><Year>1994</Year><RecNum>393</RecNum><DisplayText>(4)</DisplayText><record><rec-number>393</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">393</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>KOIS, J.C.</author></authors></contributors><titles><title>Altering gingival levels: the restorative connection part I: biologic variables</title><secondary-title>Journal of Esthetic and Restorative Dentistry</secondary-title></titles><pages>3-7</pages><volume>6</volume><number>1</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>1708-8240</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(4).
Ramfjord در سال 1974 بیان داشت که یک ترمیم باید ضمن حفظ سلامت و فانکشن دنتیشن بیماران، زیبایی قابل قبولی را نیز فراهم کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ramfjord</Author><Year>1974</Year><RecNum>402</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>402</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">402</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ramfjord, SP</author></authors></contributors><titles><title>Periodontal aspects of restorative dentistry</title><secondary-title>Journal of Oral Rehabilitation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Oral Rehabilitation</full-title><abbr-1>J. Oral Rehabil.</abbr-1><abbr-2>J Oral Rehabil</abbr-2></periodical><pages>107</pages><volume>1</volume><number>2</number><dates><year>1974</year></dates><isbn>0305-182X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5). یکی از فاکتورهای کلیدی در دندانپزشکی زیبایی emergence profile است، خصوصا زمانی که ترمیم کامل تاج یا جایگزینی کل دندان صورت می گیرد . در سال 2005 فرهنگ اصطلاحات پروتزی emergence profile را به عنوان کانتوری از دندان یا کراون روی دندان طبیعی یا ایمپلنت بیان کرد که با بافت مجاور مرتبط است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>TNCotAo</Author><Year>2005</Year><RecNum>394</RecNum><DisplayText>(6)</DisplayText><record><rec-number>394</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">394</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>TNCotAo, P.</author></authors></contributors><titles><title>The glossary of prosthodontic terms</title><secondary-title>Journal of Prosthetic Dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Prosthetic Dentistry</full-title><abbr-1>J. Prosthet. Dent.</abbr-1><abbr-2>J Prosthet Dent</abbr-2></periodical><pages>10-92</pages><volume>94</volume><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(6).
emergence profile مهمترین مسئله ی مرتبط کننده بین فرم دندان یا رستوریشن با سلامت لثه است. توجه ویژه به ایجاد emergence profile مناسب در رستوریشن نهایی باعث کاهش نواحی با گیر پلاک بالا و همچنین التهاب ایاتروژنیک می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yotnuengnit</Author><Year>2008</Year><RecNum>754</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>754</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">754</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yotnuengnit, B</author><author>Yotnuengnit, P</author><author>Laohapand, P</author><author>Athipanyakom, S</author></authors></contributors><titles><title>Emergence angles in natural anterior teeth: influence on periodontal status</title><secondary-title>Quintessence international (Berlin, Germany: 1985)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Quintessence international (Berlin, Germany: 1985)</full-title></periodical><pages>e126</pages><volume>39</volume><number>3</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1936-7163</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). لذا در صورتیکه سایز و شکل اباتمنت ها مناسب نباشد زیبایی نهایی رستوریشن تحت شعاع قرار می گیرد. امکان انتخاب میان انواع اباتمنت ها با تیپرها، ارتفاع ها و قطرهای گوناگون برای رسیدن به emergence profile نزدیک به دندان طبیعی در مارژین لثه ضروری است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neale</Author><Year>1994</Year><RecNum>389</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>389</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">389</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Neale, D.</author><author>Chee, W.W.L.</author></authors></contributors><titles><title>Development of implant soft tissue emergence profile: a technique</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>364-368</pages><volume>71</volume><number>4</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8).
اما با وجود تنوع زیاد اباتمنت ها کانتور مناسب جهت نیازهای زیبایی و ایجاد emergence profile مناسب فراهم نشده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neale</Author><Year>1994</Year><RecNum>389</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>389</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">389</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Neale, D.</author><author>Chee, W.W.L.</author></authors></contributors><titles><title>Development of implant soft tissue emergence profile: a technique</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>364-368</pages><volume>71</volume><number>4</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8). تکنیک مختلفی جهت کمک به کلنیسین برای ایجاد emergence profile صحیح در رستوریشن نهایی طراحی شده که شامل مشاهده سلامت بافت نرم در طول دوره ی جایگذاری رستوریشن موقت، gingival replica و ساخت رستوریشن موقتی با emergence profile مشابه دندان طبیعی می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Yotnuengnit</Author><Year>2008</Year><RecNum>754</RecNum><DisplayText>(7)</DisplayText><record><rec-number>754</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">754</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Yotnuengnit, B</author><author>Yotnuengnit, P</author><author>Laohapand, P</author><author>Athipanyakom, S</author></authors></contributors><titles><title>Emergence angles in natural anterior teeth: influence on periodontal status</title><secondary-title>Quintessence international (Berlin, Germany: 1985)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Quintessence international (Berlin, Germany: 1985)</full-title></periodical><pages>e126</pages><volume>39</volume><number>3</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1936-7163</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(7). به علاوه در مواردی برای ایجاد کانتور مناسب جهت نیازهای زیبایی ورعایت emergence profile مطلوب باید از healing abutment و اباتمنت Custom made استفاده شود.
هرچند استفاده از یکی از روش های ذکر شده می تواند در ایجاد emergence profile صحیح موثر باشد، اما داشتن اطلاع از اندازه های دندان های طبیعی نیز می تواند به ساخت اباتمنت های مصنوعی برای گروه زیادی از بیماران کمک کند. مطالعات بسیاری ابعاد دندان ها را به صورت دقیق محاسبه کرده اند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CbGFjazwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5MDI8L1llYXI+PFJl
Y051bT4zODA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDktMTMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjM4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+MzgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CbGFjaywgRy5WLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZXNjcmlwdGl2ZSBhbmF0b215IG9mIHRoZSBodW1hbiB0
ZWV0aDwvdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5MDI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVi
bGlzaGVyPlRoZSBTUyBXaGl0ZSBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGNvLjwvcHVibGlzaGVyPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LZXJvczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDI8L1llYXI+PFJlY051bT4zODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjM4MTwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0
ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+MzgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5LZXJvcywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNpZ2xhciwgSS48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvYmxlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkl2b8WhZXZpxIcsIE4uPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRvb3RoIG1vcnBob2xvZ3kg
aW4gZnVuY3Rpb24gb2Ygc2VsZnByb3RlY3RpdmUgbWVjaGFuaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkNvbGxlZ2l1bSBBbnRyb3BvbG9naWN1bTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkNvbGxlZ2l1bSBBbnRyb3BvbG9naWN1bTwvZnVsbC10
aXRsZT48YWJici0xPkNvbGwuIEFudHJvcG9sLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+Q29sbCBBbnRyb3Bv
bDwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjUxLTY1NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNjwv
dm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PGlzYm4+MDM1MC02MTM0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+
PEF1dGhvcj5Pc2Jvcm5lPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk1ODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM4MjwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icjB4dnZ4ZjB4dHR3OTRlOXBkZHYwMnIwdjBmdHQwMnYyOTllIj4z
ODI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk9zYm9ybmUsIFIuSC48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhvcm93aXR6LCBTLkwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZSBHZW9yZ2Us
IEYuVi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+R2Vu
ZXRpYyB2YXJpYXRpb24gaW4gdG9vdGggZGltZW5zaW9uczogYSB0d2luIHN0dWR5IG9mIHRoZSBw
ZXJtYW5lbnQgYW50ZXJpb3IgdGVldGg8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4g
Sm91cm5hbCBvZiBIdW1hbiBHZW5ldGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIEpvdXJuYWwgb2YgSHVtYW4gR2VuZXRpY3M8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5BbS4gSi4gSHVtLiBHZW5ldC48L2FiYnItMT48YWJici0yPkFtIEog
SHVtIEdlbmV0PC9hYmJyLTI+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNTA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
MTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk1ODwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HaWxsZW48L0F1
dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzgzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj4zODM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJy
MHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0dDAydjI5OWUiPjM4Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2lsbGVuLCBSLkouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TY2h3
YXJ0eiwgUlM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhpbHRvbiwgVEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkV2YW5z
LCBEQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BbiBh
bmFseXNpcyBvZiBzZWxlY3RlZCBub3JtYXRpdmUgdG9vdGggcHJvcG9ydGlvbnM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb3N0aG9kb250aWNzPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRp
b25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb3N0aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+SW50LiBK
LiBQcm9zdGhvZG9udC48L2FiYnItMT48YWJici0yPkludCBKIFByb3N0aG9kb250PC9hYmJyLTI+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTAtNDEwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MTk5NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA4OTMtMjE3NDwvaXNibj48dXJscz48
L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxob3VyaTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDQ8L1llYXI+PFJlY051bT40MDM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQwMzwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0
dzk0ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NDAzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGhvdXJpLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2F0dHMsIEQuQy48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPk1jQ29yZCwgSi5GLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U21pdGgsIFAuVy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWF0aGVtYXRpY2Fs
IGFuYWx5c2lzIG9mIHRvb3RoIGFuZCByZXN0b3JhdGlvbiBjb250b3VyIHVzaW5nIGltYWdlIGFu
YWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRlbnRhbCBNYXRlcmlhbHM8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50YWwgTWF0ZXJpYWxz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+RGVudC4gTWF0ZXIuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5EZW50IE1h
dGVyPC9hYmJyLTI+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44OTMtODk5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIw
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wMTA5LTU2NDE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5CbGFjazwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5MDI8L1llYXI+PFJl
Y051bT4zODA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDktMTMpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3Jk
PjxyZWMtbnVtYmVyPjM4MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIg
ZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+MzgwPC9rZXk+PC9m
b3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5CbGFjaywgRy5WLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EZXNjcmlwdGl2ZSBhbmF0b215IG9mIHRoZSBodW1hbiB0
ZWV0aDwvdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5MDI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48cHVi
bGlzaGVyPlRoZSBTUyBXaGl0ZSBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGNvLjwvcHVibGlzaGVyPjx1cmxzPjwv
dXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LZXJvczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MDI8L1llYXI+PFJlY051bT4zODE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjM4MTwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0
ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+MzgxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5LZXJvcywgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNpZ2xhciwgSS48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPktvYmxlciwgUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkl2b8WhZXZpxIcsIE4uPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlRvb3RoIG1vcnBob2xvZ3kg
aW4gZnVuY3Rpb24gb2Ygc2VsZnByb3RlY3RpdmUgbWVjaGFuaXNtPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkNvbGxlZ2l1bSBBbnRyb3BvbG9naWN1bTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVz
PjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkNvbGxlZ2l1bSBBbnRyb3BvbG9naWN1bTwvZnVsbC10
aXRsZT48YWJici0xPkNvbGwuIEFudHJvcG9sLjwvYWJici0xPjxhYmJyLTI+Q29sbCBBbnRyb3Bv
bDwvYWJici0yPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjUxLTY1NjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yNjwv
dm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+
PGlzYm4+MDM1MC02MTM0PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+
PEF1dGhvcj5Pc2Jvcm5lPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk1ODwvWWVhcj48UmVjTnVtPjM4MjwvUmVj
TnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzgyPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtl
eSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0icjB4dnZ4ZjB4dHR3OTRlOXBkZHYwMnIwdjBmdHQwMnYyOTllIj4z
ODI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4x
NzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk9zYm9ybmUsIFIuSC48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhvcm93aXR6LCBTLkwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZSBHZW9yZ2Us
IEYuVi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+R2Vu
ZXRpYyB2YXJpYXRpb24gaW4gdG9vdGggZGltZW5zaW9uczogYSB0d2luIHN0dWR5IG9mIHRoZSBw
ZXJtYW5lbnQgYW50ZXJpb3IgdGVldGg8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW1lcmljYW4g
Sm91cm5hbCBvZiBIdW1hbiBHZW5ldGljczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtZXJpY2FuIEpvdXJuYWwgb2YgSHVtYW4gR2VuZXRpY3M8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5BbS4gSi4gSHVtLiBHZW5ldC48L2FiYnItMT48YWJici0yPkFtIEog
SHVtIEdlbmV0PC9hYmJyLTI+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zNTA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+
MTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk1ODwveWVhcj48L2Rh
dGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5HaWxsZW48L0F1
dGhvcj48WWVhcj4xOTk0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MzgzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51
bWJlcj4zODM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJy
MHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0dDAydjI5OWUiPjM4Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp
YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+R2lsbGVuLCBSLkouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TY2h3
YXJ0eiwgUlM8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhpbHRvbiwgVEo8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkV2YW5z
LCBEQjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5BbiBh
bmFseXNpcyBvZiBzZWxlY3RlZCBub3JtYXRpdmUgdG9vdGggcHJvcG9ydGlvbnM8L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb3N0aG9kb250aWNzPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRp
b25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb3N0aG9kb250aWNzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+SW50LiBK
LiBQcm9zdGhvZG9udC48L2FiYnItMT48YWJici0yPkludCBKIFByb3N0aG9kb250PC9hYmJyLTI+
PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MTAtNDEwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48ZGF0
ZXM+PHllYXI+MTk5NDwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjA4OTMtMjE3NDwvaXNibj48dXJscz48
L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+QWxob3VyaTwvQXV0aG9yPjxZZWFy
PjIwMDQ8L1llYXI+PFJlY051bT40MDM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQwMzwv
cmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0
dzk0ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NDAzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5BbGhvdXJpLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2F0dHMsIEQuQy48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPk1jQ29yZCwgSi5GLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U21pdGgsIFAuVy48L2F1
dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWF0aGVtYXRpY2Fs
IGFuYWx5c2lzIG9mIHRvb3RoIGFuZCByZXN0b3JhdGlvbiBjb250b3VyIHVzaW5nIGltYWdlIGFu
YWx5c2lzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkRlbnRhbCBNYXRlcmlhbHM8L3NlY29uZGFy
eS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5EZW50YWwgTWF0ZXJpYWxz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+RGVudC4gTWF0ZXIuPC9hYmJyLTE+PGFiYnItMj5EZW50IE1h
dGVyPC9hYmJyLTI+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44OTMtODk5PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjIw
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj45PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDQ8L3llYXI+PC9kYXRl
cz48aXNibj4wMTA5LTU2NDE8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (9-13) اما هیچ یک تا به حال ابعاد دندان را محل زیر CEJ محاسبه نکرده است. اما برای به دست آوردن مارجین صحیح زیرلثه اطلاع از ابعاد دقیق دندان در ناحیه زیر CEJ ضروری است.
از آنجا که اندازه ی ایمپلنت های ساخته شده در بیشتر موارد تشابهی با اندازه و شکل دندانها در ناحیه ی سرویکال ندارد و این شرایط سبب ایجاد مشکلات در ایجاد emergence profile مطلوب و زیبایی شده است. به نظر می آید که انجام تحقیقی در رابطه با به دست آوردن اندازه ی متوسطی برای قطر ریشه ی هر دندان در ناحیه ی کرست استخوان و زاویه ی تباعد دو دیواره ی باکال و لینگوال ریشه ی دندانها از کرست استخوان تا CEJ لازم است، تا شاید بتوان براساس این متوسط اندازه ها، اباتمنت هایی طراحی کرد که emergence profile مطلوب و در نتیجه زیبایی و امکان رعایت بهداشت مناسب را فراهم آورد.

2 – 1 - اهداف پژوهش
1 – 2 – 1 - هدف کلی طرح
اندازه گیری کردن میانگین قطر دندانها در کرست استخوان و زاویه تباعد دیواره های باکال و لینگوال از کرست استخوان تا CEJ در تصاویر CBCT
2 – 2 – 1 - هداف اختصاصی طرح
تعیین میانگین قطر دندانهای 1 تا 6 در فک بالا و پایین در ناحیه ی کرست استخوان در CBCT
تعیین میانگین زاویه تباعد دندانهای 1 تا 6 در فک بالا و پایین در ناحیه کرست استخوان تا CEJ در CBCT
3 – 2 – 1 - اهداف كاربردي طرح
به کارگیری اندازه گیریهای به دست آمده جهت ساخت ایمپلنت- اباتمنت- و healing abutment با ابعاد مناسب.
3 – 1 - سوالات طرح
میانگین قطر دندانهادر کرست استخوان چقدر است؟
زاویه تباعد دیواره ی باکال و لینگوال دندانهای 1 تا 6 چقدر است؟
4 – 1 - تعريف واژه هاي اختصاصي
کرست استخوان: ساختاری برجسته در قله ی استخوان در فضای بین دندانی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jablonski</Author><Year>2002</Year><RecNum>755</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>755</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">755</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Jablonski, Stanley</author></authors></contributors><titles><title>Jablonski&apos;s dictionary of dentistry</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Krieger Publishing Company</publisher><isbn>0894644777</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
Emergence profile: کانتوری از دندان یا کراون روی دندان طبیعی یا ایمپلنت که با بافت مجاور مرتبط است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jablonski</Author><Year>2002</Year><RecNum>755</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>755</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">755</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Jablonski, Stanley</author></authors></contributors><titles><title>Jablonski&apos;s dictionary of dentistry</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Krieger Publishing Company</publisher><isbn>0894644777</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
ایمپلنت: ماده ای آلو پلاستیک یا رادیواکتیو یا بافتی که قسمتی از آن و یا به صورت کامل در بدن برای اهداف پروتزی درمانی یا تشخیصی کار گذاشته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jablonski</Author><Year>2002</Year><RecNum>755</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>755</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">755</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Jablonski, Stanley</author></authors></contributors><titles><title>Jablonski&apos;s dictionary of dentistry</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Krieger Publishing Company</publisher><isbn>0894644777</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
CEJ: محلی که مینا و سمان در ناحیه ی طوق دندان به هم می رسند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jablonski</Author><Year>2002</Year><RecNum>755</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>755</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">755</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Jablonski, Stanley</author></authors></contributors><titles><title>Jablonski&apos;s dictionary of dentistry</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Krieger Publishing Company</publisher><isbn>0894644777</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).
CBCT: تکنولوژی تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی به جای اشعه بادبزنی شکل در CT معمولی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jablonski</Author><Year>2002</Year><RecNum>755</RecNum><DisplayText>(14)</DisplayText><record><rec-number>755</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">755</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Jablonski, Stanley</author></authors></contributors><titles><title>Jablonski&apos;s dictionary of dentistry</title></titles><dates><year>2002</year></dates><publisher>Krieger Publishing Company</publisher><isbn>0894644777</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(14).

2 - اطلاعات زمینه ای
1 – 2 - ملاحظات زیبایی در دندانپزشکی
هدف اصلی دندانپزشکی زیبایی که امروزه بسیار رایج شده است، جلوه دادن به لبخند بیمار به وسیله بهبود بخشیدن به ظاهر کلی دندان های اوست ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Paul</Author><Year>2001</Year><RecNum>756</RecNum><DisplayText>(15)</DisplayText><record><rec-number>756</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">756</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Paul, SJ</author></authors></contributors><titles><title>Smile analysis and face-bow transfer: enhancing aesthetic restorative treatment</title><secondary-title>Practical procedures &amp; aesthetic dentistry: PPAD</secondary-title></titles><periodical><full-title>Practical procedures &amp; aesthetic dentistry: PPAD</full-title></periodical><pages>217</pages><volume>13</volume><number>3</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>1534-6846</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(15). دندانپزشکی در حال تغییر و تحول و شاهد رشد و تنوع مواد دندانی، طرح های پروتز و تکنیک های لابراتواری است و با این همه تنوع، حتی انتخاب، مسوولیت در تشخیص، طرح درمان، ارتباط و اجرا افزایش می یابد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Narcisi</Author><Year>2001</Year><RecNum>757</RecNum><DisplayText>(16)</DisplayText><record><rec-number>757</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">757</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Narcisi, Edward M</author><author>Culp, Lee</author></authors></contributors><titles><title>Diagnosis and treatment planning for ceramic restorations</title><secondary-title>Dental Clinics of North America</secondary-title></titles><periodical><full-title>Dental Clinics of North America</full-title><abbr-1>Dent. Clin. North Am.</abbr-1><abbr-2>Dent Clin North Am</abbr-2></periodical><pages>127</pages><volume>45</volume><number>1</number><dates><year>2001</year></dates><isbn>0011-8532</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(16).
امروزه برای سنجش زیبایی انسان، می توان از ترکیب کمیت های عددی فیلسوفان یونانی در مورد زیبایی و کمیت های روانی فیزیکی استفاده کرد. می توان گفت که زیبایی در نتیجه هارمونی و تعادل بین نواحی مختلف صورت بوجود می آید. برای معرفی این فرض که زیبایی بشر، یک شخصیت و وجود مستقل است، توضیح ساده استانداردهای فرونتال صورت، بی معنی به نظر می رسد زیرا زیبایی (beauty) به استتیک و اصول مورفوفیزیولوژیکی بستگی دارد که تحت تأثیر تعادل بین نواحی مختلف صورت و دریافت صحیح شخص بیننده می باشند. درک زیبایی به میزان زیادی در میان افراد متغیر است. آنچه که از نظر یک فرد زیباست برای دیگری ممکن است به کلی غیر قابل قبول باشد. به نظر می رسد که برای یک چهرۀ زیبا این مشخصات مهم باشند: لثه های سالم، harmonious gingival course و هماهنگی بین موقعیت دندان ها، شکل، سایز و رنگ آن ها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ruferacht</Author><Year>1990</Year><RecNum>758</RecNum><DisplayText>(17)</DisplayText><record><rec-number>758</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">758</key></foreign-keys><ref-type name="Generic">13</ref-type><contributors><authors><author>Ruferacht, CR</author></authors></contributors><titles><title>Fundamentals of esthetic. Chicago, IL: Quintessence Publ. Co</title></titles><dates><year>1990</year></dates><publisher>Inc</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(17).
هدف اصلی پروتزهای دندانی فراهم کردن فانکشن و زیبایی بوسیله ی جایگزینی دندان های از دست رفته با حداقل آسیب به بافت های محافظت کننده ی اطراف است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ramfjord</Author><Year>1974</Year><RecNum>402</RecNum><DisplayText>(5)</DisplayText><record><rec-number>402</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">402</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ramfjord, SP</author></authors></contributors><titles><title>Periodontal aspects of restorative dentistry</title><secondary-title>Journal of Oral Rehabilitation</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Oral Rehabilitation</full-title><abbr-1>J. Oral Rehabil.</abbr-1><abbr-2>J Oral Rehabil</abbr-2></periodical><pages>107</pages><volume>1</volume><number>2</number><dates><year>1974</year></dates><isbn>0305-182X</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(5).
2 – 2 – ملاحظات زیبایی در ترمیم دندان ها
1 – 2 – 2 - موقعیت ترمیم، نسبت به مارجین لثه
رستوریشن های دندانی باید تا حد امکان، از لثه دور نکه داشته شوند. گسترش مارجین لثه ای تراش، به سمت محیط زیر لثه، حتما باید اندیکاسیون داشته باشد. اگر لبه تراش، در زیر لثه باشد، کنترل بهداشت دندان برای عدم تجمع پلاک در آن مناطق، برای بیمار مشکل خواهد شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18).
در بعضی موارد، دندانپزشک ناچار به گسترش مارجین تراش به سمت سالکوس لثه ای می باشد که این موارد عبارتند از: حضور رستوریشن قدیم که به محل زیر لثه ای توسعه یافته است، وجود پوسیدگی که به سمت اپیکال، به فضای لثه ای گسترده شده است، گسترش اپیکالی به منظور بدست آوردن گیر برای پروتز و در دندان های قدامی برای بیمارانی که زیبایی برای آنها در لولویت قرار دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). باید دانست که تراش هایی که به منظور زیبایی، به میزان زیادی به عمق سالکوس گسترش پیدا کردند، نسبت به آنهایی که به میزان کم به داخل سالکوس نفوذ یافتند تحلیل لثه بیشتر و در نهایت، استتیک بدتری داشته اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ferencz</Author><Year>1991</Year><RecNum>760</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>760</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">760</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferencz, JL</author></authors></contributors><titles><title>Maintaining and enhancing gingival architecture in fixed prosthodontics</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>650</pages><volume>65</volume><number>5</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
بعد از اینکه، تصمیم به قرار دادن مارجین پروتز در محل زیر لثه ای شد، موقعیتی که مارجین باید در آن قرار گیرد، بسیار مهم می باشد. بهتر است که مارجین تراش در نمیه کرونالی سالکوس نگه داشته شود که باعث دسترسی بهتر به مارجین رستوریشن، به منظور بهداشت دهان و دید بهتر برای تصحیح نهایی مارجین، در حین تراش و مراحل قالب گیری می شود. دندانپزشک باید آگاه باشد که قرار دادن مارجین تراش در قسمت زیر لثه ای، تثبیت فاصله مارجین لثه تا مارجین تراش را تضمین نمی کند. حرکت مارجین لثه به مرور زمان (به سمت اپیکال)، قابل پیش بینی نمی باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Randow</Author><Year>1986</Year><RecNum>761</RecNum><DisplayText>(20)</DisplayText><record><rec-number>761</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">761</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Randow, K</author><author>Glantz, PO</author><author>Zöger, B</author></authors></contributors><titles><title>Technical failures and some related clinical complications in extensive fixed prosthodontics. An epidemiological study of long-term clinical quality</title><secondary-title>Acta Odontologica Scandinavica</secondary-title></titles><periodical><full-title>Acta Odontologica Scandinavica</full-title><abbr-1>Acta Odontol. Scand.</abbr-1><abbr-2>Acta Odontol Scand</abbr-2></periodical><pages>241</pages><volume>44</volume><number>4</number><dates><year>1986</year></dates><isbn>0001-6357</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(20).
محل مارجین لثه در بیمارانی که میزان کافی لثه کراتینیزه، بدون عادات پارافانکشن و بهداشت دهان قابل قبول، همچنین تکنیک مسواک زدن غیر تراماتیک دارند، نسبتاً ثابت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). از نظر هیستیولوژیک، در هنگام تراش دندان در زیر لثه، به میزان متغیری، تراما به اپیتلیوم سالکولار و مکرراً به بافت همبند زیرینش وارد می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ferencz</Author><Year>1991</Year><RecNum>760</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>760</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">760</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferencz, JL</author></authors></contributors><titles><title>Maintaining and enhancing gingival architecture in fixed prosthodontics</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>650</pages><volume>65</volume><number>5</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
اغلب محققان بر این عقیده اند که وقتی در هنگام تراش، خونریزی ایجاد می شود (یعنی بافت اپیتلیالی سالکوس خراشیده شده و بافت همبند زیرش، اکسپوز است)، این ضایعات قابل برگشت می باشند و اگر آزرده نشوند، بهبود می یابند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Löe</Author><Year>1968</Year><RecNum>762</RecNum><DisplayText>(21)</DisplayText><record><rec-number>762</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">762</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Löe, H</author></authors></contributors><titles><title>Reactions to marginal periodontal tissues to restorative procedures</title><secondary-title>International Dental Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>International Dental Journal</full-title><abbr-1>Int. Dent. J.</abbr-1><abbr-2>Int Dent J</abbr-2></periodical><pages>759</pages><volume>18</volume><number>4</number><dates><year>1968</year></dates><isbn>0020-6539</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(21). اپیتلیوم جدید پرولیفره می شود تا زخم بافت همبند اکسپوز شده را بپوشاند و بطور نرمال بهبودی کامل بین 8 تا 14 روز اتفاق می افتد. اما اگر الیاف بافت همبند که به سمان چسبیده اند، آسیب ببینند، تغییرات حین مراحل بهبودی، شامل رشد اپیکالی اپیتلیوم می باشد که عمق سالکوس به سمت اپیکالی تر رشد می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ferencz</Author><Year>1991</Year><RecNum>760</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>760</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">760</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferencz, JL</author></authors></contributors><titles><title>Maintaining and enhancing gingival architecture in fixed prosthodontics</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>650</pages><volume>65</volume><number>5</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
به هر حال تمام تلاش ها باید بر این اساس باشد که خونریزی حین تراش دندان به حداقل برسد. گسترش تیپیک به سالکوس لثه، نباید از 5/0 تا 1 میلی متر تجاوز کند. یکی از بیشترین اشتباهات جدی حین تراش دندان، نفوذ بسیار عمیق (بیشتر از 1 میلیمتر زیر مارجین لثه) به سالکوس لثه می باشد که احتمال آسیب به جانکشنال – اپیتلیوم و مشکلات دیگر وجود دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ferencz</Author><Year>1991</Year><RecNum>760</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>760</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">760</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferencz, JL</author></authors></contributors><titles><title>Maintaining and enhancing gingival architecture in fixed prosthodontics</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>650</pages><volume>65</volume><number>5</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
همه علائم کلینیکی التهاب لثه، باید قبل از قرار دادن رستوریشن، از بین برود، چون انقباض لثه در حین بهبودی، منتج به اپیکالی تر شدن مارجین لثه می شود. وقتی که اندیکاسیون برای مارجین زیر لثه ای وجود دارد، دندانپزشک مجاز است، مارجین تراش را در محدوده سالکوس لثه ای قرار دهد. تحقیقات نشان می دهند که حداقل فضای حدود 2 میلیمتر، یک فاصله فیزیولوژیک می باشد و در اطراف هر دندانی، در دهان مورد نیاز است که به عنوان عرض بیولوژیک شناخته شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schluger</Author><Year>1977</Year><RecNum>763</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>763</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">763</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Schluger, Saul</author><author>Yuodelis, Ralph A</author><author>Page, Roy C</author></authors></contributors><titles><title>Periodontal disease: basic phenomena, clinical management, and occlusal and restorative interrelationships</title></titles><dates><year>1977</year></dates><publisher>Lea &amp; Febiger</publisher><isbn>0812105583</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22). حال اگر با قرار دادن رستوریشن در این فضا، هیچ محلی برای این سیستم اتصال به دندان، وجود نداشته باشد، واکنش التهابی، کاهش اتصال (Attachment loss) همراه با مهاجرت اپیکالی ایجاد می شود و تشکیل پاکت اتفاق می افتد. در این موارد، مراحل افزایش طول تاج قبل از قرار دادن رستوریشن تجویز می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). اتمام خط تراش در ناحیه کرونالی تر از مارجین آزاد، احتمال آسیب به لثه را کاهش می دهد. به هر حال، وقتی که حق انتخاب وجود دارد و هیچ مشکلی از نظر وقوع پوسیدگی وجود ندارد 3/1 لثه ای دندان نباید در رستوریشن درگیر باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18). به هر حال، نظر اکثر محققان بر این است که تا آنجا که امکان دارد، موقعیت خط اتمام تراش بالای لثه باشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BcHA8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTYxPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NzY0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyMy0yNSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NzY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icjB4dnZ4ZjB4dHR3OTRlOXBkZHYwMnIwdjBmdHQwMnYyOTllIj43NjQ8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFwcCwgR2VvcmdlIFI8L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWZmZWN0IG9mIHNpbGljYXRlLCBh
bWFsZ2FtLCBhbmQgY2FzdCBnb2xkIG9uIHRoZSBnaW5naXZhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHByb3N0aGV0aWMgZGVudGlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgcHJvc3RoZXRp
YyBkZW50aXN0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjItNTMyPC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NjE8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM5MTM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlBpbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTU4PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NzY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyMHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0
dDAydjI5OWUiPjc2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UGlu
aSwgQ0U8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q28t
UmVwb3J0OiBIeWdpZW5pYyBDb25zaWRlcmF0aW9ucyBpbiBDcm93biBhbmQgQnJpZGdlIFByb3N0
aGVzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50LiBEZW50LiBKPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50LiBEZW50LiBKPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzU3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjg8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk1ODwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYWVyaGF1ZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5
NTc8L1llYXI+PFJlY051bT43NjY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc2NjwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0
ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NzY2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5XYWVyaGF1ZywgSmVuczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmFuZGVyLCBIQTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5SZWFjdGlvbiBvZiBn
aW5naXZhbCB0aXNzdWVzIHRvIHNlbGYtY3VyaW5nIGFjcnlsaWMgcmVzdG9yYXRpb25zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIERlbnRhbCBBc3NvY2lh
dGlvbiAoMTkzOSk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBEZW50YWwgQXNzb2NpYXRpb24gKDE5MzkpPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzYwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjU0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NTc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDAyLTgxNzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BcHA8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTYxPC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NzY0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PigyMy0yNSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NzY0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBk
Yi1pZD0icjB4dnZ4ZjB4dHR3OTRlOXBkZHYwMnIwdjBmdHQwMnYyOTllIj43NjQ8L2tleT48L2Zv
cmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+
PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFwcCwgR2VvcmdlIFI8L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWZmZWN0IG9mIHNpbGljYXRlLCBh
bWFsZ2FtLCBhbmQgY2FzdCBnb2xkIG9uIHRoZSBnaW5naXZhPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHByb3N0aGV0aWMgZGVudGlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgcHJvc3RoZXRp
YyBkZW50aXN0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjItNTMyPC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NjE8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM5MTM8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlBpbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTU4PC9ZZWFyPjxSZWNO
dW0+NzY1PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NjU8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJyMHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0
dDAydjI5OWUiPjc2NTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+UGlu
aSwgQ0U8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q28t
UmVwb3J0OiBIeWdpZW5pYyBDb25zaWRlcmF0aW9ucyBpbiBDcm93biBhbmQgQnJpZGdlIFByb3N0
aGVzaXM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50LiBEZW50LiBKPC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50LiBEZW50LiBKPC9mdWxsLXRp
dGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzU3PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjg8L3ZvbHVtZT48bnVt
YmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk1ODwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYWVyaGF1ZzwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5
NTc8L1llYXI+PFJlY051bT43NjY8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc2NjwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0
ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NzY2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5XYWVyaGF1ZywgSmVuczwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmFuZGVyLCBIQTwvYXV0
aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5SZWFjdGlvbiBvZiBn
aW5naXZhbCB0aXNzdWVzIHRvIHNlbGYtY3VyaW5nIGFjcnlsaWMgcmVzdG9yYXRpb25zPC90aXRs
ZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIERlbnRhbCBBc3NvY2lh
dGlvbiAoMTkzOSk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10
aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBEZW50YWwgQXNzb2NpYXRpb24gKDE5MzkpPC9m
dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzYwPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjU0PC92b2x1
bWU+PG51bWJlcj42PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NTc8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4wMDAyLTgxNzc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (23-25). آقای Schluger در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که بیشترین میزان تجمع پلاک در منطقه لبه لثه می باشد و قرار دادن خط اتمام تراش در آن منطقه، باعث افزایش وقوع پوسیدگی و افزایش التهاب لثه می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schluger</Author><Year>1977</Year><RecNum>763</RecNum><DisplayText>(22)</DisplayText><record><rec-number>763</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">763</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Schluger, Saul</author><author>Yuodelis, Ralph A</author><author>Page, Roy C</author></authors></contributors><titles><title>Periodontal disease: basic phenomena, clinical management, and occlusal and restorative interrelationships</title></titles><dates><year>1977</year></dates><publisher>Lea &amp; Febiger</publisher><isbn>0812105583</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(22).
به دنبال جراحی لثه، اغلب، سالکوس لثه، از بین می رود. در این موارد، در صورتی که نیاز به قرار دادن خط اتمام تراش در منطقه زیر لثه باشد، برای تراش دندان، باید تا زمانی که لثه آزاد تشکیل شود، صبر کرد. این زمان حدود 6 هفته تا چند ماه طول می کشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosen</Author><Year>1964</Year><RecNum>767</RecNum><DisplayText>(26)</DisplayText><record><rec-number>767</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">767</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rosen, H</author><author>Gitnick, PJ</author></authors></contributors><titles><title>Integrating restorative procedures into the treatment of periodontal disease</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>343-354</pages><volume>14</volume><number>2</number><dates><year>1964</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(26).
2 – 2 – 2 - امبرژورها
وقتی که دندان ها دارای تماس پروگزیمالی هستند، فضاهایی که در نتیجه تماس، ایجاد می شوند، به عنوان امبرژور نامیده می شوند. هر فضای بین دندانی 4 امبرژور دارد:
1) امبرژور فاسیالی، 2) امبرژور لینگوالی، 3) امبرژور اکلوزالی یا اینسایزالی (که نسبت به ناحیه تماس کرونالی است)، 4) امبرژور لثه ای (فضای بین ناحیه تماس دندانی و استخوان آلوئول.
در حالت سلامت لثه، فضای امبرژور لثه ای، توسط بافت نرم پر می شود اما در بیماریهای پریودنتال، ممکن است فضای امبرژور لثه ای، خالی بماند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18).
سطوح پروگزیمالی روکش ها باید از منطقه تماس دندانی، از نظر فاسیالی، لینگوالی و اپیکالی، به صورت Taper، دور شوند. مناطق تماس پروگزیمالی پهن و کانتور bulky در منطقه سرویکالی، باعث جمع شدن (Crowding) پاپیلای لثه می شود، پس بهداشت دهان مشکل خواهد شد. در نتیجه، التهاب لثه ای و Attachment loss به وجود می آید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ferencz</Author><Year>1991</Year><RecNum>760</RecNum><DisplayText>(19)</DisplayText><record><rec-number>760</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">760</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ferencz, JL</author></authors></contributors><titles><title>Maintaining and enhancing gingival architecture in fixed prosthodontics</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>650</pages><volume>65</volume><number>5</number><dates><year>1991</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(19).
گاهی به علت مشکلات زیبایی، مجبور به reshape کردن سطوح پروگزیمال رستوریشن به طوری که امبرژور لثه ای دندانپزشک باید کانتور سطوح پروگزیمال را تغییر دهد و مناطق تماس را به سمت اپیکال پهن تر کند. لثه بین دندانی، با فرض به اینکه، این حالت نرمال است، این منطقه را پر می کند. اگر چه دندانپزشک به علت مشکلات زیبایی یا به الزام کانتورهای پروتز ثابت، مجبور به کاهش امبرژور لثه ای می باشد این مراحل باید با دقت زیادی انجام شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18).
3 – 2 – 2 - فرم روکش
فرم روکش باید به گونه ای طراحی شود که تجمع پلاک میکروبی را به حداقل برساند. معمولاً تجمع پلاک در ناحیه اینترپروگزیمال و نواحی طوق باکال و لینگوال بیشتر از بقیه سطوح دندانی می باشد. فرضیه ساختن روکش های حجیم (Over contour) که به نظر می رسید در جلوگیری از فشرده شدن غدا به داخل سالکوس لثه و در نتیجه حمایت آن مؤثر می باشد، امروزه رد گردیده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Newman</Author><Year>2006</Year><RecNum>759</RecNum><DisplayText>(18)</DisplayText><record><rec-number>759</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">759</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Newman, Michael G</author><author>Takei, Henri H</author><author>Carranza, Fermin A</author><author>WB, Saunders</author></authors></contributors><titles><title>Clinical periodontology</title></titles><dates><year>2006</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(18).
Perel، ارتباط بین کانتور اگزیال دندان و لثه مارجینال اطراف را در 6 سگ مورد مطالعه قرار داد. او متوجه شد که Under contouring هیچ تغییر قابل ملاحظه ای در سلامت لثه نداشته، در حالی که Over contouring، باعث تغییرات التهابی و هیپرپلاستیک در بافت مارجینال می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Perel</Author><Year>1971</Year><RecNum>768</RecNum><DisplayText>(27)</DisplayText><record><rec-number>768</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">768</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Perel, Morton L</author></authors></contributors><titles><title>Axial crown contours</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>642</pages><volume>25</volume><number>6</number><dates><year>1971</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(27). شواهد ناشی از مطالعات انجام شده روی حیوانات و انسان ها، حاکی از آن است که Over countour بودن پروتز، یک فاکتور قطعی در التهاب لثه می باشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5PcmluZ2VyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk3NTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjc2OTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjgtMzEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc2OTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NzY5PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5PcmluZ2VyLCBNYXVyaWNlIEo8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb3N1cmdlcnkgaW4gZGVudGlz
dHJ5PC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk3NTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJs
aXNoZXI+V0IgU2F1bmRlcnMgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjA3MjE2NzAwMTY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktyYXRvY2h2aWw8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTYzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzcwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj43NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyMHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0dDAydjI5OWUiPjc3MDwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3JhdG9jaHZpbCwgRnJhbmsgSjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JbmZsdWVuY2Ugb2Ygb2NjbHVz
YWwgcmVzdCBwb3NpdGlvbiBhbmQgY2xhc3AgZGVzaWduIG9uIG1vdmVtZW50IG9mIGFidXRtZW50
IHRlZXRoPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHByb3N0aGV0aWMg
ZGVudGlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgcHJvc3RoZXRpYyBkZW50aXN0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTQtMTI0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NjM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM5MTM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhY2tldHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTc2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzcxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj43NzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyMHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0dDAydjI5OWUiPjc3MTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2Fja2V0dCwgQlA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdp
bGRlbmh1eXMsIFJSPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPlRoZSBlZmZlY3Qgb2YgYXhpYWwgY3Jvd24gb3ZlcmNvbnRvdXIgb24gYWRvbGVzY2VudHM8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZXJpb2RvbnRvbG9neTwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUGVy
aW9kb250b2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5KLiBQZXJpb2RvbnRvbC48L2FiYnItMT48
YWJici0yPkogUGVyaW9kb250b2w8L2FiYnItMj48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMDwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTc2
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi0zNDkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5ZdW9kZWxpczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5NzM8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc3MjwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0ZTlwZGR2MDJy
MHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NzcyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5ZdW9kZWxpcywgUmFscGggQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2VhdmVyLCBKYW1lcyBEPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5TYXBrb3MsIFN0YW5sZXk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RmFjaWFsIGFuZCBsaW5ndWFsIGNvbnRvdXJzIG9mIGFydGlmaWNp
YWwgY29tcGxldGUgY3Jvd24gcmVzdG9yYXRpb25zIGFuZCB0aGVpciBlZmZlY3RzIG9uIHRoZSBw
ZXJpb2RvbnRpdW08L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgcHJvc3Ro
ZXRpYyBkZW50aXN0cnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBwcm9zdGhldGljIGRlbnRpc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjYxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI5PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NzM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM5MTM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5PcmluZ2VyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MTk3NTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjc2OTwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oMjgtMzEpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVj
b3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc2OTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJF
TiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0ZTlwZGR2MDJyMHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NzY5PC9rZXk+
PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkJvb2siPjY8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5PcmluZ2VyLCBNYXVyaWNlIEo8L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RWxlY3Ryb3N1cmdlcnkgaW4gZGVudGlz
dHJ5PC90aXRsZT48L3RpdGxlcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MTk3NTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxwdWJs
aXNoZXI+V0IgU2F1bmRlcnMgQ29tcGFueTwvcHVibGlzaGVyPjxpc2JuPjA3MjE2NzAwMTY8L2lz
Ym4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktyYXRvY2h2aWw8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTYzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzcwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj43NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyMHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0dDAydjI5OWUiPjc3MDwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S3JhdG9jaHZpbCwgRnJhbmsgSjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JbmZsdWVuY2Ugb2Ygb2NjbHVz
YWwgcmVzdCBwb3NpdGlvbiBhbmQgY2xhc3AgZGVzaWduIG9uIG1vdmVtZW50IG9mIGFidXRtZW50
IHRlZXRoPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlRoZSBKb3VybmFsIG9mIHByb3N0aGV0aWMg
ZGVudGlzdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgcHJvc3RoZXRpYyBkZW50aXN0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTQtMTI0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjEzPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NjM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM5MTM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhY2tldHQ8
L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTc2PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NzcxPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj43NzE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlk
PSJyMHh2dnhmMHh0dHc5NGU5cGRkdjAycjB2MGZ0dDAydjI5OWUiPjc3MTwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+U2Fja2V0dCwgQlA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdp
bGRlbmh1eXMsIFJSPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPlRoZSBlZmZlY3Qgb2YgYXhpYWwgY3Jvd24gb3ZlcmNvbnRvdXIgb24gYWRvbGVzY2VudHM8
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBQZXJpb2RvbnRvbG9neTwvc2Vjb25k
YXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgUGVy
aW9kb250b2xvZ3k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5KLiBQZXJpb2RvbnRvbC48L2FiYnItMT48
YWJici0yPkogUGVyaW9kb250b2w8L2FiYnItMj48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMyMDwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4xOTc2
PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDAyMi0zNDkyPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5ZdW9kZWxpczwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjE5NzM8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzI8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc3MjwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InIweHZ2eGYweHR0dzk0ZTlwZGR2MDJy
MHYwZnR0MDJ2Mjk5ZSI+NzcyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5ZdW9kZWxpcywgUmFscGggQTwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2VhdmVyLCBKYW1lcyBEPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5TYXBrb3MsIFN0YW5sZXk8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RmFjaWFsIGFuZCBsaW5ndWFsIGNvbnRvdXJzIG9mIGFydGlmaWNp
YWwgY29tcGxldGUgY3Jvd24gcmVzdG9yYXRpb25zIGFuZCB0aGVpciBlZmZlY3RzIG9uIHRoZSBw
ZXJpb2RvbnRpdW08L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+VGhlIEpvdXJuYWwgb2YgcHJvc3Ro
ZXRpYyBkZW50aXN0cnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVs
bC10aXRsZT5UaGUgSm91cm5hbCBvZiBwcm9zdGhldGljIGRlbnRpc3RyeTwvZnVsbC10aXRsZT48
L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjYxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjI5PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
PC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5NzM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDIyLTM5MTM8
L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (28-31). در حال حاضر پژوهشگران اظهار می دارند که صدمات حاصله از روکش های ظریفتر از معمول (Under contour) کمتر از روکش های حجیم می باشد. در طراحی روکش نکات زیر باید در نظر گرفته شود.
عرض باکو-لینگوالی تاج روکش می تواند حداکثر یک میلیمتر بیشتر از عرض باکولینگوالی آن در ناحیه الصاق سمان و مینا (Cemento-enamel Junction) باشد. به علاوه تحدب ناحیه باکال دندان ها در یک سوم لثه ای قرار دارد و مقدار آن می تواند نیم میلیمتر بیشتر از عرض روکش در ناحیه الصاق سمان و مینا باشد. تحدب لینگوالی دندان های مولر فک پایین در ناحیه یک سوم میانی بوده و در مابق دندان ها، این تحدب در یک سوم لثه ای قرار دارد. مقدار این تحدب در روکش دندان های مولر و پرمولر فک پایین می تواند یک میلیمتر و در روکش مابقی دندان ها نیم میلیمتر بیشتر از تحدب آن ها در ناحیه الصاق سمان و مینا باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Prichard</Author><Year>1979</Year><RecNum>773</RecNum><DisplayText>(32)</DisplayText><record><rec-number>773</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">773</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Prichard, John F</author></authors></contributors><titles><title>The diagnosis and treatment of periodontal disease</title></titles><dates><year>1979</year></dates><publisher>Saunders Limited.</publisher><isbn>0721673627</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(32).
3 – 2 - پروتزهای متکی بر ایمپلنت
یک پروتز دندانی با ساپورت ایمپلنت در ناحیه قدامی ماگزیلا خصوصاً زمانی که شرایط موضعی زیر وجود داشته باشد تجویز می شود:
دندان های مجاور سالم و دست نخورده
دندان های abutment نامناسب (مشکلات اندودونتیک، مورفولوژی نامطلوب)
طول ناحیۀ بی دندانی بیشتر از حد معمول
دیاستمهای متعدد
عدم حضور یک یا چند دندان abutment استراتژیک ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jemt</Author><Year>1994</Year><RecNum>774</RecNum><DisplayText>(33)</DisplayText><record><rec-number>774</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">774</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jemt, T</author></authors></contributors><titles><title>Fixed implant-supported prostheses in the edentulous maxilla. A five-year follow-up report</title><secondary-title>Clinical Oral Implants Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Clinical Oral Implants Research</full-title><abbr-1>Clin. Oral Implants Res.</abbr-1><abbr-2>Clin Oral Implants Res</abbr-2></periodical><pages>142</pages><volume>5</volume><number>3</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>0905-7161</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(33).
فاکتورهای مختلفی من جمله ضخامت بافت نرم و سخت محل ایمپلنت، نوع جراحی، نوع ایمپلنت، محل ایمپلنت و درمان های پروتزی بر روی زیبایی نهایی ایمپلنت های دندانی تاثیر دارد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>ArunKumar</Author><RecNum>782</RecNum><DisplayText>(34, 35)</DisplayText><record><rec-number>782</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">782</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>ArunKumar, G</author><author>Raja, Ramesh</author></authors></contributors><titles><title>Esthetics in Oral Implantology</title><secondary-title>Also available in: www. trivandrumdentaljournal. org</secondary-title></titles><periodical><full-title>Also available in: www. trivandrumdentaljournal. org</full-title></periodical><pages>84</pages><dates></dates><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Grunder</Author><Year>2005</Year><RecNum>783</RecNum><record><rec-number>783</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">783</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Grunder, U</author><author>Gracis, S</author><author>Capelli, M</author></authors></contributors><titles><title>Influence of the 3-D bone-to-implant relationship on esthetics</title><secondary-title>The International journal of periodontics &amp; restorative dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The International journal of periodontics &amp; restorative dentistry</full-title></periodical><pages>113</pages><volume>25</volume><number>2</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>0198-7569</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(34, 35).
1 – 3 – 2 – روش های بازسازی بافت نرم اطراف ایمپلنت
کنترل نسج نرم جهت تأ مین زیبایی در رستوریشن یک ایمپلنت تک دندان در قدام ماگزیلا اهمیت ویژه اي دارد. آماده سازى و شکل ده ى بافت به ایجاد Emergence profile صحیح و ظاهر طبیعی دندان کمک می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rubinoff</Author><Year>2003</Year><RecNum>791</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>791</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">791</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rubinoff, MS</author></authors></contributors><titles><title>Single-tooth implant reconstruction in the anterior maxilla</title><secondary-title>Journal of the Canadian Dental Association</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Canadian Dental Association</full-title><abbr-1>J. Can. Dent. Assoc.</abbr-1><abbr-2>J Can Dent Assoc</abbr-2></periodical><pages>683-6</pages><volume>69</volume><number>10</number><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36). دندانپزشکان اغلب قبل از جایگذاري رستوریشن نهایی، اقدام به ساخت رستوریشن موقتی نمی کنند که این امر می تواند زیب ایی را به مخاطره بیاندازد . معمولا نسج نرم روي Healing abutment کلاپس می کند و در صورت بر وز این حالت شکل دهى بافت نرم با یک رستوریشن موقتی به برقراري مجدد کانتورهاي طبیعی لثه و پاپیلاى بین دندانی کمک شایانی می نماید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rubinoff</Author><Year>2003</Year><RecNum>791</RecNum><DisplayText>(36)</DisplayText><record><rec-number>791</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">791</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rubinoff, MS</author></authors></contributors><titles><title>Single-tooth implant reconstruction in the anterior maxilla</title><secondary-title>Journal of the Canadian Dental Association</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of the Canadian Dental Association</full-title><abbr-1>J. Can. Dent. Assoc.</abbr-1><abbr-2>J Can Dent Assoc</abbr-2></periodical><pages>683-6</pages><volume>69</volume><number>10</number><dates><year>2003</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(36).
یکی از رو ش هاي کنترل نسج ، قراردادن رستوریشن موقتی بلافاصله بعد از خارج کردن دندان است . این رستوریشن موقتی می تواند متحرك یا ثابت باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Burns</Author><Year>2003</Year><RecNum>792</RecNum><DisplayText>(37)</DisplayText><record><rec-number>792</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">792</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Burns, DR</author><author>Beck, DA</author><author>Nelson, SK</author></authors></contributors><titles><title>A review of selected dental literature on con--porary provisional fixed prosthodontic treatment: report of the Committee on Research in Fixed Prosthodontics of the Academy of Fixed Prosthodontics</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>474</pages><volume>90</volume><number>5</number><dates><year>2003</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(37). Lai ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Lai</Author><Year>1999</Year><RecNum>793</RecNum><DisplayText>(38)</DisplayText><record><rec-number>793</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">793</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Lai, JY</author><author>Birek, P</author></authors></contributors><titles><title>A simple post-extraction technique for the preservation of the soft tissue architecture leading to a favorable cosmetic outcome for implant prosthodontics</title><secondary-title>Oral Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>Oral Health</full-title><abbr-1>Oral Health</abbr-1><abbr-2>Oral Health</abbr-2></periodical><pages>19-21</pages><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(38) براي این منظور از یک دندان آکریلیک دنچر به عنوان پانتیک استفاده کرد. دندان آکریلیک در صورت نیاز با مقادیري آکریل به شکل دلخواه در می آید و 3 میلی متر به داخل ساکت دندان گسترش می یابد . این پانتیک با آکریل به دندا نهاي مجاور باند می شود.
جراحی ایمپلنت در Esthetic zone باید با تمهیدات لازم براي کنترل انساج سخت و نرم از جمله با قرار دادن ایمپلنت در موقعیت و با جهت صحیح ، در صورت لزوم آگمنتاسیون بافت سخت و نرم ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Schincaglia</Author><Year>2001</Year><RecNum>794</RecNum><DisplayText>(39)</DisplayText><record><rec-number>794</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">794</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Schincaglia, GP</author><author>Nowzari, H</author></authors></contributors><titles><title>Surgical treatment planning for the single-unit implant in aesthetic areas</title><secondary-title>Periodontology 2000</secondary-title></titles><periodical><full-title>Periodontology 2000</full-title><abbr-1>Periodontol. 2000</abbr-1><abbr-2>Periodontol 2000</abbr-2></periodical><pages>162</pages><volume>27</volume><dates><year>2001</year></dates><isbn>0906-6713</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(39) و در نهایت بخیه کردن مناسب انجام شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Silverstein</Author><Year>2005</Year><RecNum>795</RecNum><DisplayText>(40)</DisplayText><record><rec-number>795</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">795</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Silverstein, LH</author><author>Kurtzman, GM</author></authors></contributors><titles><title>A review of dental suturing for optimal soft-tissue management</title><secondary-title>Compendium of continuing education in dentistry (Jamesburg, NJ: 1995)</secondary-title></titles><periodical><full-title>Compendium of continuing education in dentistry (Jamesburg, NJ: 1995)</full-title></periodical><pages>163</pages><volume>26</volume><number>3</number><dates><year>2005</year></dates><isbn>1548-8578</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(40). Hartmann براي جایگزینی موفق دندان هاي قدامی بالا، روش هاي زیر را پیشنهاد می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hartmann</Author><Year>2006</Year><RecNum>796</RecNum><DisplayText>(41)</DisplayText><record><rec-number>796</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">796</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Hartmann, HJ</author><author>Steup, A</author></authors></contributors><titles><title>Implant-supported anterior tooth restoration</title><secondary-title>The Keio journal of medicine</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Keio journal of medicine</full-title></periodical><pages>23</pages><volume>55</volume><number>1</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>0022-9717</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(41):
ایمپلنت فوري یک مرحل هاي با:
الف) اباتمنت اختصاصی کانتور کننده بافت، ب) رستوریشن نهایی
ایمپلنت فوري تأخیري با:
الف) قالبگیري فوري و قرار دادن رستوریشن نهایی بعد از اکسپوز کردن ایمپلنت ، ب) کانتور کردن نسج نرم با رستوریشن موقتی و به دنبال آن قراردادن رستوریشن نهایی.
رستوریشن هاي موقت ی به عنوان یک ابزار تشخیصی جهت تأیید زیبایی، کانتورها و در دسترس بودن براي برقراري بهداشت ، بکار می روند و نیز م ی توان با نسخه برداري آنها، اقدام به ساخت رستوریشن نهایی کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mijiritsky</Author><Year>2006</Year><RecNum>797</RecNum><DisplayText>(42)</DisplayText><record><rec-number>797</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">797</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mijiritsky, E</author></authors></contributors><titles><title>Plastic --porary abutments with provisional restorations in immediate loading procedures: a clinical report</title><secondary-title>Implant Dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Implant Dentistry</full-title><abbr-1>Implant Dent.</abbr-1><abbr-2>Implant Dent</abbr-2></periodical><pages>236</pages><volume>15</volume><number>3</number><dates><year>2006</year></dates><isbn>1056-6163</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(42).
2 – 3 – 2 – Emergence profile در ایمپلت های دندانی
در سالهای اخیر با توجه به رشد روزافزون درمانهای ایمپلنت، توجه به emergence profile ، زیبایی ایمپلنت و عدم گیر میکروبی افزایش یافته است. Fugazzotto ، emergence profile را به عنوان زاویه ای که دندان از نسج استخوانی ساپورت کننده اش خارج می شود بیان کرده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Fugazzotto</Author><Year>1999</Year><RecNum>778</RecNum><DisplayText>(43)</DisplayText><record><rec-number>778</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">778</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Fugazzotto, PA</author></authors></contributors><titles><title>Clinically based implant selection</title><secondary-title>Implant Dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>Implant Dentistry</full-title><abbr-1>Implant Dent.</abbr-1><abbr-2>Implant Dent</abbr-2></periodical><pages>413</pages><volume>8</volume><number>4</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>1056-6163</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(43).
حضور emergence profile طبیعی اطراف دندان و ایمپلنت در ناحیه ی زیبایی، موفقیت کلی از نظر زیبایی را افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Belser</Author><Year>1998</Year><RecNum>775</RecNum><DisplayText>(44, 45)</DisplayText><record><rec-number>775</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">775</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Belser, UC</author><author>Buser, D</author><author>Hess, D</author><author>Schmid, B</author><author>Bernard, JP</author><author>Lang, NP</author></authors></contributors><titles><title>Aesthetic implant restorations in partially edentulous patients--a critical appraisal</title><secondary-title>Periodontology 2000</secondary-title></titles><periodical><full-title>Periodontology 2000</full-title><abbr-1>Periodontol. 2000</abbr-1><abbr-2>Periodontol 2000</abbr-2></periodical><pages>132</pages><volume>17</volume><dates><year>1998</year></dates><isbn>0906-6713</isbn><urls></urls></record></Cite><Cite><Author>Macintosh</Author><Year>2004</Year><RecNum>776</RecNum><record><rec-number>776</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">776</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Macintosh, DC</author><author>Sutherland, M</author></authors></contributors><titles><title>Method for developing an optimal emergence profile using heat-polymerized provisional restorations for single-tooth implant-supported restorations</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>289</pages><volume>91</volume><number>3</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(44, 45). در رستوریشن هایی که به طور مناسبی شکل داده نشده اند دسترسی جهت رعایت بهداشت در آنها سخت بوده و بافت نرم ملتهب اطراف آنها ایجاد خواهد شد که این در نهایت سبب ایجاد مشکلات زیبایی خواهد شد. ضخامت بافت نرم می تواند بسته به میزان تحلیل استخوان و محل قرارگیری plate form ایمپلنت متفاوت باشد.
در اغلب موارد قطر ایمپلنت به طور معنی داری کمتر از عرض رستوریشن در قسمت سرویکال می باشد. جهت ایجاد emergence profile مطلوب در پروتز باید قطر از mm4 در ناحیه ی plate form به mm7 در ناحیه ی سرویکال برسد به همین دلیل جهت بازسازی زیبایی پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت استفاده از بافت لثه ای سیلیکون برای بازسازی کانتور لثه و ایجاد emergence profile مناسب توسط لابراتوار الزامیست. کانتور بافت نرم در ساخت پروتزهای متحرک متکی بر ایمپلنت هم نقش اساسی دارد. بدون در نظر گرفتن شکل بافت نرم پروتزهای نهایی از لحاظ زیبایی و بهداشت دچار مشکل خواهد شد. در پروتزهای متحرک که جهت گیر از بار متکی بر ایمپلنت استفاده می شود محل اتصال بار به اباتمنت از دیدگاه رعایت بهداشت چالش برانگیز است . در صورتیکه محل اتصال نزدیک به لثه باشد (در اباتمنت های پهن) نشستن با مشکل همراه شده و باعث التهاب مزمن می شود. برای رفع این مشکل باید اطلاعات دقیقی از وضعیت بافت نرم، زاویه و gingiva height اباتمنت به تکنسین داده شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kurtzman</Author><RecNum>777</RecNum><DisplayText>(46)</DisplayText><record><rec-number>777</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">777</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kurtzman, Gregori M</author></authors></contributors><titles><title>IMPLANTOLOGY-Implant Prosthetic Soft Tissue Model Fabrication</title></titles><dates></dates><isbn>0030-4204</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(46).

3 - مروری بر متون
در مطالعه ای که Anituaو همکارانش در اسپانیا انجام دادند بیان کردند که با خارج از مرکز قرار دادن پروتز نسبت به محور طولی ایمپلنت امکان حفظ لثه ی کراتینیزه در اطراف ایمپلنت افزایش یافته و امکان تسهیل رعایت بهداشت اطراف پروتز فراهم شده و تجمع مواد غذایی کمتر می شود و نیمی از رستوریشن دارای emergence profile مطلوب خواهد شد. ایرادی که به این مطالعه وارد است ایجاد کانتی لور یک طرفه و در نتیجه افزایش نیروهای مخرب روی ایمپلنت و ایجاد مشکلات در رعایت بهداشت در یک سمت ایمپلنت می شود. در این مطالعه استفاده از ایمپلنت با پلت فرم پهن و Concept پلت فرم سوئیچینگ به عنوان راه دیگری برای کاهش مشکل emergence profile بیان شده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Papavasiliou</Author><Year>1996</Year><RecNum>779</RecNum><DisplayText>(47)</DisplayText><record><rec-number>779</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">779</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Papavasiliou, G</author><author>Kamposiora, P</author><author>Bayne, SC</author><author>Felton, DA</author></authors></contributors><titles><title>Three-dimensional finite element analysis of stress-distribution around single tooth implants as a function of bony support, prosthesis type, and loading during function</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>633</pages><volume>76</volume><number>6</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(47).
در مطالعه ای که توسط Neale و همکارانش در 1994 انجام شد از تکنیکی استفاده شد که در آن جهت ایجاد emergence profile مطلوب اطراف ایمپلنت از رستوریشن موقتی استفاده شد که در لابراتوار روی کست های حاوی قسمت بازسازی کننده ی بافت نرم ساخته شدند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neale</Author><Year>1994</Year><RecNum>389</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>389</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">389</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Neale, D.</author><author>Chee, W.W.L.</author></authors></contributors><titles><title>Development of implant soft tissue emergence profile: a technique</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>364-368</pages><volume>71</volume><number>4</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8). در این روش می توانستند پروفایل بافت نرم را که به صورت اختصاصی ساخته می شد، قبل از ساخت رستوریشن نهایی ارزیابی کرده و در صورت نیاز تغییرات لازم را در آن بدهند. مزایای این روش شامل کنترل بافت نرم اطراف رستوریشن موقتی اختصاصی با کانتورهای مشابه دندان طبیعی است. همچنین در این روش ارزیابی توانایی رعایت بهداشت توسط بیمار، مقدور است. این روش چون به صورت غیر مستقیم است و رستوریشن موقت در لابراتوار ساخته شده Chair time کاهش می یابد.
معایب این روش شامل افزایش زمان کلی صرف شده و نیز کلاپس بافت نرم بعد از مدت کوتاهی پس از برداشتن رستوریشن موقت یا نهایی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Neale</Author><Year>1994</Year><RecNum>389</RecNum><DisplayText>(8)</DisplayText><record><rec-number>389</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">389</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Neale, D.</author><author>Chee, W.W.L.</author></authors></contributors><titles><title>Development of implant soft tissue emergence profile: a technique</title><secondary-title>The Journal of prosthetic dentistry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The Journal of prosthetic dentistry</full-title></periodical><pages>364-368</pages><volume>71</volume><number>4</number><dates><year>1994</year></dates><isbn>0022-3913</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(8).
در مطالعه ای دیگر که توسط Kourtis و همکارانش در سال 2007 انجام شد، آنها پیشنهاد کردند که استفاده از رستوریشن های موقتی می تواند یک مرحله ی مهم در بازسازی قدام ماگزیلا با ایمپلنت باشد و اجازه ی ایجاد پروفایل مطلوب بافت نرم و emergence profile مطلوب برای بیمار را فراهم می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kourtis</Author><Year>2007</Year><RecNum>780</RecNum><DisplayText>(48)</DisplayText><record><rec-number>780</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">780</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Kourtis, S</author><author>Psarri, C</author><author>Andritsakis, P</author><author>Doukoudakis, A</author></authors></contributors><titles><title>Provisional restorations for optimizing esthetics in anterior maxillary implants: a case report</title><secondary-title>Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry...[et al.]</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry...[et al.]</full-title></periodical><pages>6</pages><volume>19</volume><number>1</number><dates><year>2007</year></dates><isbn>1496-4155</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(48).
در این مطالعه دندانهای بیمار بلافاصله قبل از جایگذاری ایمپلنت ها خارج شده بودند و مشکلی که در استفاده از رستوریشن های موقت جهت ایجاد emergence profile مطلوب در این موارد وجود دارد این است که در صورتیکه دندان مدتی قبل از دست رفته باشد دیگر راهنمایی جهت ایجاد emergence profile مطلوب و مشابه دندان طبیعی وجود نخواهد داشت و emergence profile ایجاد شده در رستوریشن موقتی تخمینی خواهد بود. در حالیکه اگر متوسطی برای زاویه ی تباعد هر دندان وجود داشته باشد مشکل تخمینی بودن کمتر خواهد شد.
در مطالعه ای دیگر که توسط Shor و همکارانش در سال 2008 انجام شد آنها پیشنهاد کردند که می توان با ساخت رستوریشن های موقتی متکی بر ایمپلنت، زیبایی و فانکشن از دست رفته ی دنتیشن را بازسازی کرد و پروفایل بافت نرم را شکل دهی کرد. در این مطالعه آنها جهت حفظ emergence profile بافت نرم ایمپلنتها را به صورت Immediate بعد از extraction دندانهای سانترال قرار دادن و از Custom healing abutment برای دوره ی ترمیم استفاده کردند. در این مطالعه بعد از سپری شدن دوره ی ترمیم رستوریشن موقتی جهت حفظ emergence profile مطلوب ساخته شد. مزایای این روش استفاده از Custom healing abutment بود که سبب می شود بافت نرم پس از خارج شدن دندان کلاپس نکند . اما عیب روش انجام شده در این مطالعه وقت گیر بودن پروسه های متعددی است که باید طی شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Shor</Author><Year>2008</Year><RecNum>781</RecNum><DisplayText>(49)</DisplayText><record><rec-number>781</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">781</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Shor, A</author><author>Schuler, R</author><author>Goto, Y</author></authors></contributors><titles><title>Indirect implant-supported fixed provisional restoration in the esthetic zone: fabrication technique and treatment workflow</title><secondary-title>Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry...[et al.]</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry...[et al.]</full-title></periodical><pages>82</pages><volume>20</volume><number>2</number><dates><year>2008</year></dates><isbn>1496-4155</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(49).
Du و همکارانش emergence angle را در محل CEJ دندان های قدامی ماگزیلا اندازه گیری کردند. تعداد 148 دندان کشیده شده ماگزیلا را به صورت سه بعدی اسکن نمودند و زاویه emergence در لبیال، پالاتال، مزیال و دیستال این دندان ها اندازه گیری کردند و نشان دادند که بدون توجه به نوع دندان، این زاویه بین 30/11 و 26/15 درجه است. پیشنهادی که در پایان مقاله نویسندگان ارائه کردند این بود که روکش ها باید با زاویه 15 درجه از سطح ریشه ساخته شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Du</Author><Year>2011</Year><RecNum>395</RecNum><DisplayText>(50)</DisplayText><record><rec-number>395</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="r0xvvxf0xttw94e9pddv02r0v0ftt02v299e">395</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Du, JK</author><author>Li, HY</author><author>Wu, JH</author><author>Lee, HE</author><author>Wang, CH</author></authors></contributors><titles><title>Emergence angles of the cementoenamel junction in natural maxillary anterior teeth</title><secondary-title>Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry...[et al.]</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry...[et al.]</full-title></periodical><pages>362</pages><volume>23</volume><number>6</number><dates><year>2011</year></dates><isbn>1708-8240</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(50).

sdf266

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اينجانب صدیقه امینی دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته روان‌شناسی گرایش عمومی كه در تاريخ / / 1392 از پايان نامه خود تحت عنوان « بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی » با كسب‌ نمره 19 و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و .... ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي(هم سطح، پائين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد ازفراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و ..... از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگي: صدیقه امینی تاريخ و امضاء: اثر انگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.
230695519685000
ععاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
2. اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3. اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.
5. اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.
6. اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7. اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
8. اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
228180412601710023666452006600009. اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
سپاسگزاری:
سپاس بی حد ایزد یکتا را که به من توان بخشید تا در سایه عنایت بی مثالش گامی فراتر نهم و دانش و فضل را زیور حیات خویش سازم و به مصداق کلام مولا علی (ع)که فرمودند: «من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا» به حکم وظیفه بر خود لازم می دانم از تلاشها و همکاری های همه جانبه اساتید محترم سرکار خانم دکتر لادن هاشمی استاد راهنما و سرکار خانم دکتر میترا محمودی استاد مشاور که با متانت و بزرگواری و صبر وحوصله قابل تقدیر مرا در تهیه این پایان نامه و در راه رسیدن به اهدافم یاری رساندند، قدر دانی نمایم.
تقدیم به:
پدرم حامی همیشگی تلاشهایم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………...………………….…. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………...…………………….…. 3
1-2 بیان مسئله………………………………………………..........................……5
1-3 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………........…….8
1-4 تعاریف متغیرها…………………………...……………….........………………10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه………………………………………………………....................….....…13
2-1 مبانی نظری………………………......…………………………………..……13
2-2- عوامل مؤثر در بروز اختلالات رفتاري در دوران نوجوانی…………..........………..……24
3- 2- مفهوم سازگاري …………………………………………...……..……...……28
2-4 انواع سازگاری…………………………………………...…………...……40
2-5 مهارتهای ارتباطی……………………………………………...………...……51
2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………....……………...…56
2-7 فرضیه پژوهش…………………………………………......………………61
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه…………………........................…………………………....…………63
3-2 روش پژوهش…………………………………………..................……………63
3-3 جامعه آماري و نمونه پژوهش………………………………...……....……………63
3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………….........…………………......……………64
3-5 ابزار و روش گردآوري اطلاعات………………………………........………………64
3-6 ابزار پژوهش……………………………………………….......………………65
3-7 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….......……68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………...............………….......…………70
4-1- فرضیه اصلی پژوهش…………………….....…………………......……………70
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………….............………………75
5-2.بحث ونتیجه گیری………………………………………......…………………75
5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی……………………………….......………………78
5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79
5-2-3.شاخص روابط خانوادگی………………………………......………………….80
5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81
5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81
5-2-6.شاخص روابط اجتماعی……………………………………………...….……82
5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..…………83
5-4.پیشنهادات…………………………………………………………...........……84
5-5- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی. …………..…………..………………………84
5-6 محدودیت های پژوهش…………………........….…........………………………85
منابع
منابع فارسی ……………...............……………...................................…………87
منابع انگلیسی ……………...............……………...................................…………93
چکیده انگلیسی………...............…….......………...................................…………95

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف....................................................................................29
جدول 1-4: ميانگين، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پيش آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی...........................................................................71
جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72
3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون.............................................................................................................................72
جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاري اجتماعی.......................................................................................................................................73
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
به وسیله: صدیقه امینی
چکیده
هدف از اين تحقيق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارت های ارتباطی آموزش داده شد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاري مجدداً اجرا گرديد .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.
كلمات كليدي : مهارت هاي ارتباطي ، سازگاري ، سازگاري اجتماعي ، دختران دبیرستانی
فصل اول کلیات پژوهش2439118826715
1-1 مقدمهنوجواني به دورهاي از رشد اطلاق ميشود كه بين كودكي و بزرگسالي قرار دارد، به همين دليل نوجواني يك دوره انتقال است. اين دوره همراه با تغييرات عمده جسماني، شناختي، اخلاقي و اجتماعي است كه غالباً از حدود12-11سالگي شروع ميشود، و در بسياري از كشورهاي صنعتي جهان در سن 20 سالگي خاتمه مييابد (احدي و جمهري ،1380).
سازگاري اجتماعي در نوجوانان به عنوان مهم ترين نشانه ي سلامت روان آنان ، از مباحثي است كه در دهه هاي اخير توجه بسياري از جامعه شناسان، روان شناسان و مربيان را به خود جلب نموده است (يارمحمديان و شرفي راد،1390).
نوجوانان تحت تاثیر خانواده ،مدرسه، هم کلاسیها، همسالان و جامعه (چه مثبت و چه منفی) قرار میگیرند. تحقیقات متعددی در خصوص شیوع مشکلات رفتاری و ناسازگاری در بین نوجوانان صورت گرفته است به عنوان مثال: هالينگ و همكارانش در مطالعه خود بر روي نوجوانان آلماني گزارش نمودند كه9/11 درصد از نوجوانان به علت مشكلات رفتاري و ناسازگازی اجتماعی، نياز به خدمات بهداشت روان دارند (هالینگ و راونس،2010 به نقل از تمنایی فر، سلامی محمد آبادی، دشتبان زاده، 1390).
بيشترين نوجوانان ناسازگار و مساله دار، وابسته به خانوادههاي آسيب ديده هستند و فرزنداني كه مربوط به خانواده هاي پر كشمكش مي باشند به سبب عدم برخورداري از آرامش رواني و عدم تمركز و آشفتگي بيشتر در معرض رفتارهاي ناسازگارانه قرار دارند (بارلو،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).
سازگاري رفتار مفيد و موثر آدمي در تطبيق با محيط فيزيكي و رواني است به گونهاي که تنها با تغييرات محيطي همرنگي نكرده و به پيروي ناهشيار از آن كفايت نكند و خود نيز بتواند بر محيط تاثير گذاشته و آن را به گونهاي مناسب تغيير دهد (بارلو،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).

sdf265

در راس هر گونه برنامه مشارکتی بین المللی، ترتیبی برای حل و فصل اختلاف قرار گرفته است. در تجارت بین المللی، قاعده حقوقی بدون یک سیستم قضایی، باعث نگرانی در ارتباط با به کارگیری و تاثیرگذاری آن قاعدۀ حقوقی می شود. تنها در این صورت است که حل اختلاف می تواند به عنوان یک رکن اساسی حقوق تجارت بین الملل مد نظر گیرد. صرف نظر از اینکه چنین سازوکاری از حل و فصل اختلاف بین‌المللی چه خوانده می شود، تنزل نقش دادگاه های ملی و افزایش روش های جایگزین حل اختلاف نشان دهنده عمق و عظمت فرآیند جهانی سازی است. همراه با تمرکزدایی از ساختار روابط اقتصادی بین المللی، تنها سیستم قضایی ماندگار آن است که از طرق همکاری و تنظیم متقابل تأسیس شده باشد. در ساختار کنونی روابط اقتصادی بین المللی، تمام اشکال حل و فصل اختلاف های بین‌المللی، عمومی یا خصوصی، سرانجام بر اساس توافق طرفین بنیان گذارده می شود. برخی از این ترتیبات همچون سیستم حل اختلافات «گات» چنان رشد کرده است که شاید موثرترین و پرکاربردترین آیین حل و فصل اختلافات بین‌المللی شود. به هر حال، حتی این نوع حل و فصل اختلافات بین‌المللی بخشی از مفهوم کلی تر داوری ملی است که می تواند در اشکال و ترکیب های مختلف ظاهر می شود. داوری می تواند بین طرفین خصوصی از کشورهای مختلف، بین دولت های حاکم یا سایر تابعان حقوقی بین الملل عمومی باشد و نوع سومی از داوری مربوط است به داوری با ماهیت مرکب، یعنی بین یک دولت و اتباع دولت های دیگر.(سوناراجا،1990،ص91)
استفاده گسترده از داوری در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، آشکارا به تغییرات ماهیت روابط بین‌المللی مربوط است. سرعت تغییر حل و فصل اختلافات بین‌المللی عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر و حرکت به سمت یک سیستم قاعده مدار، داوری را به طور خاص در دل این تحولات قرار داده است. بنابراین بلوغ حقوق بین الملل در ثبات و نفوذ یک سیستم مبتنی بر قاعده حقوقی و یک مکانیسم حل و فصل اختلاف است. در حالی که این جامعه به سوی مشارکتی شده پیش می رود، نقش داوری به عنوان ماندگارترین گزینه برای حل اختلافات، محفوظ است.
2-4-مزایای روش های حل اختلاف
هدف اساسی کلیه رشته های حقوقی، تهیه و ارائه راه حل حقوقی برای اختلافاتی است که ناگزیر میان اعضای یک جامعه بروز می کند. حقوق داخلی در این خصوص موفق شده است سلسله مقرراتی را فراهم نماید که در مجموع کامل و رضایت بخش است. در حقوق بین الملل نیز مثل حقوق داخلی، هدف، تهیه یک سلسله مقرراتی است، با این تفاوت که کوچکترین خلاء در این زمینه موجب نابودی و ایجاد خطر می شود.(ضیائی بیگدلی،1386،ص501)

sdf264

2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل۱۳
2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی۱۴
2-4-3-دوره دلایل قانونی۱۶
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی۱۷
2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی۱۸
2-5-قانونی بودن تعقیب۱۹
2-5-1-قانونی بودن۲۱
2-5-2-تعقیب۲۱
2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب۲۱
2-5-4-متناسب بودن تعقیب۲۲
2-5-4-1-سیر تاریخی۲۳
2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب۲۳
2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب۲۴
فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶
3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری۲۶
3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری۲۷
3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده۲۷
3-2-2-از جهت هدف مورد استناد۲۸
3-2-3-از جهت کمیت۲۹
3-2-4-از جهت زمان تهیه۳۰
3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه۳۱
3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی۳۱
3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله۳۱
3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران۳۲
3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران۳۴
3-7-1-تعریف اقرار۳۵
3-7-1-1-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری۳۵
3-7-2-شهادت۳۸
3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم۴۰
3-7-2-3-انواع شهادت۴۱
3-7-2-3-1-شهادت اصلی۴۱
3-7-2-3-2-شهادت سماعی۴۲
3-7-2-3-3-شهادت تسامعی۴۲
3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری۴۲
3-7-2-5-مسئله شهادت زنان۴۵
3-7-3-سوگند۴۹
3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه۴۹
3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده۵۲
3-7-3-3-ضمان عاقله۵۳
3-7-3-4-جرایم علیه امنیت ملی۵۵
3-7-4-علم قاضی۶۱
3-7-4-1-بررسی نوآوری های قانون جدید۶۵
فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی۷۰
4-1-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی۷۰
4-2-شناسایی مجرمین۷۰
4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای۷۱
4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف۷۳
4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران۷۶
4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹
4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند۷۹
4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس۸۰
4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی۹۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات۹۵
1-5--نتیجه گیری۹۵
2-5- پیشنهادات۹۵
فهرست منابع و مآخذ۹۸
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی:
ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

فصل اول:
روش‌شناسی پژوهش
1-1-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.
1-2-سوالات تحقیق
1-چه نقدهایی را می توان بر نظام ادله اثبات دعوی در حقوق ایران وارد ساخت؟
2-در کل ادله اثبات دعوی در ایران از استانداردهای مطلوب برخوردار است؟
1-3-فرضیه های تحقیق
1-عدم مطابقت با نیازهای روز مهمترین مشکل نظام ادله اثبات در حقوق کیفری ایران است.
2-در مجموع می توان به نظام ادله اثبات کیفری در ایران نمره قابل قبولی داد.
1-4-سوابق تحقیق
درخصوص موضوع پیش رو تا به حال تحقیق مستقلی در قالب،کتاب،مقاله،پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ایران انجام نشده است.در واقع امر موضوع به دلیل خاص بودن کمتر مورد نظر نویسنده و پژوهشگری واقع شده است.البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخی از نوشته ها وجود دارد که برای نمونه می توان به آثار زیر اشاره داشت:
1-گاستون استفانی و دیگران،آیین دارسی کیفری،ترجمه حسن دادبان،نشر دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ اول،1377
2-شاملو احمدی،محمد حسین،دادسرا و تحقیقات مقدماتی،نشر دادیار،چاپ اول،1383
3-آشوری،محمد،عدالت کیفری،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،مقاله سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن
در مجموع آثار یاد شده به طور خیلی مجمل و مبهم به توضیح و تفسیر طرح موضوع و معایب و مزایای آن پرداخته اند.بنابراین می توان گفت به غیر از طرح کلی موضوع مبحث خاصی در خصوص آن وجود ندارد.از این رو می توان گفت موضوع تحقیق به لحاظ محتوایی کاملا جدید و نو می باشد.از آنجایی که کمتر مقاله و نوشته ای در این زمینه موجود است،شیوه کار به صورت تحلیلی و توصیفی است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.
1-5-روش تحقیق
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است. در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد.
1-6-ضرورت انجام تحقیق
به دلیل آنکه تا به حال تحقیق مستقلی در مورد نقد و ارزیابی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران انجام نشده است به نظر می رسد انجام این پژوهش در فقد مبانی موجود و منابع قابل دسترس ضروری باشد. همچنین این اثر به توسعه مفهومی موضوع از حیث توسعه ادبیات راجع به بحث یاری رسانیده است که از این جهت نیز انجام تحقیق را ضروری می سازد.

فصل دوم:
کلیات و مفاهیم
2-1-مفهوم شناسی نقد
در ابتدای ورود به بحث ضروری و به جاست که تا حدودی با مفاهیم و اصطلاحات و واژه های مربوطه آشنا شده و پس از آن وارد مباحث اصلی پایان نامه شویم. این کار در هر تحقیق و اثر علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و خواننده را در فهم و درک اثر یاری می رساند.از این رو ابتدا به تعریف و شناخت واژه نقد می پردازیم.
نقد در لغت به معنای «بهین چیزی را برگزیدن» و نظر کردن در دراهم است تا سره را از ناسره بازشناسند.(زرین کوب، 1378:ص22)تمیز خوب و بد و آشکار کردن محاسن و معایب سخن و... از دیگر معانی واژه نقد می باشند. (معین، 1379: ص4756)اما نقد کردن به طور کلی عبارت از انتقاد و تشخیص خوبی و بدی یک اثر علمی یا ادبی است که توسط محقق آن علم صورت می گیرد.(معین، 1379: ص4776)غرض از انتقاد نیز کشف مفروضات مستتر و بر ملا کردن بطلان دعاوی حجیت آن مفروضات و همچنین به طور ساده پیدا کردن و شناسایی اغلاط و اشتباهات است.نقد و انتقاد موجب پویایی جوامع بشری و در واقع موتور حرکت جوامع است.بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند نقد قضاوتی منفی است اما باید دانست که واقعیت آن است که نقد به معنای واررسی و کنکاش در واقعیات امری و توجه به سویه های منفی و مثبت آن می باشد،هر چند که در نقد تاکید بیشتر بر روی کاستی و نواقص کار بوده و از جنبه های مثبت به سرعت خواهیم گذشت،چرا که هدف بهبود و ارتقاء کاستی ها و نواقض یک اثر یا رویه می باشد.
به طور کلی برای نقد اصولی را برشمرده اند که رعایت کردن آن منجر به بهبودی اثر و منصفانه و واقعی بودن نقد منجر خواهد شد:
نقد باید به بهبود امور کمک کند.در واقع هم از جنبه های علمی و آکادمیک و هم از جنبه کاربردی نقد باید معطوف به بهبود امور باشد.
نقد باید منصفانه و از سر خیر خواهی باشد.جهت گیریهای فردی و گروهی و طرفداری از عقاید یک سونگر و بسته با پیش زمینه های ذهنی مشخص که به آراء و عقاید و نظریات دیگر افراد و گروه‌ها بی اعتناست به هیچ عنوان مفید فایده نخواهد بود.در عین حال که می توان به همه عقاید احترام گذاشت،احترام به هر نوع عقیده ای نمی تواند قابل دفاع باشد. (آرشه، 1386:ص23)
2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا
الف ـ تعریف لغوی ادله ؛ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده می شود (ابن منظور، 1417:ص249)همچنین دلیل را به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده معنی نموده اند. (دهخدا، 1341:ص191)در فرهنگ کامل فارسی، آن را بر معنای گواه ، راهنما ، نشان، .... و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می رود ، آمده است. (انصاف پور، 1373:ص445)
ب ـ تعریف اصطلاحی ادله؛ درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد ؛ کارشناسان این فن ، هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده اند و برخی تعاریف دیگران را نیز به بوته نقد گرفته اند . بنابراین مهمترین تعاریف ارائه شده را در ذیل بیان می داریم:
1ـ آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند، در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می‌شود. (صدرزاده افشار، 1376:ص3)
2ـ راهنمای اندیشه را باید دلیل نامید؛ خواه در این راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود. (جعفری لنگرودی، 1369: ص312)
3ـ دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود. قوانین که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند دلیل نامیده می شود. (جعفری لنگرودی، 1370: ص309)
4ـ ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند. (حسینی نژاد، 1374:ص7)
قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده 356 مقرر نموده است: « دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوی به آن استفاده می نمایند.»
اندکی دقت، نشان می دهد که هیچ یک از تعریف های فوق ، تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خاصی تاکید شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دارسی به عنوان عنصر مقدم دلیل ، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا تکیه کرده، و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوا ممکن است توسط کسی که اصلاً دعوایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. مثلاً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی که مرتکب شده است اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند، زیرا قاضی در موارد زیادی ، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصی بر معضل خصومت می پردازد و حتی در سیستم اقناع وجدان قاضی نیز استثنائاً چنین مواردی وجود دارد.
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی نیانجامد؛ مثلاً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی شهادت داده اند، توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اینجا دو شاهد را می توان رسماً بینه به حساب آورد، در حالی که ادعایی به اثبات نرسیده است.
قانون آئین دادرسی مدنی نیز به صراحت دلیل را مقید به امری می کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار گیرد. چنانچه اشاره شد در مواردی از ادله استفاده می شود بدون آنکه طرف دعوایی در کار باشد (امور حسبی) و یا بدون آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا قرار گرفته باشد. مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین دعوی ، می تواند آن را مستند حل دعوی و اصدار حکم قرار دهد.
البته مقوله های اجتماعی و آنچه بدان ارتباط می‌یابد، بر خلاف عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق، و ... اصولاً از چنین خاصیتی برخوردار می باشد و نمی توان برای آنها تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. به نظر نگارنده بهترین تعریف در چنین مقوله هایی ، تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین ویژگی های آن مقوله باشد. بنابراین می توان تعریف ذیل را ارائه نمود:
دلیل، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود و ممکن است موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود.
2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری
2-3-1-دادرسی کیفری
موضوع دادرسی کیفری تنظیم محاکمه جزایی است.در درجه اول دادرسی کیفری تشکیلات و صلاحیت دادگاه های مختلفی را که وظیفه شان قطع و فصل محاکمات کیفری است را تعیین می کند.دادرسی کیفری،قواعدی را مقرر می دارد که باید رعایت شوند و ترتیبی را معین می کند که باید برای جستجو،تایید و تعقیب جرایم برای پیدا کردن و قضاوت مجرم در جلسه دادرسی اجرا شوند.بالاخره دادرسی کیفری قدرت و آثار احکام جزایی و راه های تجدید نظر علیه این قضاوت را تعیین می کند. (استفانی، 1377:ص1)
2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری
دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب جرم تلقی می شود اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد،باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود.برای دفاع موثر جامعه،پیش بینی و مجازات نسبتاً شدید جرایم از طرق قانونگذاری کافی نیست .علاوه بر این مجموعه جزایی باید مقرراتی تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید .مصلحت جامعه مقتضی مجازات سریع و قطعی جرایم است.دادرسی کیفری با تشکیل دادگاه های جزایی باید مقرراتی را تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی جرایم را به دنبال داشته باشد.در این راستا باید دقیقاً هدف سرعت و قطعیت را تعقیب کند و اگر همیشه در سرعت موفق نمی شود، اقلاً قطعیت مجازات را تأمین کند.ولی در این راستا مصلحت فرد را نباید فدای مصلحت جامعه کرد.اگر عدالت ایجاب می کند که مقصر جرم همیشه مجازات شود،عدالت به همان اندازه لازم می داند که شخص تحت تعقیب تمام امکانات دفاع از خود را داشته باشد و هرگز بدون احراز مجرمیت و مسئولیت قطعی وی در برابر قضات،از آزادی محروم و مجازات نشود .دادرسی کیفری باید از جامعه دفاع کند،از آزادیهای فردی و جمعی و حقوق دفاع نیز که بدون آنها عدالت حقیقی کیفری ممکن نیست باید دفاع نماید.(استفانی، 1377:ص2)
از طرف دیگر قواعد آیین دادرسی کیفری در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش ارزنده ای به عهده دارد.هر چه قواعد و مقررات آن با احتیاجات جامعه متناسب تر وضع گردد به همان نسبت به رد حفظ و صیانت از جامعه از گزند تبهکاران موثر تر و عملی تر خواهد بود.تحقیقات جدید در جرم شناسی نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در رابطه با بزهکاری بیشتر معلول نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است.(آخوندی، 1379:ص44)
2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری
برای تأمین یک عدالت کیفری خوب،دادرسی کیفری مانند دادرسی مدنی،قاعده دو درجه ای بودن دادگاه ها ،یعنی امکان رسیدگی متوالی به ماهیت یک قضیه از طرف دو دادگاه با درجات مختلف را قبول کرده است.در امور کیفری قاعده دو درجه بودن رسیدگی شامل تحقیقات مقدماتی و دادگاه های مرجع رای است.(استفانی، 1377:ص22)
2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری
سوال اصلی آن است که اصولا در دادرسی های کیفری آیا تعدد قاضی لازم است یا خیر؟ هر دو نظر طرفدارانی دارد اما مدافعان تعدد دادرس بیشتر اند.دسته اخیر معتقدند که در صورت تعدد دادرس عدالت روشن تر خواهد شد .مشورت و بحث و گفتگو میان دادرسان موجب ارزش دلایل استنادی طرفین دعوی می شود و هر دادرس از افکار همکاران خود بهره مند می شود.از سوی دیگر در روش تعدد دادرس بی طرفی کامل عدالت تضمین می شود،به کمک این روش بی طرفی هر دادرس تحت نظارت و کنترل دیگر همکاران خود تأمین و تضمین می شود.سرانجام آخرین دلیل،روش تعدد دادرس است که آن را تضمین کننده استقلال کامل عدالت می دانند. هنگامی که هیأتی از دادرسان به نام دادگاه تصمیمی می گیرند،ناشناخته بودن دادرس و وجود دادرسان متعدد موجب می‏شود که یک دادرس به تنهایی مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشده و به‏ویژه باتوجه به اینکه در قلمرودادرسی های کیفری دلایل‏ هم برشمرده نشده است و دادرس اجباری به پذیرش دلایل خاص و معین ندارد و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند است، مشاوره با همکاران دیگر به او در تصمیم‏گیری بینش می‏بخشد و راه درست را نشان می‏دهد. بدین ترتیب،اختیار فوق العاده دادرس در تصمیم‏گیری و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضائی فراوانی‏ دارد و تعدد دادرسان این‏قدرت را تعدیل کرده و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را(که‏ موجب نقض بی‏طرفی است)می‏گیرد.زیرا،اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر دادرس واحد معمولاً آسان‏تر از اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر هیأتی از دادرسان است‏. تعدد دادرس افزون بر اینکه موجب دقت در رسیدگی شده و میزان خطای قضائی‏ را پایین می‏آورد،احتمال نقض بی‏طرفی از سوی دادرس رسیدگی‏کننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هریک را به شکل ابزاری برای کنترل قضائی دیگری در می‏آورد. حتی دخالت وکیل دادگستری در پرونده یا قوت دلایل هریک از طرف‏ها زمینه نقض‏ بی‏طرفی دادرس را تا اندازه بسیاری منتفی می‏کند. (آخوندی، 1368،ص48)
2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی
2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل
این دوره از مختصات جوامع قبیله‌ای و فئودالی است و از نظر تاریخی با دوره اعمال مجازاتهای بی‌رویه و دوره انتقام شخصی، هم زمان می باشد. در این دوره نوعاً قانون حاکم عرف جامعه است و شخص فئودال یا رییس قبیله، معیار همه چیز است؛ یعنی او خود هم قاضی است و هم مظهر قانون دلیل اثبات جرم نیز چیزی جز تشخیص او نمی تواند باشد.
حجتی کرمانی در مورد تاریخ قضاوت در هندوستان می نویسد:
«اما در دوران شاهان هند، قانون آمیزه ای بود از فرمان‌های شاه، سنت‌های جامعه و مقررات فرقه ای و در چنین زمینه ای رییس دهکده، رییس فرقه، دادگاه صنفی، حاکم شهرستان، وزیر پادشاه و یا خود پادشاه بر مسند قضاوت نشسته، فصل خصومت و داوری می کردند و به بزهکاران و مجرمان کیفر می دادند.»
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی می نویسد:
«منظور از داوری، قطع منازعات می باشد و این کار، سوابق بسیار قدیمی دارد و در روزگار پیشین، ریش سفیدان و عقلای قوم داور بودند و عربهای زمان جاهلیت نیز چنان رفتار می کردند و داوریهای خود را به سران قوم و پیرمردان قبیله ارجاع می دادند.»
چنانچه مشخص است نحوه دادرسی و اثبات دعوی در جامعه قبیله ای دوران قبل از اسلام عربستان و نظام فئودالی هند، شباهت زیادی به هم دارد. در هر دو سرزمین در مقطع مشابه اجتماعی تاریخی، مرجع حل منازعات و فصل دعاوی و اعمال مجازاتها، سران قبایل و فئودال منطقه می باشد. در چنین جوامعی، گاه تشخیص مجرم بودن متهم یا اثبات ادعا، به نظر ذی نفع می باشد؛ به خصوص در مواردی که جرم علیه منافع و حیثیت خود رئیس، و وابستگان او انجام شده باشد.
2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی
در دوره باستان ، ارزش و اعتبار دلیل به نظر روسای قبایل بستگی داشت. اماره برائت شناخته نشده بود.(زارعی، 1376:ص29)متهم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد. (واحدی نواب، 1380:ص168)همانطور که می دانیم بی گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل می باشد و به تنهایی قابل اثبات نیست. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق می باشد. در دوران باستان برای اثبات بی گناهی ، راهی نمی شناختند جز اینکه متهّم را وادار نمایند به آزمایش های خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسّل شود. ریختن سرب گداخته بر روی بدن متهّم ، یا مجبور کردن او به راه رفتن میان شعله های آتش ، شنا در رودخانه با دستان بسته امور متداولی بود. آنان انتظار داشتند تا اینگونه آزمایش ها، بزهکاری یا بی گناهی متهم را آشکار کند؛ بدین گونه که اگر متهم بی گناه باشد جان سالم به در می برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در اینصورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. در کتب و مستندات تاریخی نمونه های فراوانی از انجام آزمایش های مذکور برای صحت و سقم بی گناهی متهمان نقل شده است.(هدایتی، 1333:ص60)
در دوره مذهبی، احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن متهم به وسیله روسای ادیان مشخّص می گشت و مجازات آنان نیز از طرف آنان تعیین می گردید.(آخوندی، 1379:ص62)
2-4-3-دوره دلایل قانونی
قرنها طول کشید تا جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت توحش گامی فرا پیش نهاده و سیستم های قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج، بعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انسانی تر و عادلانه تری قرار گرفت. دوره دلایل قانونی، در واقع یکی از دوره های تکامل یافته نظام قضایی در تاریخ جوامع بشری می باشد. این سیستم مربوط به دوره ای از تاریخ است که جوامع بشری از نظام قضایی انسجام یافته ای برخوردار شد و قضات معینی از طرف نظام حاکم به امر قضا اشتغال یافتند. در چنین سیستمی، قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان، قواعد مشخص و تعریف شده ای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر می کند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد به وظیفه دادرسی بپردازند. بنابراین، در سیستم دلایل قانونی، نه تنها قضات، بلکه افراد تحصیل کرده، آموزش دیده و با تجربه ای هستند که در اجرای عمل دادرسی نیز آزادی مطلق ندارند و ناگزیر در چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده است عمل می کنند. این سیستم هنوز هم طرفداران زیادی دارد و در بعضی کشورها به طور خالص یا مختلط اجرا می شود.
2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی
سیستمی که تحت عنوان اقناع وجدان قاضی یا دلایل معنوی مطرح است، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قرار دادن وجدان او در کشف حقیقت می باشد. در این سیستم بر خلاف سیستم ادله قانونی، قانونگذار از پیش ادله اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند. گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود، ولی قاضی مجبور نیست کاملاً از آن پیروی کند.
در نظر حقوقدانان اروپایی، قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیات منصفه، چاره افراط کاریهای گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضاییه و قوه مقننه با قبول نظام دلایل معنوی ممکن است. نظام مزبور، قاضی را در تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد و علاوه بر این قاضی می تواند برای رسیدن به علم و یقین در قضیه مورد نظر، به هر نوع دلیل متوسل شود و چون برای اصدار حکم متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آنهاست و یا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد.
بنابراین از نظر تاریخی این سیستم بعد از سیستم دلایل قانونی است. وقتی نظام های قضایی در استفاده از سیستم ادله قانونی، راه افراط پیمودند و به عنوان مثال برای گرفتن اقرار به شکنجه های وحشتناک توسل جسته می شد و یا برای اثبات جرم، شهود به روشهای متقلبانه مورد استفاده قرار می گرفتند، کارشناسان امور قضایی نسخه دلایل معنوی را با تکیه بر وجدان قاضی تجویز کردند و امروزه هم اکثر کشورها از همین سیستم بهره می جویند.

sdf221

2-9-اعتیاد اینترنتی..................................................................................................................................................................25
2-10-اینترنت وخانواده...........................................................................................................................................................26
2-11-اینترنت ورشد اجتماعی وانگیزه تحصیلی.......................................................................................................................28
2-12-اینترنت وجامعه پذیری...................................................................................................................................................29
2-13-عوامل جامعه پذیری افراد...............................................................................................................................................31
2-14-ضریب نفوذ پیام های اینترنتی در ایران............................................................................................................................40
2-15-استفاده از اینترنت،افسردگی وانزوای اجتماعی نوجوانان..................................................................................................41
2-16-ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان...................................................................................................42
2-17-تاثیر رایانه بر کیفیت یادگیری دانش آموزان....................................................................................................................43
2-18-تجهیز نوجوانان در برابر اینترنت.....................................................................................................................................46
2-19-پیشینه پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش...............................................................................................48
2-20-پیشینه خارجی پژوهش..................................................................................................................................................49
2-21-پیشینه داخلی پژوهش....................................................................................................................................................60
فصل سوم روش پژوهش...........................................................................................................................................................68
3-1-روش پژوهش.................................................................................................................................................................68
3-2-جامعه آماری...................................................................................................................................................................70
3-3-نمونه وروش نمونه گیری.................................................................................................................................................71
3-4-ابزار پژوهش...................................................................................................................................................................71
3-5-روش اجرای پژوهش.......................................................................................................................................................72
فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات.........................................................................................................................................74
4-1-مقدمه.............................................................................................................................................................................75
4-2-آمار توصیفی...................................................................................................................................................................75
4-3-یافته های استنباطی...........................................................................................................................................................96
فصل پنجم بحث ونتیجه گیری................................................................................................................................................101
5-1-مقدمه...........................................................................................................................................................................102
5-2-نتایج بدست آمده از آمار استنباطی.................................................................................................................................102
5-3-نتیجه گیری...................................................................................................................................................................105
5-4-محدودیت ها................................................................................................................................................................106
5-5-منابع.............................................................................................................................................................................107
5-6-ضمایم..........................................................................................................................................................................112
فصل اول
کلیات پژوهش
1.1.مقدمه
دراواخردهه 1960میلادی محققان در وزارت دفاع آمریکا پروژه پژوهشی پیشرفته ای درزمینه اتصال رایانه هاازطریق خطوط تلفن آغاز کردند .دراین سیستم که به شبکه آرپانتمعروف شد،چندین کاربر رایانه می توانستنددر یک خط ارتباطی داده ها واطلاعات خود رابه اشتراک بگذارندوپژوهشگران قادر بودند با یکدیگر به نامه نگاری ازطریق پست الکترونیک بپردازند.با ادامه این پیشرفت ها سرانجام درسال 1980آرپانت جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد.در واقع اینترنت شکل تکامل یافته آرپانت است(شیرکوند وهدایتی آذر،1392:129).
آنچه در شبکه اینترنت وجوددارد،رابطه متقابل وبسیار پیچیده شبکه هاست؛این شبکه ها هنگامی که شبکه های دیگری مانندthe worldوcompuserverدرادامه انتقال دادها به عنوان آزاد راهها وپل های اطلاعاتی به اینترنت پیوستند.ازطریق این آزادراهها داده ها در سراسرعالم از طریق بسیاری از شبکه ها ازجمله اینترنت به تمام عالم منتقل شد(فتاحی،24:1378).
به هرحال آنچه اینترنت را به عنوان پیوند تعداد بی شماری از شبکه ها ی کوچک وبزرگ که حاوی اطلاعات گوناگون ومتنوع می باشد،مهم وبا ارزش کرده است،ویژگی های کار کردی اینترنت است.این ابزار رسانه ای در ابعاد وسیعی می توانددر قالب های مختلف ودر حال رشدی از جمله سرویس های خبر رسانی،وبلاگ ها،تالارهای گفتگو،اجتماعات مجازی،،اتاق های گپ،سرویس های بازی ،سایت ها وبلاگ های پورنوگرافیک درخدمت اهداف متنوع باشد(کوثری2و3:1387).
درادامه پیشرفت های سریع بشر در همه زمینه های دانش، گوشیهای موبایل نیز از طریق ویژگی ها ی خاص ومنحصر به فردخوددر قالب انتقال سریع اطلاعات،دنیای مهم وجدیدی را به روی انسانها گشود.این امربه وسیله گوشیهای نسل جدیدهوشمند،واز طریق پیوند با اینترنت، بسیاری از ملاحظات اخلاقی وسیاسی را کنار زده واطلاعات متنوعی را به صورت انلاین در اختیار انسان قرار داد.درواقع اصطلاح وایبر یک نرم افزارمالکیتی چندسکویی پیام رسان فوری صدا روی پروتکل اینترنت است که برای تلفن های هوشمند توسط شرکت وایبر ارایه شده است. این فنا وری می تواند تلفن های سیمی خانگی را کنار زده ودر هرزمان و مکانی کاربران سراسر دنیا را از تبادل انواع اطلاعات ،از جمله تصاویر ویدیووپیام های رسانه ای بهره مند سازد.این همان نکته مهمی است که پژوهش فوق در پی بررسی آن است؛درباره این فناوری موضوع زمانی پیچیده می شود که بدانیم فضای رسانه ای اینترنت ووایبربدون هیچ مانعی می تواند بر کوچک وبزرگ انسانها اثر گذاشته وبه عمق زوایای زندگی آنها نفوذ کرده وآنها را به چا لش فرا خواند؛درادامه باید دانست ،این قضیه زمانی حادترمی شود که فنا آوریهای فوق با تاثیری که برفرهنگ های متنوع در جوامع مختلف می گذارند،قادرند دولت ها ی مقصد را به نفع فرهنگ هاوحکومت های صادر کننده این تکنولوژی دچار درد سر سازند.
2.1.بیان مسأله
مسأله مهم وحقیقت عیان درباره اینترنت ووابستگان رسانه ای آن از جمله وایبر این است که لازمه زندگی انسان مدرن هستندوبه هیچ عنوان نمی توان آنها را از زندگی امروزی کنارگذاشت وازخدمات جهانی وعلمی آنها صرفنظرکرد.زیرا پیوند واتصال به اینترنت به طور کلی به معنای برقرار کردن پیوند با جریان پویا وبالنده علم جهان است.ازسوی دیگر بستری که اینترنت برای تبادل اطلاعات فراهم کرده وآنرا به طورمساوی در اختیارافراد بشری قرار داده ،خود در احاطه اطلاعات ویافته های خامی است،که بیشترین آن هنوزبه مرحله دانش وعلم نرسیده ، واستفاده از آنها نیازمندسواد رسانه ای است؛بدون تردیداگر کاربران بدون آمادگی و آشنایی کافی با فضا های مجازی وارد این رسانه ها وشبکه های اجتماعی مرتبط با آنها شوند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛زیرا یک فرد متصل به اینترنت تنها نظاره گراینترنت نمی باشد.بلکه خود جزیی از جریان سیال اینترنت خواهدشد،وذهن وروان وشخصیت وهستی اوبه عنوان یک کالا در دسترس مبادله قرار می گیرد.بنابراین سوادرسانه ای مهمترین اصطلاحی است که هر کسی باید قبل از ورود به فضا های مجازی ورسانه ای به آن مسلح باشد.سوادرسانه ای درمفهوم گسترده آن می تواند راهکاری منطقی وعاقلانه وهوشیارانه در اختیار یک شخص برای استفاده از اینترنت ووایبر قرار دهد تا بدون اتلاف وقت،از خطر آسیب های اجتماعی وفرهنگی درامان مانده واستفاده لازم وعلمی نیز از طریق رسا نه های فوق ببرد.
نفس این پژوهش ومهمترین مسأله آن روی این موضوع متمرکزاست که راهکاری جدی وویژه برای مقابله با بعضی از اثرات مخرب وخطر ناک رسانه های فوق،در فضا های مجازی ودر قالب شبکه های اجتماعی یافته ودر تدوین وتفسیرراهکاری مناسب وعلمی با استفاده از تکنیک های علمی برای جلوگیری ازهرگونه آسیب های اجتماعی وهویتی بر جامعه آماری ماننددانش آموزان مقطع متوسطه در حوزه محلی مانند شهرستان سرپل ذهاب جلوگیری نماید.
پرسش هایی که در قبال مسأله اینترنت ووایبردر ارتباط با پژوهش فوق، به عنوان پیش زمینه ورود به این بحث مورد دقت قرار گیرد،می تواند از این قرار باشد؛آیا گزارش علمی که از این پژوهش به دست می آید،می تواند تعمیمی باشدبرای دیگر نقاط با شرایطی مشابه با این خصوصیات مکانی واجتماعی؟اگرتاثیرمثبت استفاده از اینترنت ووایبر در این گزارش به اثبات برسد،چگونه می توان این تاثیر مثبت را نگهداری وحفظ کرد؟واگر تاثیر منفی مورد فوق به اثبات برسد،به چه طریقی آن را مهار واصلاح نماییم؟
3.1.ضرورت واهمیت انجام پژوهش:
به طورکلی ضرورت واهمیت این پژوهش از این نظراست که با استفاده از نتایج آن می توان ،دولت ،قا نون گذاران ومسولین محلی را درکنترل ونظارت صحیح بر فضا های مجازی در جهت حفظ هویت ملی ومذهبی دانش آموزان مقطع متوسطه درمکانی ویژه مانند سرپل ذهاب یاری رساند.همچنین در صورت اثبات تعاریف به نتیجه رسیده این پژوهش،نتایج آن می تواند تعمیمی باشد برای دیگر نقات با همین صفات فرهنگی وفکری مشابه .
4.1.اهداف پژوهش:
الف.اهداف کلی:بررسی ابعاد رسانه ای فضای وایبرواینترنت واثرات آن بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب.
ب.اهداف جزیی:آگاهی ازمیزان دسترسی واستفاده دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب ازفضای اینترنت ووایبروشناخت میزان سواد رسانه ای آنها در تعامل با این رسانه ها.همچنین وقوف به تاثیرمثبت ومنفی دراستفاده از فضا های مجازی که توسط اینترنت ووایبر در دسترس این دانش آموزان قرار می گیردوارایه راهکارهایی جهت استفاده درست وخلاقانه ازاین فناوری ها بدون ممنوعیت کامل آنها ،درجهت پیشرفت فکری وفرهنگی با حفظ هویت اسلامی وملی .
5.1.سؤالات پژوهش:
1.5.1.استفاده از فضای رسانه ای وایبرواینترنت تا چه حدمی توانددر پیشرفت فکری وتحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب مؤثرومفیدباشد؟
2.5.1.نقش آموزش دانش آموزان وارتقاء سواد رسانه ای آنها در استفاده از فضا های مجازی وشبکه های اجتماعی چه تاثیری براستفاده بهینه ومثبت دانش آموزان از این رسا نه ها دارد؟
3.5.1.چه ارتباطی می توان میان استفاده از اینترنت ووایبرو توسط دانش آموزان مقطع متوسطه ونقش والدینشان در افت وپیشرفت تحصیلی فرزندانشان یافت؟
4.5.1.فیلترینگ کامل فضا های رسانه ای اینترنت وشبکه های اجتماعی در محیط مدرسه تا چه حد می تواند بر سلامت روحی وروانی دانش آموزان مقطع متوسطه موثرباشد؟
6.فرضیه های پژوهش:
1.6.1.بین استفاده بهینه ومطلوب از فضای رسانه ای وایبر واینترنت با پیشرفت فکری ،فرهنگی وتحصیلی دانش اموزان مقطع متوسطه ارتباط معنا داری وجود دارد.
2.6.1.بین کیفیت وتنوع برنامه های سرگرم کننده وعلمی که از طریق رسا نه های وایبرواینترنت به اشتراک گذاشته می شود،با حس کنجکاوی وجستجوگردانش آموزان مقطع متوسطه ارتباط مستقیمی وجود دارد.
3.6.1.ممنوعیت کامل استفاده ازرسانه های وایبر واینترنت به تحریک شدیددانش آموزان برای استفاده ازتمام برنامه های این رسانه ها می انجامد.
4.6.1.آموزش درست ،نظارت وکنترل غیر مستقیم مسؤلین فرهنگی وآموزشی در استفاده ازوایبر واینترنت می تواند بهتر ازنظارت مستقیم وپلیسی با شد.
5.6.1.اگر نظارت بر رسانه های فوق به قصد استفاده درست ازآنها از خانوادها شروع شود به موفقیت نزدیک تر است.
6.6.1.تشویق دانش آموزان مقطع متوسطه در استفاده از وایبر واینترنت برای انجام پژوهش های دانش آموزی می تواند راهی درست وصحیح در استفاده از لایه های مثبت این رسانه ها باشد.
1-7.تعریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم پژوهش:
1.7.1.متغیر:متغییرشامل هرصفت ،ویژگی یا عنصر کمی وکیفی است که در یک پژوهش تغییر پذیروسنجش پذیرباشدوبه انواعی از جمله متغییر های مستقل ،وابسته وتعدیل کننده تقسیم می شود(ساروخانی،126:1375).
2.7.1.متغیرمستقل:متغیری است که تغیردر متغیر وابسته را توضیح می دهد؛به بیانی متغیرمستقل متغیرروشنگراست؛عاملی تعیین کننده واثرگذار است که نقش علت را دارد(ایران نژاد،پاریزی48:1378).
3.7.1.متغیروابسته:متغیری است که محقق می کوشدآن را تشریح کند؛متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل،نقطه کانونی پژوهش به حساب امده وهمواره مفرد است(همان:48).
4.7.1.تعریف عملیاتی:به مجموعه اقداماتی گفته می شودکه برای سنجش متغیر ها صورت می گیرد(ملایی توانی،78:1378).
5.7.1.اینترنت:به مجموعه ای از رایانه های متصل بهم در سراسردنیا وشبکه ای که این رایانه ها را بهم متصل ساخته،ومتدهای انتقال اطلاعات بر روی این شبکه ها اطلاق می گردد(شیرکوندوهدایتی آذر،128:1392).
6.7.1.وایبر:یکی ازنرم افزارهای رایگان ارتباطی مبتنی براینترنت است که به سادگی بر روی گوشیهای همراه پیشرفته نصب می شودومیلیون ها کاربر در سراسر جهان از فنا وری های پیام رسان آن استفاده می کنند.(www.viber.com).
7.7.1.سوادرسانه ای:مهارت در دسترسی واستفاده از رسانه ها،تحلیل وارزیابی آنها،تولید وارتباط با پیام های رسانه ای در قالب تفکر انتقادی،بر اساس پیشرفت جنبه های شخصی وتواناییهای خود آگاهی به هدف حل مشکلات را سواد رسانه ای می گویند.(Oxstrand,2009:18)
8.7.1.فضای مجازی: فضایی که از طریق انبوه شبکه های ارتباطی الکترونیک مثل اینترنت خلق شده وقادراست ارتباط گران رایانه رادر هر تعدادودر هرموقعیت جغرافیایی پوشش دهد. وبه هرچیزمرتبط با رایانه،اطلاعات واینترنت وفرهنگ راهبران اینترنت گفته می شود.
8.متغیرهای پژوهش:
الف.متغیرمستقل:اینترنت ووایبر
ب.متغیروابسته:دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه
شناخت واقعی و عملی نیازهای نسل جوان امروز مستلزم بررسی ابعاد مختلف عوامل تاثیر گذار و اثر پذیری از فناور ی نوین ارتباطی است. متاسفانه بخش عمده ای از مدیران و مسوولان و برنامه ریزان و تصمیم سازان ما یا نمی خواهند و یا نمی توانند به شناخت این فناوری بپردازند؛ اینترنت ورایانه نه تنها میزان و سطح اطلاعات نسل جوان را افزایش داده بلکه بر تمایلات و گرایشات او نیز تاثیر گذاراست.
آنچه دررابطه با نسل جوان در تعامل با اینترنت وخواص مثبت آن می توان گفت، خصوصیت آزادی انتشار اطلاعات ازطریق اینترنت است و این در تناقض با سیاست محدود سازی قرار دارد. اینترنت ضد سانسور است ، مروج دمکراسی است ،و با خود الگوی نوین زندگی مدرن را به ارمغان می آورد ؛کاربر اینترنت هم دارای سطح تحصیلی بالاتری نسبت به سایر همسالان خود است وهم بر اثر استفاده از این رسانه به سطح بالاتری از دانش و اطلاعات ارتقا می یابد؛ اینترنت حتی منجر به ایجاد یک طبقه نخبه در جامعه شده که با جهان خارج به خوبی آشنایی دارد؛ نه می شود به این نخبگان دروغ گفت نه می توان به آنها عقیده ای را تحمیل کرد.قدرت اینترنت ووسعت ابعادرسانه ای آن به حدی است که براحتی می تواند عملکرد برخی رسانه های داخلی نظیر مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و حتی خبرگزاریها را تحت تاثیر قرار داده وبه حاشیه براند.
جوان امروز تنها بافشار دادن چند دکمه و کلید می تواند مستقیما با وقایع آنسوی مرزهای جغرافیایی اش تماس بگیرد ، نظر بدهد ،مشارکت کند ،اعتراض کند ، رشد نماید ، پیام بدهد، پیام بگیرد، نگاه او به رسانه ها ، به والدین ، به مدرسه و دانشگاه ،به گروه دوستان ، به مسوولان ، به سیاست ، به ایدئولوزی ،و به رفتارهای اجتماعی تفوتهای آشکاری پیدا کرده است ورود اینترنت و رایانه به زندگی نسل امروز حتی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور نیز تاثیر گذاشته است و برخی از این ساختارهاسعی کرده اند خود رابا شرایط جدید تطبیقدهند ، این نسل ، نسلی است که رای می دهد ؛یا حتی اگر لازم بداند رای نمی دهد و با این رفتار خود سرنوشت سیاستمداران و احزاب و نهادهای سیاسی را تعیین می کند پس باید به خواسته ها و آرمانها و تمایلات او توجه کرد.
2-2چرا اینترنت رشد می کند ؟
زمانی در این کشور می توانستند با هر پدیده جدید تکنولوزیکی با پاک کردن صورت مساله به راحتی برخورد کنند که البته همان زمان هم این برخوردها تاثیر گذارو موفق نبود تجربه ویدئو مثال بارز این موضوع است در مورد ماهواره نیز وضع به همین صورت است اما امروز اتفاق دیگری رخ داده است . اینترنت هر روز فراگیرتر می شود تنها در ظرف یک سال یعنی از سال 1380 تا سال 1381 تعداد کاربران اینترنت از 8/1 به 2/3 میلیون نفر رسیده است با اینترنت نمی توان مانند ویدئو یا ماهواره برخورد کرد یعنی شیوه حذفی جوابگو نیست مگر اینکه بخواهیم همه کامپیوترها را در کشور جمع کنیم و مانند طالبان آنها را بر سر درختان به صورت منهدم شده آویزان کنیم! اینترنت بر کامپیوترو تلفن استوار است تجربه ممنوعیت ویدئو و ماهواه اکنون پیش روی ماست ویدئو آزاد شد و مجلس اصلاحات تحت فشارهمین نسل جوان مجبور به اصلاح قانون ماهواره شد .
در مورد اینترنت اگر چه مسئولان اصلاح طلب با غفلت خود از این حوزه و رها کرده آن هیچ گونه قانونگذاری مشخصی نکردند اما در اولین برخورد مسئولان عالیرتبه کشور با این پدیده خوشبختانه با نگاه حذفی به آن نگریسته نشد اولین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت بهره گیری از پتانسیل و توسعه شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی در کشور تاکید کرده است در ماههای اخیر که سیاست فیلتر کردنFiltering برخی از سایتها اجرا شده است نیز بیشتر منع استفاده از سایتهای غیر اخلاقی برای جوانان و نوجوانان مد نظر بوده است
البته یکی از نگرانیهای مشترک والدین در همه جوامع نحوه استفاده کودکان از اینترنت است به همین منظور حتیيک گروه ديده بان اينترنتی در انگلستان، به عنوان بخشی از تلاش های جاری برای مصون نگاه داشتن کودکان در شبکه جهانی کامپيوترها، سيستم جديدی را راه اندازی کرده استاين سيستم به گونه ای طراحی شده است که به والدين امکان می دهد با مسدود کردن سايت ها و "گپ خانه" های (chatroom) خاصی که تصور می شود مورد استفاده افرادی است که از کودکان سوء استفاده جنسی می کنند، محتويات اينترنت را کنترل کنند.
از اين فيلترها می توان برای منع دسترسی به سايت های سکسی، خشونت بار، نمايش دهنده مواد مخدر و تبليغ کننده مشروبات الکلی استفاده کرد والدين می توانند اين نرم افزار را به طور رايگان از سايت "آی سی آر ای" پياده کرده و به دلخواه خود، دسترسی کودکان به سايت ها را کنترل کنند.
البته مسدود کردن سایتهای سیاسی در ایران به گفته برخی از مسئولان یک اشتباه بوده و در حال اصلاح آن هستند با این وجود باید اذعان داشت که سیاست مسدود سازی اگر چه در بسیاری از کشورها اعمال می شود اما یک امر مبنایی نیست و با استفاده از نرم افزارهای ضد فیلترینگAnti Filtering امکان دور زدن این سیاست وجود دارد . اینترنت محدود و سانسور نمی شود چون تکنیکهای خنثی سازی محدودیتها را نیز در خود دارد اینترنت موجی است که آغاز شده و تنها می توان بر آن سوار شد و موج سواری کرد ایستادن در مقابل این موج سهمگین مساوی تحمل هزینه های فراوان است اینترنت برای نسل جوان کشورهایی مثل ایران وسیله ای برای انتقال دانش فنی و فناوری نیز هست با بهره گیری از امکانات اینترنت می توان فاصله و شکاف علمی و اقتصادی ایران و کشورهای توسعه یافته را تا حد زیادی پر کرد باید به جای فکر کردن به محدود سازی که بازی موش و گربه را به یاد می آورد به فکر برنامه ریزی و تولید "دادهو محتوی " contentدر این شبکه جهانی بود
چرا از اینترنت برای انتشار ذخایر غنی فرهنگی و ادبی ایران استفاده نمی کنیم؟ چرا از آن برای آموزش و پرورش ، تجارت ، بانکداری ، سرگرمی ، خدمت رسانی به مردم (دولت الکترونیکی) تبلیغات،حتی مسایل و آموزه های مذهبی و دینی ،روزنامه نگاری ،صنعت ، فناوری نوین در کشاورزی ، اقتصاد ، و دهها زمینه مثبت دیگر استفاده نمی کنیم ؟
به قول دکتر حسام الدین آشنا استاد دانشگاه در ايران بيشترين فعاليت را در حوزه اطلاع‌رسانی الكترونيك نه دانشگاه‌ها دارند و نه نشريات. بلكه بيشترين فعاليت را اتفاقا حوزه‌های علميه داشته اند. بزرگ‌ترين سايت‌های ايران نه وابسته به دانشگاه‌ها است نه وابسته به موسسات دولتی و يا مطبوعاتی و هنری. بلكه وابسته به حوزه‌های علميه است. اگر حجم اطلاعات و CDها و اطلاعات را با حجم توليدات مقايسه كنيد تفاوت عظيم آنرا خواهيد ديد. چون در حوزه‌ها ميراث بزرگی وجود دارد كه فقط احتياج داشته تایپ شود و فرمت ساده‌ای به آن داده شود و در محيط اينترنت قرار بگيرد. اما در حوزه ‌دانش‌های تجربی، ما بخاطر عقب ماندگی‌های علمی بزرگی كه داريم وقتی به حوزه اينترنت هم رسيده‌ايم دچار لكنت زبان جدی شده‌ايم.
اینترنت یک رسانه دو طرفه است یعنی تولید کننده محتوی فقط گوینده صرف نیست شنونده هم هست کاربر یا مخاطب محتوی در اینترنت نیز فقط شنونده صرف نیست او نیز قدرت انتشار مطلب در زمینه همان موضوع و حتی در ذیل همان مطلب را دارد اینترنت متعلق به دنیای دیالوگ است نه دنیای مونولوگ و کسانی که سخن گفتن در دنیای دیالوگ را فرا نگرفته اند قدرت وارد شدن در این دنیای جدید را ندارند کاربر اینترنت طیف نخبه کشور است چون داشتن لوازم اولیه برایمتصل شده به اینترنت و داشتن سطحی از سواد دیجیتالی و رایانه ای و از جمله تسلط نسبی به یک زبان خارجی او را فراتر از مخاطبان ماهواره و ویدئو قرار می دهد اینترنت تمام رسانه ها و مدیومهای قبلی را در دل خود دارد
2-3هویت شبکه ای
دکتر محمد عطاران استاد دانشگاه معتقد است: با امكانات و گزينه هاي فراواني كه رسانه هاي عمومي ازجمله اينترنت درا ختيار جوانان مي گذارند آنان دائما با محرك هاي جديد و انواع مختلف رفتار آشنا مي شوند. اين فضا هويت نامشخص و دائما متحولي را مي افريند. خصوصا براي نسلي كه درمقايسه با نسل قبل با محرك هاي فراواني مواجه است. همچنين از طريق رسانه هاي جمعي، افراد خط مفروض ميان فضاي عمومي و خصوصي را تجديد سازمان مي كنند و اين امكاني است كه جوانان فعالانه از آن استفاده مي كنند
هويت واجد سه عنصر است. هويت شخصي، فرهنگي و اجتماعي كه هر يك درتكوين هويت فرد نقش مهمي را ايفا مي كنند. در مقايسه ها، هويت شخصي كه ويژگي بي همتاي فرد را تشكيل ميدهد، هويت اجتماعي (نقش هاي احتماعي دروني شده و متنوع) و هويت فردي (درك و كاربرد نمادهاي فرهنگي) در پيوند با گروه ها و اجتماعات مختلف قرار مي گيرند. اينترنت صحنه فرهنگي و اجتماعي است كه فرد خود را درموقعيت هاي متنوع نقش ها و سبك هاي زندگي قرار مي دهد. در اين فضاي عمومي ، مهارت فرهنگي جديدي لازم است تا با تنظيمات نمادين بتوان بازي كرد. سايت شخصي نمونه اي روشن است كه چگونه كاربر اينترنت خود را براي مخاطبين جهاني معرفي مي كند. براي بيان افكار، احساسات، علائق و آراء از متن مناسب، گرافيك ، صدا و فيلم استفاده مي شود. ميلر اهميت و پيوندهاي سايت شخصي را ذكر مي كند و مي گويد كه به من بگو لينك هايت چيستند تا بگويم كه چه شخصي هستي

sdf220

4- بين یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادي وپسران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.
5- بين یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهني ودختران عقب مانده ذهني تفاوت وجود دارد.
1-6- تعاریف نظری(مفهومی) واژگان به کار رفته در تحقیق:
تعاریف مفهومی متغیرها:
-فرد استثنایی:فرداستثنایی فردی است که از نظر هوشی،جسمی،روانی واجتماعی به میزان قابل توجهی نسبت به همسالان خود متفاوت است ونمی تواند به نحو مطلوب حداکثراستفاده را از برنامه های آموزش پرورش عادی ببردونیازمند توجه خاص و آموزش وخدمات فوق العاده ای می باشد.(افروز 1386)
- ویژگی زیستی :منظور از ویژگی زیستی کلیه عوامل فیزیولوژیک والدین می باشد.وشامل سن،ترتیب تولد،قد،سابقه وجود بیماری ،طول مدت بارداری وازدواج خویشاوندی می باشد.(افروز ، 1383) .
- ویژگی اجنماعی : نحوه برقراری ارتباطات و تعاملات خانوادگی ، تعداد افراد خانواده ، شغل و ساختار والدین
- ویژگی روانی : حالات عاطفی و هیجانی والدین ، رضایتمندی رناشوئی ، تمایل به فرزندآوری و رابطه والدین هنگام بارداری
-ویژگی شناختی : میزان تحصیلات والدین ، آگاهی والدین از عوامل معلولیت زائی ، هوش والدین نگرش والدین به معلولیت
- متغیرهای جمعیت شناختی : شامل جنس ، سن ، فصل تولد ، ترتیب تولد ، وزن کودک هنگام تولد ، سابقه ابتلا به بیماری های کودک ، نوع و شدت نارسائی و محل سکونت کودک می باشد .
تعاریف عملیاتی متغیرها:
- کودک استثنائی : در این پژوهش به کلیه کودکان آهسته گام ، نابینا ، ناشنوا ، دارای ناتوانی یادگیری و نقص جسمانی و عاطفی و نیز چند معلولیتی که در مراکز استثنائی مشغول تحصیل اند کودک استثنائی گفته می شود.
- ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی : در این پژوهش تعریف عملیاتی ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی از طریق پرسشنامه ای که توسط افروز ( 1383 ) تعیین شده تعیین می گردد .
فصل دوم

ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- پیش درآمد:
حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، 1376).
اسکینر1 اظهار می دارد که سلامت روانی و رفتارانسان سالم معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی بامشکل روبرو شود ازطریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم پندارد و بداند که رفتار او تابعی ازمحیط می باشد و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد. انسان سالم کسی است که از تایید ات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب از عوامل متناسب از دیدگاه اسکنیر این باشد که انسان بایستی از علم، به برای پیش بینی بلکه برای تسلط بر محیط خودش استفاده کند. بنابراین فرد سالم کسی است که بتواند با هر روش بیشتری از اصول علمی استفاده کند و به نتایج سودمندانه تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال، هدفمندی، غایت نگری و غیره را کنار بگذارد.
رفتار و ویژگی های شخصیتی والدین تحت تاثیر رویدادهایی است که درسال های زندگی برای آنها اتفاق می افتد از این رو برای درک فرایندهای روانی آنها یعنی ادارک، الگوهای تفکر، انگیزه ها، هیجانها تعارض ها و شیوه های مقابله با آن بایستی بدانیم که این فرایندها از کجا سرچشمه می گیرند و چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند. واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می دهند که نوع و میزان این عکس العمل ها با توجه به جنبه های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و ... با یکدیگر متفاوت می باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتواند ابتدا به طور کامل با مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و از این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند معمول و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم بر شکل گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگی های شخصیتی بوده و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده های دقیق تری جهت استفاده از روش های مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده و .... فراهم گردد(اسکینر،1932).
2-1-2-کودکان استثنائی تعریف و طبقه بندی :
کودک استثنائی همچون کودکان دیگر است که باید از حقوق انسانی خاص خود برخوردار شود . امروزه از این باور مهم حمایت می شود که کودک استثنایی اول کودک است و بعد کودکی است با همه خصوصیت ها و تفاوت ها و ویژگی های استثنائی نسبت به کودکان دیگر .در حقیقت همه افراد از نقطه نظر خصوصیات جسمانی ، ذهنی ، روانی ، عاطفی ، سازگاری اجتماعی و غیره یکسان نبوده نسبت به همدیگر دارای تفاوت های خاص می باشند ، در واقع هر فرد نسبت به افراد دیگر از نظر ابعاد جسمانی و ذهنی دارای تفاوت های ویژه ای است « آنچه که ما اصطلاحاً » کودک استثنائی می نامیم بدین معناستکه کودک از نظر هوشی ، جسمی ، روانی و اجتماعی به میزان قابل قابل توجهی نسبت به دیگر همسالان خود متفاوت است به نحوی که نمی تواند حداکثر استفاده را از برنامه های آموزش و پروزش عادی ببرد و ناگزیر نیازمند به توجه خاص و آموزش و خدمات فوق العاده می باشد »
مطابق آمارهای تأیید شده سازمان های بین المللی از جمله یونسکو تعداد تقریبی افرادی که به لحاظ تفاوت های محسوس فردی نیاز به برنامه های آموزشی ویژه دارند در هر جامعه10 الی 15 درصد می باشد این افراد در گروههای مختلفی قرار می گیرند .
1) کسانی که دارای ناتوانی تکلمی هستند حدود 2 درصد
2) گروه ناسازگاران اجتماعی و هیجانی 2 درصد
3 ) گروه کودکان آهسته گام 5/2 – 2 درصد
4) گروه کودکان سرآمد حدود 2 درصد
5) گروه نابینایان ( نیمه بینا و نابینا ) ذحدود 2/0 درصد
6) گروه معلولان جسمی حدود 5/1 درصد
7) گروه ناشنوایان و سخت شنوایان حدود 5/1 درصد
8) دانش آموزانی که دارای اختلالات خاص یادگیری هستند حدود 1 درصد
9) گروهی که دارای بیماری های ویژه ( صرع ، قند و ... ) هستند حدود 5/1 درصد (افروز ، 1382).
کودکان آهسته گام،تعریف وطبقه بندی:
براساس اخرین توصیف علمی انجمن عقب ماندگی ذهنی امریکا(AAMR)عقب ماندگی ذهنی مربوط میشود به کنش عمومی هوش که به طورمعنی دار یا قابل ملاحظه ای پایین تر از متوسط عمل کرده و همراه با نقایصی در رفتار سازشی یا انطباقی همراه است و در دوران رشد پدیدار میگردد.(افروز1384)
با افزودن واژه سازش پذیری در تعریف انجمن آمریکایی، عقب ماندگی نه تنها شامل عملکرد ذهنی پایین تر از متوسط است ، ناتوانی فرد در پاسخگوئی به خواستهای اجتماع را نیز همراه دارد با توجه به این تعریف هرگاه یک ساختار اجتماعی خاص پیچیده تر از ساختار اجتماعی دیگر باشد ، ممکن است احتمالاً فرد در یک جامعه یا مدرسه یا دوره از زندگی اش عقب مانده ذهنی باشد درحالی که در جامعه یا مدرسه یا دورۀ دیگر عقب مانده محسوب نگردد ( سیف نراقی ، نادری ، 1385 ) .
2-1-3-طبقه بندی کودکان آهسته گام :
برای سهولت بیشتر در مطالعه احوال عقب ماندگی ذهنی ، پزشکان ، روانپزشکان و علمای تعلیم و تربیت افراد عقب مانده را از دیدگاه های مختلف به چندین گروه خاصی تقسیم نموده اند ( افروز ، 1382 ) .جدیدترین تقسیم بندی مربوط به چهارمین طبقه بندی راهنمای آماری و تشخیص اختلالات روانی (D.SM.i V) است که به شرح زیر است :
الف – گروه عقب مانده های عمیق یا افرادی که هوشبهر تا 25 دارند
ب - گروه عقب مانده های شدید یا افرادی که هوشبهر بین 40-25 دارند
ج - گروه عقب مانده های متوسط یا افرادی که هوشبهر بین 50 تا 40 دارند
د – گروه عقب مانده های خفیف یا افرادی که هوشبهر بین 70 – 50 دارند
ه – گروه عقب مانده هایی با شدت غیر اختصاصی ( کاپلان و سادوک ، ترجمه ارجمند 1385 ) .
سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی :
همواره در مورد علل عقب ماندگی ذهنی سوال های فراوانی مطرح می گردد بسیاری از علل آن تاکنون ناشناخته باقی مانده است علل عقب ماندگی ذهنی را میتوان درجریان انتقال صفات ارثی (عوامل ژنتیکی)به هنگام تشکیل نطفه،در دوران مختلف بارداری،زمان حساس تولد،مرحله مهم شیرخوارگی ومراحل دیگر رشد جستجو کرد.(افروز 1384)رابینسون و رابینسون به نقل از ما هر علل عقب ماندگی را به چهار گروه زیر تقسیم نموده اند که عبارتند از:
1- عقب ماندگی به علت عوامل ارثی
2- عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری
3- عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد
4- عقب ماندگی به علت عوامل محیطی،اجتماعی،فرهنگی
هر کدام از این عوامل به تنهایی یا به صورت ترکیبی ممکن است موجب عقب ماندگی ذهنی در فرد شوند که تأثیر هر یک به اجمال ذکر می شود:
2-1-4-عقب ماندگی به علت عوامل ارثی:
عوامل و مشکلات وراثتی باعث ایجاد اختلالات فراوان در رشد جسمی و ذهنی کودکان میگردد گروهی از کودکان که به علت نارسائی های ژنتیکی دچار عقب ماندگی شده اند اغلب دارای اختلالات دیگری نیز می باشند (افروز،1379).عامل همخونی در ایجاد ناهنجاری های ارثی،جسمی،ذهنی تأثیر فراوان دارد.مثلاً ازدواج با نزدیکان هم خون مانند دختر خاله،دختر عمو،پسر خاله.به طوری که مندل می گوید افرادی که با نزدیکان ازدواج می کنند باعث ظهور بیماریهای مستور می شوند (میلانی فر،1386 ).
2-1-5-عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بارداری:
عامل همخونی Rh:
در خون پروتئین هائی وجود دارد که در شرایط خاص سبب لخته شدن و رسوب کردن گویچه های سرخ می شود از مهمترین آنتی ؤیتامینی به نام (Rh) است این عامل نیز مانند گروه های خونی با وراثت به فرزندان منتقل می شود عدم تجانس عامل Rh مادر و جنین اهمیت بسزائی دارد به ویژه هنگامی که مادر (Rh ) و جنین(Rn+) باشدی باعث واکنش متقابل بین مادر و جنین می شود که برای جنین خطرناک است ( سیف نراقی،نادری،1386 ).
سرخجه:
گرگ اولین محققی بود که نشان داد مادران بارداری که در سه ماهه اول بارداری به سرخچه مبتلا می شوند ممکن است نوزادانی با ناهنجاریهای مادرزادی به دنیا آورند. در حال حاضر مشخص شده است که ویروس سرخچه می تواند سبب ناهنجاری چشم،(آب مروارید،کوچکی چشم) اشکال در گوش داخلی ( ناشنوائی مادرزادی به دلیل انهدام جسم کورتی ) اختلال در قلب و مینای دندان گردد و در بعضی موارد سبب ناهنجاری مغز و عقب ماندگی گردد،مدارک جدیدتر نشان می دهد که این ویروس سبب عقب ماندگی رشد داخل زهدان و ناهنجاری های عروقی می گردد(به نقل از سیف نراقی،نادری)
سیفلیس:ابتدا والدین یا یکی از آنها به بیماری سیفلیس که مرض بسیار خطرناکی است،موجب ابتلای جنین به این بیماری می شود و معمولاً از طریق مادر سرایت می کند ویروس سیفلیس علاوه بر ایجاد نارسائی هوش در کودک ، ناهنجاری حسی و حرکتی بالاخص کوری و فلج و صرع را نیز سبب می شود و در بعضی مواقع موجب سقط جنین یا مرگ طفل در رحم می شود.
2-1-6-عوامل تراتوژنیک آسیب زا:
الف ) هیپر ترمی: عارضه ای که بر اثر عفونت های ویروسی عارض مادر حامله می شود تب یا افزایش
درجه حرارت بدن است این ویژگی خود به عنوان یک عامل تراتوژن محسوب می گردد.
در بررسی تاریخچه دوران بارداری 63 مادر گزارش شده که 11 درصد موارد یعنی در 7 نوزاد آنانسفال مادران هنگامی دچار هیپرترمی شده اند که جنین در مرحله بسته شدن چین های عصبی بوده است (سادلر،1370 ).
ب ) تأثیر اشعه X :
قرار گرفتن مادران به دفعات و مدت طولانی در ماه های اول بارداری در معرض تابش اشعه( X ) مخصوصاً به شکم و ناحیه لگن باعث اختلالاتی از قبیل عدم رشد جنین،کمبود وزن،عدم رشد مغز و میکروسفالی، هیدروسفالی و نقایص بدنی می شود.
ج ) تأثیر داروهای شیمیایی:
مصرف هر داروی بی جا در دوره بارداری مخصوصاً در سه ماهه اول اگر به مدت طولانی هم استفاده نشود خالی از ضرر نیست.
د ) مسمومیت با سرب:
یکی از مواردی که برای کودکان خطرساز است رنگ آمیزی دیوارهای خانه بارنگی که آغشته به سرب است می باشد تقریبا هرکودکی که در این خانه ها زندگی می کنند سطوح بالایی از سرب در خون او وجود دارد مطالعات نشان می دهد مواجه با سرب در سال های اولیه با ناتوانی در خواندن و افت تحصیلی همراه است.(کاکاوند1385)
اعتیاد والدین:
اعتیاد والدین به مشروبات الکلی موجب مسمومیت شده و ژن مسموم باعث نقص هوشی،ضعف

sdf219

فصل پنجم
مقدمه.....................................................................................................................66
بحث و نتیجه گیری................................................................................................67
پیشنهادات.............................................................................................................70
محدودیتها............................................................................................................77
منابع ومآخذ ........................................................................................................72
ضمائم.................................................................................................................74
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می‌شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است.
متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد. از بین این عوامل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به‌عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که به‌نوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمی‌گیرند(اعرابی، 1385، ص15-16)
عبارت " به صورت آگاهانه هماهنگ شده" دلالت بر مدیریت دارد."  "پدیده اجتماعی"، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است.یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیتها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.
کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاقو شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای  نو، سازمانهای جدیدو نوآور رشد یابنده مبادرت  می‌ورزد . این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه  می‌شود. بنابراین «کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفتهای حیرت‌انگیز نیز شده‌اند.
انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی بهاحساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد.
بيا ن مسئله
سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد(قلی‎پور، 1380، ص78)تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیمگیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند
کارآفرین کسی است که بتواند توانایی های خویش را ببیند و آنها را به کار گیرد و ارزیابی کند و منابع را جمع آوری کند و برای رسیدن به هدف، عملیاتی را به موفقیت پی ریزی کند.
کارآفرین باید فرد عمل باشد و با انگیزه قوی برای بدست آوردن ورسیدن به هدف خویش ریسک کند. کارآفرین باید اعتماد به نفس، نیاز به کامیابی، منفعت شناسی، توانایی ریسک، مدیریت خوب، ابتکار، انعطاف پذیر و آینده نگر باشد(رضائيان ،1379،ص29)
افراد از ویژگیهای شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار می‌باشند طبیعی است که برخیاز ویژگیهای کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتنخلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آیندهنگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوتاست.مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهایمختلف بیانگر آن است که دانشگاهها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اندولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود درراستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.
مسئله تحقیق:
در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشیم که آیا بین ساختارسازمانی و كارآفريني کارکنان ادارات رابطه ای وجود دارد؟
ضرورت انجام تحقيق
پاسخ تئوری سازمان به این سؤال که چه چیزی یک سازمان را اثر بخش میسازد؟ این است که ساختار صحیح، سازمان را اثر بخش می کند.روشی که ما به وسیله آن افراد و مشاغل را با هم ترکیب کرده و قوانین و روابط حاکم بین آنها را تعریف می کنیم، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمانها محسوب  می شود. سازمانها محسوب می شود.
تئوری سازمان به عنوان یک رشته، نوعی از ساختار سازمانی که اثر بخشی را موجب شده و یا اینکه آنرا بهبود می دهد تبیین می کند.اثر بخشی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان به اهدافش محقق می سازد، تعریف شده بود. که این هدف بقاء است.حتی هدف بقاء که تقریباَُُ همگی به مهم بودن آن اتفاق نظر دارنددر شرایطی ممکن است به عنوان ضابطه اثر بخشی از اعتبار بیفتد .
امروزه محققین متفق الرأیند که (سنجش) اثر بخشی مستلزم معیارهای چندگانه ای است که وظایف مختلف سازمانی را بر اساس ویژگی های مختلفی مورد ارزیابی قرار دهد و همچنین در اثر بخشی سازمانی هم به وسایل و امکانات (فرآیند ) باید توجه نمود و هم به نتایج حاصله.
فرآیندتغییروتحول مستمروپرشتاب درآغازهزاره سوم میلادی،ازعمده ترین جریانهای حاکم برحیات بشری وازمهمترین مشخصات بارزآن به شمارمی رود وفرآیندکارآفرینی وخلاقیت که اساس وبسترسازتغییروتحول ودگرگونی است دراین خصوص نقش بنیادین وتعیین کننده ای ایفاء می کند(الوانی، 1387، ص312)
كارآفريني هم مي‌تواند وقتي يك فرد يا گروهي از افراد يك فعاليت جديد اقتصادي را آغاز مي‌كنند، اتفاق افتد و هم در داخل يك سازمان در حال فعاليت رخ دهد. كه نوع اخير را «كارآفريني درون سازماني»يا «كارآفريني سازماني»، مي‌گويند، كارآفريني در حال حاضر زمينه بسيار مهمي براي مطالعه و تحقيق به شمار مي‌آيد و مي‌تواند به رشد اقتصادي جوامع، افزايش بهره وري و دستيابي به تكنولو‍‍ژي‌ها، محصولات و خدمات جديد كمك نمايد. سطح ملي كارآفريني به عوامل اقتصادي مانند مسائل مربوط به عرضه ودسترسي به سرمايه و عوامل غير اقتصادي همچون تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي كه برفعاليت‌هاي اقتصادي تأثير مي‌گذارند بستگي دارد.
در صورت عدم کارایی در سازمانها یکی  از عوارض آن، فاصله افتادن بین لایه ها و سطح های مختلف سازمان می باشد. بین مدیریت ارشد و مدیریت میانی ، بین مدیران میانی و کارشناسان وهمینطور بین کارشناسان، سرپرست ها، تکنسین ها و اپراتورها و یا کارمندان.
هرکدام از عوارضی که ممکن است در غیاب یک سیستم انگیزشی کارآمد و اثربخش اتفاق افتد ، خود به شاخه های مختلفی تبدیل می شوند و گسترش می یابند که اثرات نامطلوب خود را در زمینه های گوناگون در کوتاه، میان و بلندمدت بر عملکرد سازمان خواهند گذاشت. در اینجا بطور خاص به اثرات این امر بر سیستم ارتباطی سازمان و  دستیابی یک سازمان به اهداف خود می پردازیم. پس از طرح چند معضل و تشریح اثرات عدم انگیزه پرسنل و آسیب شناسی این موضوع مهم در سازمان های ایرانی به ارائه راهکارهای مناسب بهبود روحیه وانگیزه پرسنل مطابق با شرایط فرهنگی کشور  و خرده فرهنگ های سازمان ها خواهیم پرداخت . طی آسیب شناسی این موضوع ، در دیدگاه کارفرما و مدیریت ارشد نشسته و همچنین از منظر کارکنان وپرسنل نیز به این امر نگاه خواهیم کرد.
از مهمترین وظایف و مسئولیت های یک مدیر، طراحی و پیاده سازی سیستم ارتباطی مناسب در سازمان خود می باشد . این سیستم ارتباطی، چه درجهت عمودی و چه در راستای افقی ، کارکردهای گوناگونی را بایستی برای سازمان ایجاد کند. از بدیهی ترین آنها می توان جریان از بالا به پائین دستورات و برنامه ها را نام برد که در برابر و مطابق همان برنامه هایی که مدیریت ارشد برای سازمان طراحی کرده است ، گزارش های میزان پیشرفت پروژه ها ، پیشنهادهای پرسنل و مسائل و مشکلات اجرایی برنامه ها از سطوح پائینی به سمت بالا باید جریان پیدا کند.
نارضایتی پرسنل، باعث می شود که اهداف و برنامه های مدیریت ارشد که بایستی لایه به لایه درک شده و به سطوح پائین تر انتقال پیدا کند ، دچار نوعی قلب به ماهیت و خالی شدن از حس تعهد سازمانی گردد . این اهداف که برای دستیابی به آنها فارغ از انجام وظایف سازمانی ، پرسنل بایستی توان مضاعفی را از خود ارائه دهند، پشتوانه انگیزشی و روانی خود را از دست می دهند .
فرضيات پژوهش
فرضیه اصلی
بين ساختارسازمانی با كارافريني كاركنان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-بين رسمیت با كارافريني كاركنان رابطه وجود دارد.
2- بين پیچیدگی با كارافريني كاركنان رابطه وجود دارد.
3- بين تمرکز با كارافريني كاركنان رابطه وجود دارد.
قلمرو انجام تحقيق:
قلمرو موضوعي تحقيق: بررسی ومقایسه رابطه ساختارسازمانی و كارآفريني کارکنان
قلمرو مكاني تحقيق: در اين تحقيق جامعه آماري كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب مي باشد.
قلمرو زماني تحقيق:اين تحقيق در بهار1392 انجام ميشود
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقيق :
ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می‌شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است(اعرابی، 1385، ص15)
تعریف مولفه های ساختارسازمانی
1-رسمیت:رسمیت عبارت است ازحدی که قوانین،خط مشی ها و رویه ها موجود باشند و برای عملیات سازمان به کار گرفته شوند.(مقیمی،1385،ص42)
2-تمرکز:اشاره به چگونگی توزیع قدرت سازمان دارد.(همان منبع)
3-پیچیدگی:سازمان ها دارای تقسیم کار،عناوین شغلی ،تقسیمات و واحدها،سطوح سلسله مراتبی،مهارتها و فرهنگ سازمانی هستند و درجه پیچیدگی آنها متفاوت است.(همان منبع)
تعريف نظري كارآفريني: کارآفرینی عبارتست ازفرآيندي كه منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد. كارآفريني عبارت است از فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصتها (پوردارياني،1384،ص85).
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه
فرآیندتغییروتحول مستمروپرشتاب درآغازهزاره سوم میلادی،ازعمده ترین جریانهای حاکم برحیات بشری وازمهمترین مشخصات بارزآن به شمارمی رود وفرآیندکارآفرینی وخلاقیت که اساس وبسترسازتغییروتحول ودگرگونی است دراین خصوص نقش بنیادین وتعیین کننده ای ایفاء می کند.
كارآفريني هم مي‌تواند وقتي يك فرد يا گروهي از افراد يك فعاليت جديد اقتصادي را آغاز مي‌كنند، اتفاق افتد و هم در داخل يك سازمان در حال فعاليت رخ دهد. كه نوع اخير را «كارآفريني درون سازماني» يا «كارآفريني سازماني»، مي‌گويند، كارآفريني در حال حاضر زمينه بسيار مهمي براي مطالعه و تحقيق به شمار مي‌آيد و مي‌تواند به رشد اقتصادي جوامع، افزايش بهره وري و دستيابي به تكنولو‍‍ژي‌ها، محصولات و خدمات جديد كمك نمايد. سطح ملي كارآفريني به عوامل اقتصادي مانند مسائل مربوط به عرضه ودسترسي به سرمايه و عوامل غير اقتصادي همچون تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي كه برفعاليت‌هاي اقتصادي تأثير مي‌گذارند بستگي دارد(مقیمی،1384،ص15).
دراین مقاله پس از مرورادبیات و مبانی نظری تحقیق، بیان مسئله، اهمیت وضرورت ،اهداف وفرضیات آمده است. سپس به ترتيب به روش شناسی و مدل مفهومي پژوهش وپيشينه تحقيقات انجام شده پرداخته مي‌شود ودر ادامه پس از آزمون فرضیات،بر اساس یافته‌های تحقیق ونتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارائه می‌شود.
تعریف ساختار سازمان:
مفهوم ساختار سازمان مثل بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی تعاریف گوناگونی دارد که آگاهی آنرا طی یک کتاب و گاهی به صورت فشرده تعریف می کنند سازمان هدف دارد یعنی برای دستیابی به هدف ها و مقاصد معینی تشکیل شده اند.
سازمان عبارتست از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند. که منظور از ساختار سازمان اشاره به ساختمان یا مجموعه ای از ساختمان ها نیست و سازمان لزوماً در چهارچوب دیوار ساختمان محدود نمی شود. مشخصه اصلی سازمان دامنه ی فعالیت و الگوی روابط انسانی آن است که به واسطه آن هدفهای سازمانی تحقق می یابد که این الگو دو وجه رسمی و غیر رسمی را شامل می شود. (علاقه بند،1369، ص20).
ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن، فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را به‌وجود می‌آورند؛ تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال اعضا را کنترل نمایند. ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می‌شود. نمودار سازمانی نیز یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان است.(اعرابی، 1385، ص15)
متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد. از بین این عوامل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به‌عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که به‌نوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمی‌گیرند.(قلی‎پور، 1380، ص78)
 
ارکان ساختار سازمانی
در طرح‌ریزی ساختار سازمانی سه رکن مورد توجه قرار می‌گیرد:
1.   ساختار سازمانی، تعیین‌کننده روابط رسمی و گزارش‌گیری در سازمان است و نشان‌دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را نیز مشخص می‌نماید.
2.   ساختار سازمانی، تعیین‌کننده جایگاه افرادی است که به‌‌صورت گروهی در یک واحد کار می‌کنند و به گروه‌بندی یا تقسیم‌بندی واحدهایی که در کل سازمان وجود دارد، می‌پردازد.
3.   ساختار سازمانی، دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به‌وسیله آن‌ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می‌شوند. در نتیجه، ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد.(اعرابی، 1385، ص16 )
پیچیدگی(Complexity)
اساس و پایه کارهایی که بر روی ساختار انجام شده، براساس نظریات وبر قرار دارد. وی شکل آرمان‌گرایانه از ساختار سازمانی به‌نام دیوان‌‌سالاری (بوروکراسی) را ارایه کرد.
دو پژوهشگر دیگر به‌نام‌های برنز و استاکر دو الگو از سازمان را ارایه دادند، که در دو سر یک پیوستار قرار داشت. ساختار "مکانیکی" یکی از این دو الگو بود، که با سازمان آرمانی وبر (دیوان‌سالاری) شباهت زیادی دارد و ساختار "ارگانیک" آنان در نقطه مقابل این ساختار قرار دارد.
هیج نیز ویژگی‌های ساختار سازمانی را برشمرد و گفت که در سازمان‌های مختلف، میزان یا مقدار این ویژگی‌ها بسیار متفاوت است؛ از این روی، باعث شد که در مسیر و روند بررسی شکل سازمان، گام بلندی برداشته شود
مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‏شود یا وجود دارد.( پارساییان ، 1384، ص85)
پیچیدگی به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف: تفکیک افقی (Horizontal Differentiation)؛ تفکیک افقی، میزان یا حد تفکیک بین واحدها را نشان می‌دهد. این نوع تفکیک، به‌میزان تفکیک بین واحدهای سازمانی، براساس موقعیّت اعضای سازمان، ماهیّت وظایف آن‌ها و میزان تحصیلات و آموزش‌هایی که فراگرفته‌اند، اشاره می‌نماید. وجود حرفه‌های متعدد در سازمان، که به دانش تخصصی و مهارت علمی نیاز دارند، سازمان را از پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌کند؛ زیرا موقعیت‌های شغلی متفاوت افراد، ارتباطات را کند کرده و مدیریت را در خصوص هماهنگی بین فعالیت‌های آن‌ها، با مشکل مواجه می‌کند. مهم‌ترین شاهد تفکیک افقی درون‌سازمانی، تخصص‌گرایی و بخش‌بندی‌ درونی سازمان است؛ به‌طوری‌که این‌دو، ارتباط متقابل با یکدیگر دارند.(الوانی، 1387، ص312)
هرقدر تعداد شاغلین متخصص بیش‌تر و دوره آموزشی لازم، طولانی‌تر و در سطحی بالاتر باشد، سازمان از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.HYPERLINK "http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37758" \l "_ftn7" \o "" (همان منبع)
 
ب: تفکیک عمودی (Vertical Differentiation)؛ تفکیک عمودی  به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی، تفکیک عمودی سازمان افزایش یافته و پیچیدگی سازمانی، بیشتر می‌شود. سطوح بیشتر، بین مدیریت عالی و عملیاتی سازمان، عاملی بالقوه جهت مخدوش ساختن ارتباطات است؛ که هماهنگی بین بخش‌های پرسنلی مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های عملیاتی، توسط مدیریت عالی را دشوار می‌سازد.
 تفکیک عمودی و افقی را نباید دو مقوله کاملا مجزا از هم درنظر گرفت. تفکیک عمودی ممکن است پاسخ مناسبی به افزایش تفکیک افقی در سازمان باشد. وقتی تخصص‌گرایی، درون سازمان بیشتر گردد، هماهنگی بین وظایف، ضرورت بیشتری می‌یابد.( رابینز، 1384، ص84)
درتقسیم کار عمودی، سه موضوع قابل تأمل باید مد نظر قرار گیرد:
الف) تعداد سطوح سازمانی مورد نیاز در سلسله مراتب سازمانی؛ به این ترتیب بر حسب تعداد سطوح سازمانی، ممکن است شکل هرم سازمانی، به‌صورت "تخت"، "متوسط" یا "بلند" در بیاید؛
ب) حیطه نظارت؛ حیطه نظارت به تعداد کارکنانی که مستقیما به یک مدیر گزارش می‌دهند دلالت دارد؛
ج) درجه تمرکز؛ این موضوع بر جایگاه اصلی تصمیم‌گیری در سازمان دلالت دارد.(رضائیان، 1387، ص290)
 
ج: تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی (SpatialDifferentiation)؛ به‌طور خلاصه، تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، سومین عنصر در تعریف پیچیدگی سازمان است که نشان می‌دهد، اگر چه تفکیک عمودی و افقی، واحدهای سازمانی را از هم پراکنده‌تر ساخته، ولی جدایی واحدها از لحاظ فیزیکی نیز می‌تواند این پیچیدگی را افزایش دهد.
تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، به‌میزان پراکندگی واحدها، امکانات و نیروهای انسانی، از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد. این تفکیک، میزان پراکندگی ادارات، کارخانجات و افراد سازمان براساس مناطق جغرافیایی را نشان می‌دهد(رابینز، 1383، ص86-87).
این تفکیک، با تفکیک عمودی دارای ارتباط است. ساختارهای بلند نسبت به ساختارهای تخت دارای پیچیدگی بیشتری هستند؛ به‌همین تناسب، یک سازمان دارای ساختار بلند که از لحاظ جغرافیایی، سطوح اختیارات آن پراکنده است، نسبت به سازمانی که کلیه اختیارات آن در مدیریت متمرکز است، خیلی پیچیده‌تر است. در بحث تفکیک براساس مناطق جغرافیایی، مسافت بین مناطق نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد(همان منبع).
فواصل مناطق از یکدیگر و فواصل آن‌ها نسبت به اداره مرکزی و همچنین تعداد پرسنل هر واحد منطقه‌ای، دارای اهمّیتند. با افزایش فواصل واحدها از یکدیگر و اداره مرکزی و نیز بالا رفتن نسبت تعداد پرسنل آن‌ها به پرسنل اداره مرکزی، پیچیدگی سازمانی هم بیشتر می‌شود.(الوانی، 1383، ص313)
رسمیّت (Formalization)
رسمیّت، به‌میزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره می‌کند. در سازمان رسمی، روابط سازمانی به‌طور مکتوب و دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان، تشریح می‌شود و در صورت لزوم، تغییرات بعدی نیز به‌طور رسمی توسط مدیر، ابلاغ می‌گردد؛ ولی در سازمان غیر رسمی، روابط سازمانی به‌طور شفاهی برای کارکنان بیان می‌شود و در صورت لزوم، به‌طور طبیعی تغییر می‌یابند.(رضائیان، 1382، ص277)
اگر شغلی از میزان رسمیّت بالایی برخوردار باشد، متصدی آن، برای انجام دادن فعالیت‌های مربوط به آن شغل و نیز زمان و چگونگی انجام آن، از حداقل آزادی عمل برخوردار خواهد بود. درچنین حالتی، از کارکنان انتظار می‌رود همیشه نهاده‌های یکسانی را با روش معیّنی به کار برند؛ تا به نتایج از پیش تعیین‌شده‌ای منجر گردد. از این‌رو وقتی رسمیّت بالاست، شرح شغل‌های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل‌های روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیّت کم است، رفتار کارکنان به‌طور نسبی می‌تواند برنامه‌ریزی نشده باشد؛ در چنین موقعیّتی، افراد در مشاغل خود در به‌کارگیری نقطه‌نظرات خود، از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.(رابینز، 1384، ص89)
سازمان‌ها از جهت درجه رسمیّت با یکدیگر متفاوتند. "ریچارد اچ. هال" رسمیّت حداکثر را از رسمیّت حداقل متمایز می‌کند. رسمیّت وقتی حداکثر است که رویه‌های رسمی زیاد باشد و شیوه‌های انجام کار به‌وسیله انبوهی از قوانین و مقررات، به‌طور دقیق مشخص شده باشد (همانند کارخانه خط مونتاژ اتومبیل). هنگامی که یک موقعیت منحصر به‌فرد، وجود داشته باشد و در این حالت رویه‌های مشخصی برای انجام کار موجود نباشد، گفته می‌شود که رسمیّت در سازمان حداقل است.HYPERLINK "http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37758" \l "_ftn14" \o "" (همان منبع)
 
تمرکز (Centralization)
تمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود، که قدرت تصمیم‌گیری دارد. هنگامی که تصمیم در رده‌های بالای سازمانی گرفته شود، آن سازمان را متمرکز می‌نامند. هنگامی که تصمیم‌گیری‌ها به سطوح پایین‌تر سازمان واگذار گردد، سازمان را غیر متمرکز می‌گویند.HYPERLINK "http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37758" \l "_ftn15" \o "" [15]به‌عبارت دیگر، تمرکز به سطوحی از سلسله مراتب اختیارات اطلاق می‌شود که می‌توانند تصمیماتی را بگیرند. در سازمان‌های متمرکز، مدیران ارشد و آنان که در رأس سازمان هستند، حق تصمیم‌گیری دارند. در سازمان‌های غیر متمرکز، همین تصمیمات در سطوح پایین‌تر گرفته می‌شوند(دفت، ریچارد ال؛ 1381، ص30).
مسئله عدم تمرکز، به‌صورت یکی از معمّاهای لاینحل درآمده‌است؛ زیرا در سازمان‌هایی که دیوان‌سالاری، به‌صورت صددرصد رعایت می‌شود، همه تصمیمات، به‌وسیله مدیریت عالی سازمان گرفته می‌شود و او به‌طور کامل سازمان را کنترل می‌کند؛ ولی با بزرگتر شدن سازمان و بالارفتن تعداد کارکنان، واحدها و دوایر، نمی‌توان همه تصمیمات را به مقام عالی سازمان ارجاع کرد. یا اینکه میزان بار تصمیم‌گیری بدان حد می‌رسد که یک مقام ارشد، نمی‌تواند آن‌را تحمّل کند. بنابراین، نتیجه تحقیقاتی که روی سازمان‌های بزرگ انجام شده، نشان می‌دهد که در سازمان‌های بزرگ (مثل شرکت هواپیمایی آمریکا) پدیده عدم تمرکز بیشتر رعایت می‌شود.HYPERLINK "http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37758" \l "_ftn16" \o "" (همان منبع)
امروزه، مدیران، آن مقدار از تمرکز یا عدم تمرکز را برمی‌گزینند که به آنها کمک کند، به بهترین نحو، تصمیماتشان را اجرا کنند و به اهداف سازمانی دست یابند. آنچه در یک سازمان، مؤثر است، لزوما در سازمان دیگر کارآ نیست. پس مدیران، باید درجه عدم تمرکز را برای هر سازمان و واحدهای آن تعیین کنند.(رفیعی ، 1387، ص192)
 هرچه مدیران به زیردستان اعتماد بیشتری داشته باشند و آنان را افرادی شایسته بدانند، تفویض اختیارات به زیردستان بیشتر خواهد شد و نهایتا در سازمان، عدم تمرکز ایجاد خواهد شد. هرچه مکانیسم‌های تبادل اطلاعات به نقاط تصمیم‌گیری، بیشتر باشد و سیستمِ بازخور مناسبی برای ارزیابی نتایج تصمیمات وجود داشته باشد، عدم تمرکز نیز بیشتر خواهد شد. هرچه تصمیمات متخذه به‌وسیله یک واحد، بر عملیات واحدهای دیگر تأثیرگذارتر باشد، میزان مشارکت سایر واحدها در تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود. این مسئله، زمینه را برای عدم تمرکز سازمانی فراهم می‌کند(همان منبع).
اگر بیشتر تصمیمات در رأس هرم سازمانی گرفته شود، سازمان، متمرکز است. البته پدیده تمرکز، موضوع چندان ساده‌ای نیست؛ که بتوان گفت چه‌کسی یا کسانی می‌توانند، تصمیم بگیرند. اگر فردی در رده پایین سازمان نیز تصمیمات متعددی بگیرد؛ ولی این تصمیمات، براساس سیاست‌های سازمانی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده باشد، سازمان مزبور، تاحد زیادی متمرکز است. در سازمان‌هایی که امور، به‌صورت دموکراسی و تصمیمات به‌صورت جمعی و گروهی گرفته می‌شوند، بیشتر می‌توان شاهد تمرکززدایی بود(همان منبع)..
یکی از ارکان پدیده تمرکز این است که ببینیم کارها و فعالیتهای اعضای سازمان، چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. فرایند ارزیابی، مستلزم این است که ببینیم آیا کارهای سازمان، به‌صورتی صحیح، عالی یا به‌سرعت انجام شده است یا خیر؟ اگر کار ارزیابی به‌وسیله افرادی که در رأس سازمان قرار گرفته‌اند، انجام شود (صرف نظر از اینکه چه نوع تصمیماتی گرفته شود)، سازمان، متمرکز است. در سازمانهایی که ارزیابی کار افراد، به‌صورت متمرکز انجام می‌شود، معمولاً سیاست‌ها هم متمرکز است؛ ولی الزاماً همیشه وضع بدین‌گونه نیست(ریچارد، اچ‌هال؛ 1381، ص125).
رابطه درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت
میان ارتفاع ساخت سازمانی و توسعه حیطه نظارت، رابطه‌ای معکوس وجود دارد. یعنی هرچه حیطه نظارت  محدودتر شود، ارتفاع ساخت سازمانی بیشتر می‌شود و هر چه حیطه نظارت توسعه یابد، از ارتفاع ساخت سازمانی کم می‌شود. حیطه نظارت، بر میزان تمرکز در سازمان تأثیر می‌گذارد. اگر حیطه نظارت گسترده باشد، مدیر، قادر به اتخاذ همه تصمیم‌ها نخواهد بود؛ در نتیجه مجبور می‌شود که بخشی از اختیارات خود برای تصمیم‌گیری را تفویض کند. ولی اگر حیطه نظارت کوچک و محدود باشد، امکان تصمیم‌گیری متمرکز به‌وجود می‌آید. البته به این ترتیب، سلسله مراتب طولانی می‌شود و فاصله مدیران عالی از رده عملیاتی افزایش می‌یابد. در سازمان‌های بسیار پویا، مدیران برای افزایش سرعت فراگرد تصمیم‌گیری، مجبور به کاهش تمرکز می‌شوند.(رضائیان، 1383، ص291-292)
 
ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت
1.   مدارک و شواهد دلالت بر این دارد، که یک رابطه معکوس بین تمرکز و پیچیدگی موجود است. عدم تمرکز با پیچیدگی سطح بالا مرتبط است.
2.   رابطه تمرکز و رسمی بودن، به همان اندازه که رابطه تمرکز و پیچیدگی روشن بود، مبهم است. رسمیّت زیاد، می‌تواند با یک ساختار متمرکز و یا با یک ساختار غیر متمرکز مرتبط شود. اگر سازمان، متشکل از کارکنان حرفه‌ای است شما باید انتظار داشته باشید که رسمیّت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکم‌فرما باشد. کارکنان حرفه‌ای انتظار دارند در خصوص تصمیماتی که مستقیماً بر کار آن‌ها تاثیر می‌گذارد، عدم تمرکز حاکم باشد، اما این عدم تمرکز در مورد مسائل پرسنلی (نظیر حقوق، دستمزد و رویه‌های ارزشیابی عملکرد) و یا تصمیمات استراتژیک سازمان، ضرورت ندارد. می‌توان گفت تمرکز بیشتر با تصمیمات استراتژیک سازگار بوده تا تصمیمات عملیاتی. تصمیمات استراتژیک تأثیر کمی بر فعالیت‌های کاری کارکنان حرفه‌ای دارند.(الوانی، 1382، ص239)
مفهوم و ضرورت ایجاد سازمانها:
آدمی برای پاسخ به نیازهای متعدد و گسترده ای معنوی و مادی خود، باید از همفکری همکاران و تشریک مساعی با انسانهای دیگر در قالب ها و نظامهای خاصی استفاده کند که امروزه به آن سازمان می گویند.(صافی،1385، ص5)
سازمان واحد طرح ریزی شده ای است که دارای تشکیلات عمده برای رسیدن به هدفهای مشخص است.(علاقه بند،1379، ص58)
جامعه شنا سان انسانها را طبعاً ( مدنی – اجتماعی )می دانند و معتقدند نیازها ، خصایص و امکانات وجود ی او ایجاب می کند در زندگی دسته جمعی و مشترک وارد شده و برای رفع احتیاجات خویش از تعاون و همفکری مشترک دیگران استفاده کند. تنوع نیازها –گسترشدانشها–مهارتهایبشری–توسعهو تکامل اشکال مختلف زندگی موجب گسترش سازمانهای متنوع و متعدد سیاسی اجتماعی و اقتصادی و تربیتی شده جوامع کنونی را بیش از پیش به سازمانهای مختلف نیازمند ساخته است. (صافی، 1385، ص 5)
اهمیت سازمانها و روشهای سازماندهی در این است که ارگانهای خوب سازمان یافته کارا تر هستند. و از کارشان راضی تر هستند. (اسکات، 1994، ص 242-254)
سازماندهی یک نوع فعالیت دوره ای است نه فعالیت مرتب روزانه. به طور کلی گاهی مسائلی پدیدار می شوند که ناشی از شکل سازماندهی است و دبیران آثار را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند و به رفع آن اقدام می کنند و قبل از بروز مشکل جدید با تغییر استراتژی سازمان تغییری در ساختار سازمانی انجام نخواهد شد که با توجه به هدفهای گوناگون فرد یا جامعه سازمانهای مختلف ایجاد می شود که هریک ویژگی های خاص خود را دارا است. مثلاً سازمانهای نظامی –صنعتی و آموزشی از جمله سازمانهای هستند که برای هدفهای خاص به وجود می آیند و همین امر موجب می شود که یافتن تعریف جامع و مانع برای سازمانها با اشکال موجه گردد تمام سازمانها خصوصیات مشترکی دارند. (صافی، 1385، ص 6)
نظریه ی سازمان موضوعی است که مورد توجه بسیاری از حوزه های دانش بشری در سراسر دنیا بوده است نظریه پردازان سازمان در حوزه های گوناگون نظیر مدیریت، روانشناسی، جامعه شنا سی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی ... و غیره پدید آمده اند و هر یک چیزی به این موضوع افزوده اند. (رضائیان، 1384، ص 137)
سازماندهی فرایند سه مرحله ای است:
1. طراحی کارها و فعالیت ها به پست های سازمانی.
2. دسته بندی فعالیتها به پست های سازمانی
3. برقراری رابطه میان پست ها به منظور کسب هدف مشترک. (کارسیل، 1976، ص، 331)
انواع مختلف ساخت سازمانی:
روشهای بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمانها است دو تمایز کلی در بحث ها رعایت شده است یکی تفاوت میان سازمان رسمی و غیر رسمی و دیگری متمرکز و عدم متمرکز.
تعریف سازمان رسمی و غیر رسمی:
سازمان رسمی: در سازمان رسمی مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هرچه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند. تغییرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود.
سازمان غیر رسمی: در سازمان غیر رسمی روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط برحسب نیاز تغییر می دهد. (گلوک، 2003، ص 444)
سازمان رسمی را مسئولین به طور قانونی بنیانگذار تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن را مشخص می شود ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی شده است عمل نمی کند. اما سازمان غیر رسمی بیانگر حالت واقعی است یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد از وجه تمایز عمده ای که میان سازمان رسمی و غیر رسمی وجود دارد ماهیت غیر شخصی سازمان رسمی در برابر ماهیت شخصی سازمان غیر رسمی است. سازمان رسمی به طراحی مشاغل محدود می شود و از طریق فرایند کارگزینی افراد خاص برای تصدی این مشاغل انتخاب می شود. سازمان غیر رسمی هنگامی تشکیل می شود که تصدی شغل معینی در سازمان موجب برقراری روابط اجتماعی با دیگران شود. (رضائیان، 1384، ص 148) .
سلامت سازمان و اثر بخشی :
شاید می گویید که نظریه های قدیمی سازمان و عواملی نظیر به حداکثر رساندن سود و فراهم ساختن خدمت مفید، تولید زیاد، روحیه قوی کارکنان را به عنوان معیار کافی برای اثربخشی قبول دارد لکن آنچه پذیرش دائمی این معیارها را متزلزل کرده 2 عامل زیر بوده است:
با قبول اینکه هر سیستم دارای وظایف مختلفی است و در محیطی به حیات خود ادامه می دهد که داده های غیر قابل قبولی و پیش بینی برای آنها فراهم می کند. اثربخشی یک سیستم را می توان بر حسب توانایی آن به ادامه حیات خود در موارد بحرانی، سازش، حفظ خود و رشد و توسعه بدون توجه به وظایف خاصی که انجام می دهند تعریف کرد و از این نوع ایده های افرادی همانند بنیس رامیل و افرادی دیگر نیز به طور قاطع پشتیبانی کرده اند. (رضائیان، 1384، ص180)
کشف این واقعیت که هر گاه معیار سنجش تنها سود آوری و خدمت مفید باشد سازمانهای ظاهراً معقول دارای روشی مؤثر و کارآمد نیستند و پی بردن به این واقعیت که سازمانها وظایف گوناگونی را انجام می دهند و هدفهای جداگانه ای دارند پاره ای از آنها ممکن است با هم تضاد داشته باشند. (همان منبع، ص 189)
با استفاده از انسجام و یگانگی اجتماعی بر مسائل اجتماعی مورد نظر در مدرسه نظیر تأمین رضایتمندی شغلی در کارکنان و دبیران، تعارض روابط شخصی، غیبت و روحیه ی دانش آموزان و کارکنان فائق می آیند و در نهایت در مدارس اثربخشی سالم از معلمان و دانش آموزان تعهد زیاد و رفتار مناسب انتظار دارند و شاخص های اصلی در اینگونه مدارس برای حل مشکل دوام که با حفظ و نگهداری مستقیم ارزشی و اشاره دارد شامل وفا داری و توجه به فعالیتهای مدارس. حس هویت مشترک با مدرسه. انگیزه ی فرد برای کارکردن و انطباق نقش و هنجارها می شوند. (عسکریان، 1378، ص138) .
موقعیت نوین نظریه ی سازمان
اگرچه تئوریهای جدید سازمان، به آگاهی توأمان خرد و سازمان در تعقیب اهداف خود اعتقاد دارند اما جستجوی برای یافتن راه حل واقع بینانه تلقی نمی کند همچنان که سایمون و مارچ در کتاب خود بنام ( سازمانها ) یاد آور شده اند تصمیم گیری چه در سطح خرد و چه در حد سازمانی بدنبال کشف و انتخاب روشهایی شرایط غیر بهینه اصطلاح رضایتمندی یا قانع شدن و تأمین رضایت بکارگرفته شده است. (رفیعی, 1388,ص 56).
در دنیای پیچیده سازمانهای امروزی تعیین تمامی راه حل های ممکن تقریباً امکان ناپذیر است . تصمیم گیران نه وقت زیادی و نه منابع کافی برای جستجوی همدلی راه حلهای ممکن دارند در دنیای واقعی مدیران و دبیران به ناچار به اتخاذ تصمیم های سریع قبلی از دسترس داشتن تمامی اطلاعات لازم هستند حتی با وجود امکانات وسیع در استفاده از اطلاعات کامپیوتری تصمیم گیران اغلب فقط تعداد محدودی از راه حل های ممکن را در اختیار دارند(همان منبع ،ص 57 ) .
مقیاس استاندارد حداقل در مقابل تمام بریلها یا روشها :
از آنجا که امکان یافتن تمام راه حلهای ممکن و دانش انتخاب آنها وجود ندارد بنابراین یک استاندارد حداقل برای فعالیت راههای شناخته شده موجود برقرار می شود یک چنین معیارها و مبنای سنجش ممکن است بر اساس تجربیات گذشته حاصل آیند مانند تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری در سطحی حداقل برابر با نرخ سال گذشته و یا درصد افزایش بر اساس تجزیه و تحلیل روند دراز مدت خط فروش شرکت در چهارچوب مدلهای آماری و سری های زمانی ، اگر راه حلی به نظر برسد که تأمین کننده استانداردهای تعیین شده باشد در آن صورت به عنوان شق مناسب پذیرفته خواهد شد(همان منبع ،ص 59 ) .
وجود تعداد زیادی متغیرهای اثر گذار :
گذشته از محدودیت در دسترس بودن تعداد کم راه حلهای ممکن تصمیم گیران اغلب با موقعیتهای روبرو می شوند که در آن متغیرهای بسیاری روی تصمیمات اثر می گذارند تأثیر ترکیب این متغیر ها در هر روشی مشکل را بیشتر می کند به عنوان مثال در سالهای اخیر مدیران در سازمانهای بازرگانی در زمینه منابع و منافع شرکت با مدعیان بسیاری از گروههای گوناگون رو به رو هستند(سعادت،1379،ص221) .
صاحبان سهام ، کارکنان و اعتبار دهندگان تنها کسانی نیستند که ادعای مشروع روی سازمان دارند بلکه با افزایش مسئولیت های اجتماعی گروهای دیگر مانند مشتریان جامعه و دولت نیز انتظاراتی از سازمان دارند در نتیجه مدیران با تصمیم گیری مواجه اند که می بایست بین ادعا های رقابتی و متضاد این گروههای ذینفع سازمان تعادل مناسبی ایجاد کنند بدین ترتیب دست یابی به اهداف حداکثر با افزایش متغیرهای مداخله گر دشوار می شوند (همان منبع ،ص 223 ) .
ارکان اساسی طرح ریزی ساختار سازمان اساسی :
در طرح ریزی ساختار سازمانی سه رکن اساسی وجود دارد :
1-ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و گزارشات و گزارش گیری در سازمان است و نشان دهنده سطحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران و دبیران را نیز در سازمان مشخص می نماید .
2-ساختار سازمانی تعیین کننده جایگاه افرادی است که به صورت گروهی در یک واحد کار می کنند که به
گروه بندی و تقسیم بندی واحدهای می پردازند که در کل سازمان وجود دارد .
3-ساختار سازمانی در تمامی سازمانها در برگیرنده طرح سیستمهای است که با آن همه واحدها هماهنگ و یک پارچه می شوند در نتیجه ارتباط موثر در سازمان تضمین می شود ( دفت ، 1381 ، ص 211 ).
ساختار طبقاتی سازمان :
ساختار سازمانهای بزرگ اصولا طبقاتی هستند. بدین معنی که به واحد های تقسیم شده اند که خودشان همه به نوبه خود به واحد های دیگر تقسیم میشوند و به همین ترتیب ادامه می دهند و در نتیجه ساختاری از هرم اختیارات پدید می آید این ساختار طبقاتی از خصوصیات خاص سازمانهای انسانی نیست این شامل تمام سیستمهای پیچیده ای که ما میشناسیم می شود سیستم حیات انسان نیز سیستم پیچیده ای دارد ( مقدم 1373 ، ص 47 ) .
طبقه بندی سیستم پیچیده تقریباً جنبه عمومی دارد و مفهوم آن این است که در این اصول ساختار سوای خصوصیات سازمانهای انسانی یک چیز اساسی وجود دارد . به دو دلیل می توانیم پیشنهاد کنیم که چرا ساختار سیستمهای پیچیده باید معمولاً طبقه بندی می شود .
1.در بین یک دسته سیستمهای پیچیده و یک اندازه در مقایسه با سایر سیستم ها ،سیستم طبقاتی نیاز بسیار کمی به انتقال اطلاعات بین قسمت های خود دارند .
2.در بین سیستم های پیچیده و اندازه مشخص دارد سیستم طبقاتی احتمالاً از یک دسته سیستمهای فرعی تشکیل شده اند که در طی یک فرایند تدریجی به وجود می آید . ( همان منبع ).
تمرکز و عدم تمرکز سازمانی :
تمرکز سازمانی وقتی است که مرکز ثقل تصمیم گیری در قسمت بالای سلسله مراتب سازمان قرار دارد به عبارت دیگر اکثر تصمیمات توسط رئیس و معاونان اتخاذ می گردد از طرف دیگر تمرکز سازمانی وقتی است که هر عضو سازمانی بتواند با توجه به میزان وظایف و مسئولیت ها ، تصمیم لازم اتخاذ نماید به طوری که ملاحظه می شود مبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختیارات است ( صادق پور ، 1385 ، ص 30 ) .

sdf216

منابع........................................................................................................................58
چکیده:
بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظايف خود جهت صدور رأي صواب، نياز به شناخت حقيقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارد كه در اکثر موارد، این هدف تنها با كمك كارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. كارشناسي كه در رابطه با جسم و جان آدمي از طرف قاضی مورد مشورت قرار مي گيرد پزشك قانوني است؛ يعني آنجا كه امر قضا نياز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه مي كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافي كامل مسأله را بررسي كرده و اطلاعاتي صحيح و قابل اعتماد و اطمينان به وي ارائه نمايد.
در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشكي قانوني عملياتي است كه پزشكان متخصص براي كشف و تشخيص جرم و ردپاي متهم و اثبات راست يا دروغ بودن گفته هاي مدعي يا مدعي عليه انجام مي دهند. بنابراین، پزشكي قانوني با آزمايشگاه هايش نقش مهمي در امور قضايي و دادگستري داشته و در بسياري از پرونده هاي قضائي، نقش اصلي را ايفا مي نمايد.
اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.
از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد، مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول
کلیات
22123406667500
مقدمه:
امروزه در كشورهاي مختلف جهان، پزشكي قانوني با آزمايشگاه هايش نقش مهمي در امور قضايي و دادگستري دارد؛ پزشكي قانوني عملياتي است كه پزشكان متخصص براي كشف و تشخيص جرم و ردپاي متهم و اثبات راست يا دروغ بودن گفته هاي مدعي يا مدعي عليه انجام مي دهند. در احكام دادرسي قضایی براي تشخيص بسياري از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعيين ميزان خسارات وارد بر اعضاي بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است.
پزشكي قانوني به كار بردن علم پزشكي در امور حقوقي و قضايي جامعه است، زيرا صدور قرار از طرف مقامات قضايي در علوم پزشكي و شعب آن احتياج به كمك دارد و از روي نظر كارشناس است كه مقامات قضايي مي‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر كنند، بنابراین در جرايمي كه از نظر جسمي يا رواني ضايعاتي ايجاد مي‌كند مقامات قضايي به نظريه كارشناس جسمي يا رواني كه همان پزشكي قانوني است احتياج دارند.
وظيفه پزشك قانوني روشن كردن و تجزيه و تحليل نكات تاريك و مبهم پزشكي و تلفيق آن‌ها با قوانين موضوعه است براي اين كار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتي كه به ظاهر خيلي ساده‌اند، اما ممكن است مسايل مشكل و غامضي در بر داشته باشند. بنابراین كار پزشكي بخصوص قسمتي از آن كه مورد نياز مراجع قضايي است امروزه به قدري اهميت دارد كه مي‌توان گفت قضاوت صحيح بدون همكاري پزشكي قانوني ممكن نيست.
در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.
بیان مساله پژوهش:
امروزه استفاده از انواع تکنولوژی ها و روش های نوین علمی توانایی بشر را در حل معضلات اجتماعی افزایش داده است. اما همان طور که کارشناسان و متخصصان جامعه این ابزارهای نوین را برای ایجاد امنیت و آرامش بیشتر به کار گرفته اند، خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته و روش های منسوخ را کنار گذاشته اند و با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید از روش های پیچیده تری برای انجام اعمال خلاف خود استفاده می نمایند.
اساسا دادرسان قضایی در انجام وظايف خود جهت صدور رأي صواب، نياز به شناخت حقيقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفيق آن را مي يابند. كارشناسي، كه در رابطه با جسم و جان آدمي مورد مشورت قرارمي گيرد پزشك قانوني است؛ يعني آنجا كه امر قضا نياز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه مي كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافي كامل مسأله را بررسي كرده اطلاعاتي صحيح و قابل اعتماد و اطمينان به وي ارائه نمايد.
در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشكي قانوني با آزمايشگاه هايش نقش مهمي در امور قضايي و دادگستري دارد؛ پزشكي قانوني عملياتي است كه پزشكان متخصص براي كشف و تشخيص جرم و ردپاي متهم و اثبات راست يا دروغ بودن گفته هاي مدعي يا مدعي عليه انجام مي دهند. در احكام دادرسي و در فقه و حقوق اسلامي براي تشخيص بسياري از جرم ها و نقصها و تعيين ميزان خسارات وارد بر اعضاي بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشكي قانوني در اجراي صحيح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوري كه پزشكي قانوني در بسياري از پرونده هاي قضائي، نقش اصلي را ايفا مي نمايد و با اظهار نظر كارشناسي علمي و تخصصي يكي از توانمندترين ارگانهاي قوه قضائيه مي باشد.
باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.
البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.
در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردي که قانونگزار ذکري از ادله در امور کيفري کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کيفري موضوعيت نداشته بلکه معيار اقناع، وجدان قاضي است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.
اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست
در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.
از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟
ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.
علي الاصول در امور جزایي ارجاع يا عدم ارجاع موضوع به پزشکي قانوني بسته به نظر مقام قضايي است و دادگاه الزامي به ارجاع ندارد، اما در صورتي که موضوع  جنبه‌ فني و تخصصي داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و بايد موضوع به کارشناس پزشکي قانوني ارجاع گردد. کارشناس علاوه براين‌که مي‌تواند در صورت حصول علم براي دادگاه موجب تبرئه يا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد مي‌تواند به عنوان دليلي بر کشف حقيقت امر مورد استفاده قرار گيرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ ديگر، نظريه‌ کارشناس در ميزان مجازاتي که دادگاه براي جرم مورد کارشناسي تعيين مي‌نمايد نيز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پايه‌ اصول، علل و با کمک پيشرفته‌ترين وسايل آزمايشگاهي که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسيده انجام مي‌گردد، بنابراین چون کارشناسي بر مبناي علمي و ادله‌ فني استوار مي‌باشد دليلي قاطع و بسي بالاتر از شهادت تلقي مي‌گردد. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنايت به ارزش و اهميت نظرات کارشناسان، بايد ترتيبي اتخاذ شود تا ارزش قضايي و اثباتي اين نوع از کارشناسي‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گيرد.
اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظریات پزشکی قانونی، در مواردی که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای اجرای عدالت لازم است. این نظریه ها می تواند به روند رسیدگی به پرونده های قضایی سرعت بخشد. همچنین نظریات پزشکی قانونی صحیح و مبتنی بر اصول موازین پزشکی، می تواند در تصمیمات قضات مفید واقع شده و از اطاله دادرسی جلوگیری نماید. از سوی دیگر باید توجه داشت که نظریه های پزشکی قانونی، موجب رای درست قاضی و به تبع آن ارتقای امنیت قضایی شده و این موضوع در تصمیمات قضایی اعم از مراحل تحقیق، صدور و اجرای احکام کیفری تاثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت.
در عین حال تاثیر نظریه های پزشکی قانونی را از تکثر و تنوع موضوعات پرونده های ارجاعی به این سازمان نیز می توان به خوبی دریافت. پرونده هاي مرتبط با سقط جنين درماني، صدمات ناشي از تصادفات و جراحات، تعيين نقص عضو و از كارافتادگي، تطابق صدمات با نوع ديات، بررسي نوع آلت جارحه، بررسي نقص عضو، تعيين سن و موارد مرگ مشكوك از جمله پرونده هايي است كه به اين سازمان ارجاع مي شود. همچنین بخش آزمايشگاه نیز از بخش های مهم سازمان پزشکی قانونی محسوب می شود که در زمینه های سم شناسي؛ و آسيب شناسي در زمينه ميكروب شناسي، مواد مخدر، شرب خمر و ... فعالیت می کند.
مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی
گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی
پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است. پزشكي قانوني در فارسي كهن «دادپزشکی» و در عربی «طب شرعی» و در غرب « Medicine legal» خوانده می شود و رشته ای است که حاکی از به كارگيرى دانش پزشکی و رشته‌هاى وابسته به آن برای تشخيص امور جنايى و مانند آن می باشد. به عبارت دیگر، پزشکی قانونی عبارت است از عملياتي كه متخصصين براي آزمايش خون و انگشت نگاري، بر روي نوشته ها و لباس اشخاص و نيز سوخته ها به منظور شناخت عوامل ذي ربط، وهمچنین فشنگ ها و اسلحه ها براي پي بردن به منشأ آنها و حتي آزمايش خاك و سنگ و غيره كه ممكن است ردپاي متهم را روشن كنند انجام مي دهند امروزه در كشورهاي مختلف براي پزشكي قانوني آزمايشگاه ها و دانشكده هايي بنا شده است.
بنابراین در تعریف پزشکی قانونی می توان گفت: «رابطه و پلي است بين پزشك و قانون.» در پزشکی قانونی از علوم پزشكي براي كشف حقيقت، استقرار عدالت و اجراي قانون استفاده مي‌شود و با بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی، تلاش می شود در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، راهکارهای موثر و نتیجه بخشی اتخاذ گردد.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود. سازمان هزینه‌های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می‌نماید.
گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران
اولیّن سابقه پزشکی قانونی نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیر به ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبدگشایی علمی، علّت فوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۱ رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانونی به شکل امروزی آن می باشد.
با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره کل تبدیل شد. بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت.
در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شد.
گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی
مهم ترین وظایف سازمان پزشکی قانونی به شرح زیر است:
1.   اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی
2.      پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
3.      اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان.
4.      همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است.
5.      تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
گفتار چهارم: اقسام پزشکی قانونی
بايد دانست كه مراجعه به پزشكي قانوني منحصر به امور قضايي نيست و پزشكي قانوني به چند قسم تقسيم مي‌شود:
پزشكي قانوني  قضايي: آن قسمت از امور پزشكي قانوني را كه مربوط به ارتكاب جرايم از طرف بزهكاران و جنبه ضد اجتماعي رفتار و هويت آنان است، پزشكي قانوني يا جنايي مي‌نامند.
پزشكي قانوني اجتماعي: اموري كه مربوط به تشكيلات اجتماعي است، پزشكي اجتماعي نام دارد.
پزشكي قانوني مربوط به امور نظام پزشكي: قسمتي از پزشكي قانوني كه در آن راجع به حقوق و تكاليف شغلي پزشك بحث مي‌شود به پزشكي قانوني شغلي موسوم است.
در اداره پزشكي قانوني براي معاينات و تشخيص قطعي جرايم واحدهاي مختلف فني و علمي انجام وظيفه مي‌كنند كه شامل زهرشناسي، بيماري‌هاي رواني، آسيب‌شناسي، جرم‌شناسي و سم‌شناسي است كه داراي آزمايشگاه‌هاي مختلف ميكروسكوبي، فيزيكي، شيميايي، سم‌شناسي، كالبدشناسي و حشره شناسي است.
وظیفه‌های اصلی پزشک قانونی
وظیفه‌های اصلی پزشک قانونی عبارتند از:
•انجام امور پزشکی و کارشناسی‌های بالینی
•انجام امور تشخیصی و آزمایشگاهی
•پاسخ به استعلام مراکز ونهادهای دولتی نیازمند نظرات کارشناسی پزشکی قانونی
•فعالیت آموزشی از جمله آموزش دستیاران تخصصی، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوق و نیروی انتظامی
•فعالیت‌های علمی پژوهشی
تخصص های کارشناسی‌ پزشکی قانونی
یک دادپزشک باید با جزئیات موارد زیر به صورت تخصصی آشنا باشد: کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی.
صور ارتباط پزشك با قانون 
بند اول: به عنوان كارشناس:در صورت تقاضاي مقامات قضايي و انتظامي، قضات دادگاه، وكلا و  نيروي انتظامي «ضابطان سيستم قضايي»، مي‌توانند از پزشكي قانوني به عنوان كارشناس دعوت كند. به عبارت دیگر در مواردي مقامات قضايي نيازمند بررسي يك مساله پزشكي است يا از نظر آنان گواهي‌هاي پزشكي قانوني ابهامي دارد، مساله را به كارشناسان پزشكي ارجاع مي‌دهند.
بند دوم: به عنوان مطلع و شاهد:
- توضيح در خصوص وضع بيماران
- توجيه و توضيح مندرجات داخل پرونده‌هاي باليني
- از جراحان براي كسب اطلاع از ضايعات وارده به بيمار و مشاهدات جراح هنگام عمل جراحي اعضاي دروني و ميزان آسيب آن‌ها و احتمالا قطع يا برداشت آن‌ها.
- از  روان پزشكان براي اطلاع يافتن از وضعيت روحي و رواني افراد.
 بند سوم: به عنوان متهم: در مواردي به خاطر بي مبالاتي يا بي احتياطي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات دولتي مورد شكايت قرار مي‌گيرد. شاكيان ممكن است اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند.
بند چهارم: به عنوان شاکی: 
در مواردی که پزشک به عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی از همكارانش، يا مردم شكايتی داشته باشد.
مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام
در قرآن و حديث و فقه و حقوق و حسبه و طب اسلامي مواردي از صدور حكم براساس قرائن و شواهد و آزمايش مشاهده مي كنيم كه نشانگر سابقه پزشكي قانوني به طور غيررسمي از صدر اسلام است.
گفتار اول: پزشكي قانوني در قرآن:
فقهاي اسلامي از صحنه بررسي پيراهن يوسف (ع) در قرآن و حكم عليه زليخا: اِنه مِن كِيد كُنّ (اين از مكر شما زنان است) و اِنكِ كُنتِ مِنَ الخَاطِئين (تو از خطا كاراني) با مشاهده چاك خوردن آن از پشت، نتيجه گرفته اند كه: «صدور حكم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعي است كه مي توان آن را در انگشت نگاري، آزمايش خون و ديگر مواردي كه در عصر حاضر مرسوم است، ملاحظه كرد.»
گفتار دوم: پزشكي قانوني در حديث:
قرنها پيش از تأسيس مراكز پزشكي قانوني در جهان، امام علي (ع) كه به تعبير پيامبر اكرم (ص) بهترين قاضي صدر اسلام بود (اَقضَا كُم علِي) به اين گونه بررسي ها و آزمايش ها براي كشف جرايم و اتهامات يا صداقت افراد مي پرداختند. ما در قضاوت هاي شگفت آن حضرت (ع) نمونه هاي متعددي براي سابقه پزشكي قانوني در اسلام مي يابيم. به عنوان نمونه:
زني علاقه مند به جواني از انصار شده بود و هر راهي براي جذب وي به كار برد نتيجه نگرفت. ناچار دست به حيله اي زد و بدن و لباس خود را آلوده به سفيده تخم مرغ كرد و پيش خليفه دوم آمد تا با متهم كردن آن جوان وي را وادار به ازدواج با وي كند. عمر مي خواست وي را كيفر كند. جوان اظهار داشت: اين تهمت است و در اين باره تحقيق و بررسي كنيد. خليفه دوم به حضرت علي (ع) گفت: نظر شما چيست؟ حضرت علي (ع) دستور دادند آب جوش آوردند و به روي سفيده ريختند و با بررسي و آزمايش متوجه شدند كه آن، سفيده تخم مرغ است و آنگاه نتيجه آزمايش را به زن عرضه داشتند و آن زن اقرار كرد.
مردي دو كنيز داشت و هر دو با هم از وي حامله شدند. يكي برايش پسر و ديگري برايش دختر آورد. صاحب دختر، نوزاد خود را در گهواره اي كه نوزاد صاحب پسر بود گذاشت و پسر وي را برداشت و ادعا كرد كه اين پسر من است. صاحب پسر گفت اين پسر من است. هر دو قضاوت پيش امام علي (ع) بردند. حضرت امير (ع) دستور دادند كه شير هر دو زن را وزن كنند، شير هر كدام سنگينتر بود، پسر از آن او است.
هر چند كه فقها اين حديث را اصلي از اصول اثبات و دليلي در اين باب قرار نداده اند اما سابقه اي است بر وجود پزشكي قانوني در شريعت اسلامي و بنا به گفته صاحب جواهر: «بعضي از فقها به اين گونه احاديث عمل كرده و بعضي به جهت عدم اطمينان آن را رها كرده اند؛ زيرا گفته پزشكان گمان آور است و طريق شرعي نيست». از اين گفته چنين برمي آيد كه اگر بررسي هاي پزشكي قانوني قطعي و مفيد علم باشد، از نظر شرعي معتبر است.
مبحث سوم: نسبت پزشکی قانونی با مبحث علم و رای قاضی و ابهامات موجود در این زمینه
در طول تاريخ و در نظام حقوقی جوامع مختلف، سعي و تلاش دستگاه های قضايي همواره معطوف به جريان دادرسي بوده است و اين امر جز با کمک ادله‌ اثبات دعوي و علل و عواملي که موجب اقناع وجداني قاضي مي‌گردد ممکن نمي‌باشد. در طول تاريخ مستندات قاضي هميشه در حال تبديل و تغيير بوده است. همگام با مقتضيات زمان و مکان نيازهاي جامعه، کيفيت و کميت ادله‌ اثبات دعوي نيز تغيير کرده است. بنابراین با تدقيق و تعمق و مطالعه در تاريخ آيين دادرسي کيفري اين مهم حاصل مي‌گردد که ادله‌ اثبات دعواي کيفري محصور و محدود نمي‌باشد، بلکه همان گونه‌که بیان شد بنا به مقتضيات زمان و مکان و نيازهاي جوامع دائم در حال تغيير هستند.
در امور کيفري دليل داراي اهميت زيادي است، زيرا قانوناً زماني متهم محکوم به ارتکاب جرمي مي‌شود که تمامي ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع‌آوري شده باشد و به اين ترتيب در امور جزایي بار دليل به عهده‌ مرجع قضايي است، زيرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نمايد. در امور کيفري غالباً وقايع مجرمانه متنوع بوده و انتساب آنها به متهم و در قالب قانوني قرار دادن بر اين است که جرائم با هر نوع دليلي قابل اثبات باشد. در چنین شرایطی است که جایگاه پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع مشاور برای نظام قضائی و یک بازوی توانمند اجرای عدالت مشخص می شود. چرا که با توجه به تعدد موضوعات جرم و جنایت و علم محدود قاضی، طبعا نمی توان توقع داشت که در همه این مراحل، قاضی صرفا با تکیه بر نیروی قضاوت شخصی خود اقدام به تعیین حکم نماید و ضروری است که از مراجعی همچون پزشکی قانونی در این زمینه بهره بگیرد.
از جمله مسائل مهم در بحث اثبات دعوا، معیار و میزان ادله‌ می باشد. بسیار مهم است که قانونگذار در ارتباط با معیار اثبات دعوا در امور کيفري چه موضعی اختیار کرده باشد. پرسش مهم در این رابطه این است که آیا در امور کیفری می توان به صرف رای و علم و اقناع وجدان قاضی قناعت نمود یا اینکه ضرورت دارد برای احقاق حق و تعیین دقیق موضوع جرم و حدود و نتایج آن، می بایست از روش های دیگری که به نحوی به علم و رای قاضی یاری رسان هستند نیز بهره گرفت.
در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردي که قانونگذار ذکري از ادله در امور کيفري کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کيفري موضوعيت نداشته بلکه معيار اقناع، وجدان قاضي است. در امور کيفري دليلي داراي ارزش اثباتي است که براي قاضي قناعت وجداني ايجاد کند. در مورد اين مسأله‌ که آيا قاضي بايد وفق قوانين و مقررات به موضوع رسيدگي نمايد و حکم لازم را صادر نمايد يا اينکه مي‌تواند به استناد علم خويش و برخلاف ادله و و شواهدي که اقامه شده مبادرت به صدور رأي نمايد، دیدگاه ها و عقايد متفاوتي وجود دارد. عده‌ای معتقدند که قاضي بايد بر طبق قانون انجام وظيفه نمايد، نه بر اساس علم و آگاهي خود، بنابراین اگر شخص توسط دو يا چند نفر متهم به ارتکاب قتل شود، لزوماً بايد به مرگ محکوم گردد، هر چند اين امر موجب اقناع وجداني قاضي نگرديده باشد. در مقابل عده‌اي عقيده دارند که قاضي مي‌تواند بر طبق علم خود حکم صادر نمايد و تا زماني که در رسيدگي به امري علم پيدا ننمايد، چگونه مي‌تواند حکم قانوني مربوطه را صادر نمايد.
بنابراین روشن است که مسأله‌ ميزان اختيارات قاضي در رسيدگي و تصميم‌گيري قضايي مسأله‌اي حياتي است، در حالی که ميان کشورهاي جهان در این مورد سيستم واحدي وجود ندارد، و هر کشوري براساس اهداف سيستم حقوقي و قضايي خويش شيوه‌ای را اتخاذ نموده است. اما در فقه اسلامي از طرفي علم قاضي و يقين او معتبر شناخته شده است و اين علم از هر طريق متعارف حاصل شود معتبر است و براي صدور رأي کافي مي‌باشد، بنابراين سيستم دلايل معنوي که حصول اطمينان و اعتقاد نسبت به تحقيق عنصر مادي جرم، شناخت مجرم و تعيين مورد مسؤوليت جزايي بيشتر در نتيجه‌ تأثير و عکس العمل وجدان و احساس دروني قاضي است تا تصميم و عمل قانونگزار نفي شده است و از طرف ديگر ارزش معين و از قبل تعيين شده اي به شهادت شهود و اقرار داده شده و قاضي اگر هم برخلاف آنها راي نداشته باشد مکلف به تبعيت از آنها است.
از روايات متعددي که در این موضوع به جا مانده برمي‌آيد که علم  قاضي در امور قضاوت کافي است و با اين علم نيازي به شاهد، بينه و اقرار نيست. چرا که محدود نمودن راهنماي اثبات به شهادت شهود، سوگند و ياحتي اقرار موجب پايمال شدن حقوق حقه مردم مي‌گردد. اما این در حالی است که همان طور که پیش از این اشاره شد، در بسیاری از موارد نمی توان برای حکم صادره، به علم قاضی کفایت کرد. به عنوان مثال در نمونه‌هاي ارجاعي به پزشک قانوني انجام عمل لواط با معاينه‌ فرد تأييد شده، ولي قاضي رسيدگي کننده در حکم صادره اعلام داشته چون متهم اقرار ننموده است لذا حکم لواط جاري نخواهد شد. این موضوع و موضوعاتی از این دست نشان می دهد که ضروری است دستگاه قضايي کشورمان براي احقاق حق، بیش از این و از طرق گوناگون و مکفی، از روش هاي علمي و آزمايشگاهي استفاده نمايد.
فصل دوم
نقش نظریه های پزشکی قانونی
در دادرسی کیفری
مبحث اول: تعریف مفاهیم
گفتار اول: جنایت
بند اول: معنای اصطلاحی جنایت
واژه «جنایت» (Crime) عبارت است از رفتار مجرمانه (صدمه) جانی نسبت به تمامیت جسمانی انسان زنده، به‌نحوی كه سبب قتل یا قطع عضو یا جرح او شود و منظور از جانی، مرتكب جرم است كه موجب قتل یا صدمات جسمانی مادون قتل به مجنی‌علیه (طرف جنایت) می‌شود.
جنایت، اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق است‌، به‌ معنای‌ وارد كردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، كه‌ كیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ دارد. واژه عربی‌ جنایت‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ چیدن‌ میوه‌ از درخت‌ و نیز گناه‌ و جرمی‌ است‌ كه‌ ارتكاب‌ آن‌ موجب‌ كیفر در دنیا و آخرت‌ می‌شود برخی‌ از واژه‌شناسان‌ معنای‌ اول‌ را معنای‌ حقیقی‌ آن‌ و كاربرد آن‌ را در معنای‌ دوم‌، مجازی‌ دانسته‌اند.
در حقوق جزایی عرفی، جنایت در مفهوم عام شامل هر جرمی است كه قانونگذار برای ارتكاب آن مجازات سنگین تعیین كرده است اعم از اعدام، حبس ابد، حبس جنایی درجه یك و درجه دو در این مفهوم، مصداق جرم جنایی صرفا قتل عمدی یا صدمات بدنی عمدی شدید نسبت به اشخاص نیست بلكه جرایم دیگری چون آدم‌ربایی، جعل اسناد رسمی، تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و اذیت با لحاظ مجازات‌های مقرر بر اساس مقررات قانون مجازات عمومی سابق، جنایی محسوب می‌شود و جانی در این نوع تقسیم‌بندی، كسی است كه مرتكب این نوع جرایم شده است و نه الزاما جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.
بند دوم: جنایت در اصطلاح فقها
معنای‌ عامِ واژه جنایت‌ در متون‌ دینی‌، معادل‌ واژه «ذنب»‌ یا «معصیت»‌ است‌، یعنی‌ ارتكاب‌ گناه‌ و انجام‌ دادن‌ هر كار حرام‌ یا تعدی‌ به‌ مال‌ یا جان‌ افراد یا چیز دیگر، از جمله‌ در برخی‌ احادیث‌ جنایت‌ به‌ معنای‌ ارتكاب‌ كارهای‌ حرام‌ به‌ هنگام‌ احرام‌ حج‌ یا كارهای‌ ممنوع‌ در محدوده حرم‌ به‌ كار رفته‌، ولی‌ مفهوم‌ اصلی‌ واژه جنایت‌ در متون‌ فقهی‌ ــ كه‌ در واقع‌، اصطلاح‌ خاص‌ فقهی‌ شده‌ وارد آوردن‌ صدمه بدنی‌ به‌ دیگری‌ است‌؛ یعنی‌، كشتن‌ دیگری‌ یا ایجاد جراحت‌، شكستگی‌ و مانند اینها در بدن‌ او.
فقها گستره اصطلاح‌ جنایت‌ را به‌ انسان‌ اختصاص‌ نداده‌ و آن‌ را شامل‌ وارد كردن‌ آسیب‌ بدنی‌ در حیوانات‌ یا اتلاف‌ (نابود كردن‌) حیوان‌ و نیز وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ توسط‌ حیوانات‌ دانسته‌اند. ولی‌ فقها در مورد ایجاد زیان های‌ مالی‌، به‌ جای‌ واژه جنایت‌، بیشتر از واژگانی‌ چون‌ غصب‌، نَهْب‌، سرقت‌ و اتلاف‌ استفاده‌ كرده‌اند. ابن‌حمزۀ طوسی‌، فقیه‌ امامی‌ قرن‌ ششم‌، جنایات‌ را به‌ جنایت‌ در حق‌ خود و جنایت‌ در حق‌ دیگری‌ تقسیم‌ كرده‌ است.‌ مراد او از جنایت‌ به‌ خود، مصرف‌ نوشیدنی های‌ ممنوع‌ و انجام‌ دادن‌ كارهای‌ خلاف‌ عفت‌ است‌. ارتكاب‌ جنایت‌ در حق‌ دیگران‌ نیز بر چند گونه‌ است‌: جنایت‌ بر بدن‌ انسان‌ یا حیوان‌ با كشتن‌ یا زخمی‌ كردن‌؛ جنایت‌ مالی‌ مانند سرقت‌، نبش‌ قبر و برداشتن‌ كفن‌؛ و جنایت‌ بر آبرو مانند قَذْف‌ (متهم‌ ساختن‌ به‌ فحشا) و دشنام‌ دادن‌.
از سوی دیگر، با توجه‌ به‌ مفهوم‌ مصطلح‌ جنایت‌ در منابع‌ فقهی، جنایات‌ تنها شامل‌ وارد آوردن‌ ضرر عمدی‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد نمی‌شود، بلكه‌ صدمات‌ غیرعمدی‌ (خطایی‌ و شبه‌خطا) را نیز در برمی‌گیرد. بر این‌ اساس‌، برای‌ تحقق‌ جنایت‌‌، وجود عامل‌ قصد و عمد ضروری‌ نیست‌؛ از این‌رو، فقها جنایات‌ را به‌ لحاظ‌ داشتن‌ قصد زیان‌رسانی‌ و نداشتن‌ قصد آن‌، بر چندگونه‌ دانسته‌اند: جنایات‌ عمدی‌، شبه‌ عمدی‌ و خطایی‌. همچنین‌ جنایات‌ را، به‌ لحاظ‌ حاصل‌ كار جنایت‌بار، به‌ جنایت‌ بر نَفْس‌ (قتل‌) و جنایت‌ بر اطراف‌ (ضرب‌ و جرح‌) تقسیم‌ كرده‌اند. برخی‌ منابع‌، جنایت‌ را با منظور كردن‌ مفهومی‌ وسیع‌ برای‌ آن‌، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ شامل‌ خسارات‌ مادّی‌ هم‌ بشود بر دو نوع‌ دانسته‌اند: جنایت‌ بر بهایم‌ و جمادات‌، كه‌ در باب‌ غصب‌ و اتلاف‌ مطرح‌ می‌شود؛ و جنایت‌ بر آدمی‌، كه‌ در فقه‌ جزایی‌ در باره آن‌ بحث‌ می‌گردد.
بند سوم: جنایت در اصطلاح علم حقوق
در اصطلاح‌ علم‌ حقوق‌، به‌ویژه‌ در حقوق‌ برخی‌ كشورهای‌ عربی‌ و حقوق‌ ایران‌ پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ (1357 ش‌)، جنایت‌ مفهومی‌ متفاوت‌ با منابع‌ فقهی‌ دارد و در واقع‌ نوعی‌ جرم به‌ شمار می‌رود، زیرا جنایت‌ به‌ جرائمی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ برای‌ جامعه‌ بسیار خطرناك‌ است‌ و مجازاتی‌ سنگین‌، مانند قتل‌ و حبس‌ ابد، در پی‌ دارد. این‌ مفهوم‌ از جنایت‌ در برابر جُنْحه‌ (جرائم‌ سبك‌تر) و خلاف‌ (جرائم‌ بسیار سبك‌) به‌ كار برده‌ می‌شود. در قوانین‌ و حقوق‌ فعلی‌ ایران‌، با توجه‌ به‌ اینكه‌ قانونگذار تقسیم‌بندی‌ مذكور را رها كرده‌ است‌، جنایت‌ به‌ همان‌ معنای‌ فقهی‌ به‌ كار می‌رود.
در جنایات‌ عمدی‌، مسئولیت‌ جنایی‌ برعهده شخص‌ جانی‌ است‌ و فرد دیگری‌ مسئول‌ آن‌ نیست. در قرآن‌ نیز هركس‌ مسئول‌ كار خویش‌ شناخته‌ شده‌ است‌ (وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزْرَ أُخری‌'؛، همچنان كه‌ در این‌گونه‌ جنایات‌ وظیفه كیفر دادن‌ جانی‌، مانند قصاص‌، برعهده حاكم‌ اسلامی‌ است‌، ولی‌ در جنایات‌ خطایی‌ یا شبه‌ خطا، تاوان‌ جنایت‌ پرداخت‌ دیه‌ است‌. همچنین‌ برخی‌ جنایات‌، آثار فقهی‌ دیگری‌ نیز دارد، مانند وجوب‌ كفاره‌ و محرومیت‌ از ارث‌ بردن‌ از اموال‌ مقتول‌.
بند چهارم: جنایت عمدی و غیر عمدی
در حقوق جزایی عرفی، جرم از نظر عنصر روانی به جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود. در جرم عمدی قصد مجرمانه یا سوءنیت، ركن روانی جرم است، یعنی مرتكب علاوه بر قصد ارتكاب عمل مجرمانه، نتیجه آن را نیز خواستار است، مانند اینكه شخص به قصد قتل، عمدا با چاقو دیگری را مورد جرح قرار می‌دهد. در اینجا گفته می‌شود مرتكب، در ایراد جرح با چاقو عمد دارد، (قصد ارتكاب عمل) مضاف بر این، خواستار نتیجه عمل نیز هست (جراحت منجر به قتل) اما در مواردی‌كه مرتكب با وجود اراده ارتكاب در عمل، نه تنها خواهان نتیجه مجرمانه نیست، بلكه گاهی وقوع آن را نیز پیش‌بینی نمی‌كند، در این صورت اگر در ارتكاب عمل از مرتكب، خطایی مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا... سر بزند یا احراز شود، وی در ارتكاب عمل مهارت نداشته است مرتكب جرم غیرعمدی محسوب می‌شود. بنابراین، ركن روانی جرم غیرعمدی را خطای مرتكب تشكیل می‌دهد و اصولا بدون احراز خطا، جرم غیرعمدی تحقق پیدا نمی‌كند.
گفتار دوم: دلیل
بند اول: معنای اصطلاحی دلیل
«دلیل» در لغت به معنی راهنما و مرشد و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری می‌آورند. معنای اصطلاحی دلیل نیز، از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق میباشد. طبق نظر علمای منطق؛ دلیل عبارت است از «شیئ که از وجود آن پی به وجود شیئ دیگر میبریم»
بنابراین مقصود از دلیل، حجت و برهان است که دلالت بر صحت ادعایی می کند. دلیل در لغت به معنى راهنما (مرشد) است، و چیزى است که موجب ارشاد و وسیله استدلال باشد. و در اصطلاح، دلیل به معنى چیزى است که از علم به آن، علم به چیز دیگرى لازم آید، و عقل به وسیله دلیل، می تواند نسبت به صحت چیزى که مورد شک واقع شده، به تصدیق یقینى برسد.
بند دوم: دلیل در اصطلاح حقوقی
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است از امری که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند. بدین ترتیب دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن، فقط در دادگاه است و زمان ظهور و تجلّی آن همان زمان طرح دعوا یا دفاع است. قانونگذار در موارد 1257 الی 1335 قانون مدنی و مواد 194 الی 289 قانون آئین دادرسی مدنی به بررسی مباحث مربوط به دلایل پرداخته است.
البته، در اصطلاح علم اصول فقه، به وسیله دلیل، هم می توان علم نسبت به مطلوبی پیدا کرد و هم می توان ظنّ و گمانی که مورد تأیید و اعتبار شارع بوده، پیدا نمود. بنابراین، دلیل بیانگر حکم واقعی و یا ظاهری اشیاء است که به طور کلی، عبارتند از: کتاب (قرآن کریم)، سنّت (گفتار، کردار و تقریر و امضاء پیامبر اکرم و امامان معصوم)، اجماع و عقل.